Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη Κορυφής: Οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν το κλειδί για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή

Μέλη των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών των χωρών της ευρωμεσογειακής περιοχής συναντήθηκαν στις 17-18 Δεκεμβρίου 2018 στο Τουρίνο για την ετήσια Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη Κορυφής των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών και Παρεμφερών Οργανισμών. Τα θέματα συζήτησης ήταν η εκπαίδευση και η κατάρτιση στην περιοχή.

Μολονότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κάθε χώρα διαφέρουν, δεδομένου ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση ποικίλλουν σε σημαντικό βαθμό στην ευρωμεσογειακή περιοχή, υπήρξε ομοφωνία ως προς το ότι οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ενδιαφερόμενων χωρών, αλλά και για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας στη συγκεκριμένη περιοχή.

Πρόσφατα στοιχεία καταδεικνύουν ότι, σε γενικές γραμμές, η αγορά εργασίας στην ευρωμεσογειακή περιοχή παρουσιάζει χαμηλές επιδόσεις, με περιορισμένο αριθμό νέων θέσεων εργασίας, χαμηλά ποσοστά απασχόλησης, εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα συμμετοχής των νέων και των γυναικών στην αγορά εργασίας (κατά μέσο όρο, το ποσοστό της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας ανέρχεται σε 25%) και αύξηση του αριθμού των ατόμων τα οποία βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ/NEETS) και κινδυνεύουν με αποκλεισμό. Επομένως, οι τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης καλούνται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στον εφοδιασμό των ατόμων με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν σχετικά με τις προκλήσεις που θέτει ο τομέας της εκπαίδευσης στην ευρωμεσογειακή περιοχή και συνεισέφεραν στη συλλογική συμβολή, η οποία θα τροφοδοτηθεί σε μια εμπεριστατωμένη έκθεση που θα διαβιβαστεί στις κυβερνήσεις των εκπροσωπούμενων χωρών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΕΚ), καθώς και της διά βίου μάθησης σε όλες τις ευρωμεσογειακές χώρες ως μέρος ενός σχεδίου που αποσκοπεί στην οικοδόμηση ισχυρότερων δημοκρατιών, υγιέστερων οικονομιών και κοινωνιών με μεγαλύτερη ισότητα. (dgf)