Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΕΕ αναφέρουν περισσότερες δυσκολίες κατά την επιτέλεση του έργου τους

Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου η ΕΟΚΕ, σε συνεργασία με την Ομάδα συνδέσμου της, φιλοξένησε την πρώτη παρουσίαση έκθεσης την οποία εκπόνησε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη συρρίκνωση του πεδίου δράσης της κοινωνίας των πολιτών κατά την προσπάθειά της να εξασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην έκθεση με τίτλο «Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες δραστηριοποιούνται για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΕΕ» επισημαίνονται ορισμένες ανησυχητικές δυσκολίες στις οποίες προσκρούουν ολοένα και συχνότερα οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ κατά την επιτέλεση του έργου τους. Σύμφωνα με την έκθεση, οι εν λόγω δυσκολίες διακρίνονται γενικά σε διάφορες κατηγορίες:

  • νομικοί περιορισμοί που μπορούν να κυμαίνονται από τα προβλήματα που απαντώνται κατά τη σύσταση μιας οργάνωσης έως εκείνα που σχετίζονται με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της ειρηνικής συνάθροισης, της έκφρασης και της ενημέρωσης·
  • κωλύματα που παρεμποδίζουν την πρόσβαση σε πόρους, ιδίως δε σε διαρθρωτική και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση·
  • στιγματισμός και προσπάθεια υπονόμευσης της αξιοπιστίας τους, καθώς και σωματικές και λεκτικές επιθέσεις εις βάρος των ακτιβιστών, αντί της εξασφάλισης προστατευμένου περιβάλλοντος εντός του οποίου να μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητές τους·
  • δυσχέρειες στην άσκηση θετικής επίδρασης, ως αναγνωρισμένοι και νόμιμοι παράγοντες, κατά τη διαδικασία θέσπισης νομοθεσίας και χάραξης πολιτικής.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, προκειμένου να παρασχεθεί ισχυρή υποστήριξη για την προστασία, την προώθηση και την πλήρη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπάρχει επείγουσα ανάγκη έμπρακτης εφαρμογής όλων των προτάσεων που διατυπώθηκαν από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και άλλα όργανα της ΕΕ, όπως η ΕΟΚΕ, αλλά και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών εντός της ΕΕ. (mr)