Κλιματική δράση: πρέπει να στείλουμε ισχυρό μήνυμα στους μη κρατικούς φορείς

Στη γνωμοδότησή της με θέμα Ενίσχυση της κλιματικής δράσης των μη κρατικών φορέων, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) προτείνει Ευρωπαϊκό Διάλογο, με κύριο στόχο να καταστεί ελκυστικότερη η συμμετοχή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στους διάφορους μη κρατικούς φορείς ώστε να αποτελέσει πάγια πρακτική.

«Έχουμε ήδη πολυάριθμα μικρά έργα στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της γεωργίας, της δασοκομίας κλπ. και πρέπει να τα προβάλουμε και να τα στηρίζουμε περισσότερο, είτε μέσω βελτίωσης της νομοθεσίας είτε μέσω ευκολότερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Είναι σημαντικό να στείλουμε ισχυρό και θετικό μήνυμα στις μικρές επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών», ανέφερε ο εισηγητής Mindaugas Maciulevičius.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΕΟΚΕ μεταξύ των μη κρατικών φορέων, οι επιτακτικότερες ανάγκες τους αφορούν τα εξής:

  • υποστηρικτικό πολιτικό/νομοθετικό περιβάλλον·
  • πρόσβαση σε δημόσιους πόρους και φορολογικά κίνητρα·
  • ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών/παραδείγματα προς μίμηση, οικοδόμηση ικανοτήτων·
  • βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας.

«Παρά την ισχυρή παγκόσμια ηγεσία της, η ΕΕ δε διαθέτει εσωτερικό πλαίσιο που θα δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις μη κρατικές δράσεις για το κλίμα», προσέθεσε ο συνεισηγητής Josep Puxeu Rocamora, «και είναι καθήκον μας να υπενθυμίσουμε στην Επιτροπή τις ευθύνες της».

Ο Ευρωπαϊκός διάλογος πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μη κρατικών φορέων, να δίνει προτεραιότητα στη στρατηγική σύνδεση υφιστάμενων προγραμμάτων, πρωτοβουλιών και οργανισμών και να παρέχει επισκόπηση των κλιματικών δράσεων. Ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να αποτελέσει εκδήλωση εντός του 2018, που θα συγκεντρώνει δίκτυα ενδιαφερόμενων φορέων, εκπροσώπους των οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών. (sma)