Χωρίς μετανάστες, το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης κινδυνεύει, δηλώνει η ΕΟΚΕ

Στις 13 Δεκεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) υιοθέτησε γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με θέμα το κόστος της μη μετανάστευσης και της μη ένταξης, η οποία επικεντρώνεται στον αντίκτυπο της μετανάστευσης και της ένταξης των μεταναστών στην καθημερινότητα της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

«Ας αλλάξουμε το ενωσιακό αφήγημα για τη μετανάστευση καταθέτοντας πραγματικά επιχειρήματα», δηλώνει ο Pavel Trantina, εισηγητής της γνωμοδότησης. Υποστηρίζει ότι ο καλύτερος τρόπος κατάρριψης των μύθων είναι η τεκμηριωμένη γνώση.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, ένα σενάριο μη μετανάστευσης στην Ευρώπη θα οδηγούσε σε μείωση της γεωργικής παραγωγής, κατάρρευση της βιομηχανίας, πρόκληση έντασης στις αγορές εργασίας, μη βιώσιμο σύστημα συνταξιοδότησης και υγειονομικής περίθαλψης, περαιτέρω απερήμωση της υπαίθρου και υπονόμευση της κοινωνικής συνοχής.

Η μετανάστευση δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά αν οι μετανάστες δεν εντάσσονται δεόντως στην κοινωνία υποδοχής. Στη γνωμοδότησή της, η ΕΟΚΕ εντοπίζει τους κινδύνους και το κόστος σε περίπτωση σεναρίου «μη ένταξης των μεταναστών» που συνίστανται στα εξής: μη επικύρωση των προσόντων των μεταναστών και αλματώδης αύξηση της αδήλωτης εργασίας· έλλειψη ισότητας και επαρκούς πρόσβασης σε υπηρεσίες· χωρικό διαχωρισμό που θα μπορούσε εντέλει να καταλήξει σε γκετοποίηση· αύξηση των ποσοστών εγκληματικότητας· άνοδο του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της υποστήριξης ακραίων ιδεολογιών (τόσο στις μεταναστευτικές κοινότητες όσο και στην κοινωνία υποδοχής).

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι «η επένδυση στην ένταξη των μεταναστών είναι η καλύτερη ασφαλιστική πολιτική για την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών δαπανών, προβλημάτων και εντάσεων».

«Είναι αναγκαίο να τροφοδοτήσουμε το δημόσιο διάλογο με επιχειρήματα και στοιχεία που θα διαψεύδουν στις κατασκευασμένες ειδήσεις και τα στερεότυπα για τη μετανάστευση», προσθέτει ο José Antonio Moreno Díaz, συνεισηγητής της γνωμοδότησης. «Ας δείξουμε στις κοινωνίες της ΕΕ τη σημερινή προστιθέμενη αξία των μεταναστών, καθώς και αυτήν που αναμένεται να προσφέρουν στο εγγύς μέλλον στις κοινωνίες μας. Πρόκειται για συλλογική και κοινή προσπάθεια στην οποία πρέπει να συμμετέχουν όλες οι συνιστώσες της κοινωνίας πολιτών».

Υπό το φως της υιοθέτησης του Παγκοσμίου Συμφώνου για την Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση στο Μαρακές του Μαρόκου, η έκκληση της ΕΟΚΕ στα κράτη μέλη για την αποκατάσταση της σημασίας και του νοήματος της μετανάστευσης καθίσταται ακόμη πιο επίκαιρη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στις εξτρεμιστικές δυνάμεις να μετατρέψουν το φαινόμενο της μετανάστευσης σε πρόβλημα: η μετανάστευση αποτελεί πόρο του οποίου η δέουσα αξιοποίηση εναπόκειται στα κράτη μέλη. (ddl)