Ομάδα «Ευρώπη της Πολυμορφίας»

This page is also available in

Η παρουσία της Ομάδας «Ευρώπη της Πολυμορφίας» (Ομάδα III) παράλληλα με την Ομάδα των Εργοδοτών και την Ομάδα των Εργαζομένων διασφαλίζει ότι η ΕΟΚΕ συνιστά δυναμικό παράγοντα και είναι σε θέση να εκφράζει πλήρως τους προβληματισμούς των διαφόρων κοινωνικών, επαγγελματικών, οικονομικών και πολιτιστικών οργανώσεων που συναποτελούν την κοινωνία πολιτών στα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που έφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας, η Ομάδα III απαρτίζεται από «άλλους αντιπροσώπους και ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνίας πολιτών, ιδίως στον οικονομικό, πολιτικό, επαγγελματικό και πολιτιστικό τομέα». 

Το εξαιρετικό χαρακτηριστικό που διαμορφώνει την ταυτότητα της Ομάδας III είναι το ευρύ φάσμα κατηγοριών που περιλαμβάνει. Τα μέλη της προέρχονται από οργανώσεις γεωργών, μικρές επιχειρήσεις, τον βιοτεχνικό κλάδο, τα ελευθέρια επαγγέλματα, τους παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας (αλληλασφαλιστικές εταιρείες, συνεταιρισμοί, ιδρύματα και ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), οργανώσεις καταναλωτών, περιβαλλοντικές οργανώσεις και ενώσεις που εκπροσωπούν ζητήματα οικογένειας, γυναικεία ζητήματα και ζητήματα ισότητας των φύλων, ομάδες νέων, μειονοτήτων και μη προνομιούχες ομάδες, άτομα με αναπηρία, τον κλάδο του εθελοντισμού, καθώς και από την ιατρική, νομική, επιστημονική και πανεπιστημιακή κοινότητα.

Κοινός στόχος είναι η εδραίωση πραγματικής οικονομικής, κοινωνικής και συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ. Το σύνθημα μάλιστα της Ομάδας III είναι η «Εδραίωση πραγματικής συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ, μέσω του διαλόγου με την κοινωνία πολιτών», ενώ οι ηθικές αξίες που διέπουν τις δραστηριότητές της εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ακόλουθων τριών πυλώνων:

  • Πολυμορφία στη δημοκρατία
  • Διαμόρφωση συναίνεσης
  • Ευρωπαϊκή συμμετοχή στα κοινά – τοπική δράση

MΠροτεραιότητες 2018-2020