Ομάδα των Εργοδοτών (Ομάδα Ι)

Η Ομάδα των Εργοδοτών προσδίδει ισχύ στη φωνή της επιχειρηματικής κοινότητας σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Η Ομάδα των Εργοδοτών (Ομάδα I) συγκεντρώνει επιχειρηματίες και εκπροσώπους ενώσεων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών τομέων, από τη βιομηχανία έως το εμπόριο και από τη γεωργία έως την παροχή υπηρεσιών, εκπροσωπώντας όλες τις επιχειρήσεις από τις μικρομεσαίες έως τις μεγάλες. Τα μέλη μας έχουν ενεργό παρουσία στον επιχειρηματικό κόσμο και μεταφέρουν την καθημερινότητα που βιώνουν οι επιχειρήσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι βαθιά προσηλωμένα στη θετική αξιοποίηση της πείρας που διαθέτουν τα ίδια για την προώθηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Η Ομάδα των Εργοδοτών στηρίζεται σε προτεραιότητες που αντικατοπτρίζουν τις βασικές ανάγκες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Οι προτεραιότητες αυτές επικαιροποιούνται συχνά προκειμένου να ανταποκρίνονται στο περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Οι τρέχουσες προτεραιότητές μας είναι:

  • Προώθηση των αξιών της ΕΕ
  • Ενίσχυση των οικονομικών θεμελίων
  • Τοποθέτηση της ΕΕ στην ψηφιακή πρωτοπορία
  • Αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει η προορατική ανάληψη δράσης για το κλίμα

Η Ομάδα των Εργοδοτών καταβάλλει κοινές προσπάθειες για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος το οποίο παρέχει στους εργοδότες ευκαιρίες για να αναπτυχθούν και να είναι επιτυχείς.

Συνεργαζόμαστε στενά με τις έξι σημαντικότερες οργανώσεις επιχειρήσεων της Ευρώπης:  BusinessEurope, Copa-Cogeca, EUROCHAMBRES, EuroCommerce, SGI Europe και SMEunited. Οι οργανώσεις αυτές αποτελούν σημαντικούς συμμάχους στην ανταλλαγή εμπειριών και στην προβολή των απόψεών μας. Επιπλέον, η Ομάδα Ι συνεργάζεται συχνά με πολλά άλλα ιδρύματα και οργανώσεις επιχειρήσεων σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Προτεραιότητες