Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για πιο ολοκληρωμένα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Money laundering

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να τροποποιήσει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) με στόχο την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην ΕΕ στον τραπεζικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ζητεί, ωστόσο, πιο ολοκληρωμένα μέτρα.

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, τα ζητήματα αυτά καθίστανται ολοένα και πιο επικίνδυνα σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα, την ασφάλεια και τη φήμη των θεσμικών οργάνων και του συγκεκριμένου τομέα, ως συνόλου. Επομένως, η λήψη πρόσθετων μέτρων είναι ύψιστης σημασίας.

«Τα πρόσφατα διαδοχικά τραπεζικά σκάνδαλα κατέδειξαν ότι οι βελτιώσεις που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα στο νομοθετικό πλαίσιο δεν ενίσχυσαν επαρκώς το καθεστώς εποπτείας, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι ραγδαίες τεχνολογικές μεταβολές και οι χρηματοπιστωτικές καινοτομίες, οι οποίες παρέχουν νέα εργαλεία στους δράστες προκειμένου να εκμεταλλεύονται το σύστημα για εγκληματικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, επικροτούμε την ευελιξία ανταπόκρισης που επέδειξε η Επιτροπή στο συγκεκριμένο ζήτημα», υπογράμμισε ο κ. Petr Zahradník, εισηγητής της σχετικής γνωμοδότησης επί του θέματος.

Η προτεινόμενη βήμα προς βήμα προσέγγιση για την εφαρμογή νέων μέτρων θα ήταν προτιμότερη, ωστόσο, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι αρκετά φιλόδοξη και υπάρχει μια σειρά πτυχών που πρέπει να αποσαφηνιστούν, όπως, λόγου χάρη, το πεδίο εφαρμογής της εντολής της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ). Χρειάζονται πιο ολοκληρωμένα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Η ΕΟΚΕ τόνισε επίσης ότι, αφενός θα πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των εποπτικών αρχών και να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες και, αφετέρου, οι δράσεις που αναλαμβάνονται θα πρέπει να συντονιστούν με τους λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Ο κ. Petr Zahradník δήλωσε: «Το πρόβλημα αυτό είναι ολοένα σημαντικότερο σε σχέση με τις τρίτες χώρες». Προτρέπουμε την Επιτροπή να διευκρινίσει λεπτομερέστερα το πλαίσιο των νέων σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) και των λοιπών εποπτικών αρχών της ΕΕ, των κρατών μελών και ιδίως των εποπτικών αρχών των τρίτων χωρών.

Τέλος, η εσωτερική και η εξωτερική επικοινωνία θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική. Η βελτίωση της εξωτερικής επικοινωνίας θα μπορούσε να έχει προληπτικό αποτέλεσμα. (jk)