Καλύτερη επικοινωνιακή προβολή της «Ευρώπης» μέσω αξιόπιστων δεδομένων και πληροφοριών

Από την Ομάδα «Πολυμορφία Ευρώπη» της ΕΟΚΕ

Η Ομάδα «Πολυμορφία Ευρώπη» της ΕΟΚΕ συναντήθηκε πρόσφατα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) προκειμένου να συγκεντρώσει αξιόπιστα δεδομένα και πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να εξηγήσει τα οφέλη του καθεστώτος κράτους μέλους της ΕΕ στις εθνικές και τις περιφερειακές οργανώσεις καθώς και στους Ευρωπαίους πολίτες. Εξασφαλίζοντας ότι τόσο οι πολίτες όσο και οι δημοκρατικοί μας θεσμοί διαθέτουν πρόσβαση σε αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας πληροφορίες, είναι δυνατή η τεμηριωμένη χάραξη πολιτικής, η πρόβλεψη των μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων και η προώθηση καινοτομιών.

Η συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην ΕΤΕπ επικεντρώθηκε κυρίως:

  • στο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη της ΕΤΕπ και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)
  • στις βασικές αρχές και τους στόχους του προγράμματος InvestEU (2021-2027)
  • στις δραστηριότητες της ΕΤΕπ εκτός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Αφρικής
  • στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με εκπροσώπους της Eurostat, ιδίως όσον αφορά το έργο τους στους τομείς των μαζικών δεδομένων και των δεικτών ποιότητας ζωής («Πέραν του ΑΕγχΠ»).

Μεταξύ των κεντρικών ομιλητών συμπεριλαμβάνονταν: ο κ. Werner Hoyer, , Πρόεδρος της ΕΤΕπ, ο κ. Wilhelm Molterer, διευθύνων σύμβουλος της ομάδας ΕΤΣΕ εντός της ΕΤΕπ, η κ. Eva Rømer, μέλος της ομάδας «Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο», ο κ. Yohann Chaigneau, εμπειρογνώμονας της ΕΤΕπ και ο διευθυντής της Eurostat, κ. Barredo Capelot.

Οι συζητήσεις εστιάστηκαν ως επί το πλείστον στις δυνατότητες μιας μελλοντικής εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΤΕπ και της Eurostat, από τη μία πλευρά, και της Ομάδας «Πολυμορφία Ευρώπη», από την άλλη. (cl)