Η ΕΟΚΕ προκρίνει ένα Φόρουμ για τη χρηματοδότηση για το κλίμα, απευθυνόμενο στους μη κρατικούς φορείς

Η ΕΕ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό και τη χρηματοδότηση των εθνικών και των περιφερειακών προσπαθειών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Παρότι η ΕΕ υποστηρίζει κλιματικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τη βάση προς την κορυφή σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ευρώπη υπάρχει ακόμη δυνατότητα να γίνουν πολύ περισσότερα. Σε γνωμοδότηση με τίτλο Διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για το κλίμα για τους μη κρατικούς φορείς, η οποία καταρτίστηκε από τον κ. Cillian Lohan, η ΕΟΚΕ εντοπίζει τα ποικιλόμορφα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διάφορες ομάδες στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για έργα κλιματικής δράσης και προτείνει πιθανές λύσεις.

Είναι βέβαιο ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν από τη μια πλευρά παρέχεται χρηματοδότηση για το κλίμα, ενώ από την άλλη πλευρά εξακολουθούν να υποστηρίζονται δραστηριότητες επιζήμιες για το περιβάλλον, όπως οι επιδοτήσεις προς όφελος των ορυκτών πηγών ενέργειας. Ο διεξοδικός έλεγχος των κλιματικών επιπτώσεων του συνόλου τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών επενδύσεων είναι ζωτικής σημασίας.

Ως πρώτο βήμα, η ΕΟΚΕ προτείνει ένα Φόρουμ για τη χρηματοδότηση για το κλίμα, με τη συμμετοχή των βασικών ενδιαφερόμενων φορέων που είναι σε θέση να εντοπίσουν εμπόδια, να εξεύρουν λύσεις και να προτείνουν τους αποτελεσματικότερους δυνατούς μηχανισμούς με σκοπό τη βελτίωση της κατανομής της χρηματοδότησης για έργα μικρής κλίμακας από τη βάση προς την κορυφή. «Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση για το κλίμα γίνεται αντιληπτή ως μέσο με το οποίο επιδιώκεται να τεθούν στη διάθεση των απλών πολιτών οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες λύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών», εξηγεί ο κ. Lohan.

«Όμως το σημαντικότερο όλων είναι να διασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση για το κλίμα χρησιμοποιείται για την παροχή εναλλακτικών δυνατοτήτων και επιλογών στους πολίτες προκειμένου να μπορέσει ο απλός κόσμος να καρπωθεί τα οφέλη μιας κοινωνίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών χωρίς να υποχρεωθεί να καταβάλει το κόστος της απαιτούμενης μετάβασης», τονίζει ο κ. Lohan. Η ΕΟΚΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της για τη διάθεση ποσοστού τουλάχιστον 40% των δαπανών της ΕΕ ως συμβολή στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα και στη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα. (sma)