Η ΕΟΚΕ ζητεί την ταχεία υιοθέτηση της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών

Η ΕΟΚΕ στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολυαναμενόμενη αναθεώρηση του κανονισμού για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Σε γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της τον Ιανουάριο, η ΕΟΚΕ καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν άμεσα τον αναθεωρημένο κανονισμό προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι στρεβλώσεις του διεθνούς ανταγωνισμού.

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη διττή προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τη διασφάλιση του θεμιτού διεθνούς ανταγωνισμού και έλαβε θέση με την υιοθέτηση, στις 17 Ιανουαρίου 2018, της γνωμοδότησης που κατήρτισε ο Jacek Krawczyk. Αφ' ενός, η πρόταση ενισχύει την υφιστάμενη νομοθεσία και εφοδιάζει την Επιτροπή με ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση και την πρόληψη στρεβλώσεων του θεμιτού ανταγωνισμού στις αεροπορικές μεταφορές. Αφ' ετέρου, οι συμφωνίες της ΕΕ για τις αερομεταφορές λειτουργούν ως κίνητρα για τη συμμόρφωση τρίτων χωρών με τη νομοθεσία της ΕΕ σε αντάλλαγμα για την πρόσβασή τους στην αγορά της ΕΕ.

«Η πρόταση αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της Στρατηγικής της ΕΕ για τις αερομεταφορές, που ανακοινώθηκε εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια. Η μελλοντική επιτυχία των αερομεταφορών της ΕΕ εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης της στρατηγικής», δήλωσε ο κ. Krawczyk. «Δεδομένης της σημασίας των αερομεταφορών για την οικονομία της ΕΕ, όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να συμμετέχουν ακόμα περισσότερο στην υλοποίηση της στρατηγικής», προσέθεσε.

Η αναθεώρηση του κανονισμού για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών (Κανονισμός 868/2004) αποτελεί μέρος ευρύτερης δέσμης με τίτλο «Αεροπορικές μεταφορές: Ανοικτή και συνδεδεμένη Ευρώπη», η οποία περιλαμβάνει επίσης κατευθυντήριες γραμμές για τους ακόλουθους τομείς: Ιδιοκτησία και έλεγχος των αερομεταφορέων της ΕΕ, Υποχρέωση Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας (PSO) και συνέχεια της Διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ). (mp)