Τα ευρωπαϊκά προϊόντα πρέπει να κυκλοφορούν επί ίσοις όροις με τους ανταγωνιστές στην ευρωπαϊκή αγορά

Παρότι ο προστατευτισμός δεν αποτελεί επιλογή για την Ευρώπη, δεν πρέπει ούτε να επιτρέπει η ΕΕ η εσωτερική της αγορά να πλημμυρίζει με προϊόντα που παραβιάζουν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά της πρότυπα και θέτουν σε κίνδυνο τη βιομηχανία της, προειδοποίησε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε έκθεση με θέμα μια ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, η οποία υιοθετήθηκε στη σύνοδο ολομέλειας του Ιανουαρίου.

Η Ευρώπη θέλει να δίνει το παράδειγμα, με μια μεταποιητική βιομηχανία που θα προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων, διατηρεί το περιβάλλον και επενδύει στην καινοτομία. Ωστόσο, αυτά ενέχουν σημαντικό κόστος, που αντικατοπτρίζεται στην τιμή των προϊόντων της. Για να εξασφαλίσει ίσους όρους εμπορίου στη βιομηχανία της, η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα παγκόσμια προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της τηρούν τους ίδιους κανόνες. Αυτό ήταν το κύριο μήνυμα της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με θέμα «Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη βιομηχανική πολιτική»

«Η Ευρώπη δεν μπορεί... Δεν μπορεί να είναι αφελής. Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, οι παράνομες κρατικές ενισχύσεις και άλλες μορφές αθέμιτου ανταγωνισμού πρέπει να ρυθμιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τηρώντας τους κανόνες του ΠΟΕ», δήλωσε ο εισηγητής Gonçalo Lobo Xavier (Εργοδότες, PT).

Τα εργαλεία καταπολέμησης αυτών των πρακτικών πρέπει να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της ΕΕ. Τα μέτρα αντιντάμπιγκ της ΕΕ πρέπει να είναι ταχύτερα, πιο ευέλικτα αι να παρακολουθούνται καλύτερα.

Σε σχέση με παγκόσμιους παράγοντες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Κορέα, που είναι ιδιαίτερα ενεργές στην ανάπτυξη της βιομηχανικής τους πολιτικής, η Ευρώπη δεν έχει συνεπές μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη βιομηχανία της, τόνισε η ΕΟΚΕ.

Απαιτείται ένα συνεκτικό βιομηχανικό σχέδιο δράσης με δεσμευτικούς στόχους, χρονοδιαγράμματα και μέσα για την αντιμετώπιση των τεσσάρων βασικών προκλήσεων των επόμενων δέκα ετών: ψηφιοποίηση, κλιματική αλλαγή, παγκοσμιοποίηση και δημογραφική αλλαγή.

Η επανεγκατάσταση ορισμένων τουλάχιστον τομέων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας είναι επίσης καθοριστικής σημασίας.

Η γνωμοδότηση καταρτίστηκε κατόπιν αιτήματος της Βουλγαρικής Προεδρίας της ΕΕ. (dm)