Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής πράσινης νομοθεσίας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα

Η περιορισμένη, κατακερματισμένη και άνιση εφαρμογή της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την ΕΕ και τα κράτη μέλη.

Στην έκθεση με τίτλο «Εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ: ποιότητα του αέρα, ύδατα και απόβλητα», την οποία κατάρτισε η ΕΟΚΕ κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διατυπώνονται συστάσεις όσον αφορά, αφενός, την υπέρβαση των επιτόπου προβλημάτων και, αφετέρου, την κάλυψη των κενών της νομοθεσίας που ενδέχεται να δυσχεραίνουν την εφαρμογή.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να περιορίζεται σε νομοθετικές προτάσεις αλλά οφείλει, επίσης, να διευκολύνει και να στηρίζει την εφαρμογή της νομοθεσίας και να εξετάζει τους λόγους μη συμμόρφωσης με τους κανόνες, π.χ. καιροσκοπισμός ή έλλειψη πολιτικής βούλησης. «Τα μη δεσμευτικά μέτρα δεν μπορούν να αποτελούν τη μόνη στρατηγική για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης», τόνισε ο κ. Arnaud Schwartz. «Απαιτούνται και ισχυρότεροι μηχανισμοί επιβολής».

Επιπλέον, η ΕΕ οφείλει να διασφαλίζει συστηματικά ότι και τα εισαγόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με την κοινωνική και την περιβαλλοντική της νομοθεσία. , συμπέρανε ο κ. Schwartz.

Στις 22 Ιανουαρίου 2019, ο κ. Schwartz θα παρουσιάσει την έκθεση στη συνεδρίαση της επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. (sma)