Γενικοί όροι συμμετοχής στην εκδήλωση «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» (YEYS)

This page is also available in

Follow us on


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) διοργανώνει την εκδήλωση «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» YEYS από το 2010. Η εκδήλωση παρέχει τη δυνατότητα σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και από τις πέντε υποψήφιες χώρες (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία) να μάθουν για την ΕΟΚΕ και τον ρόλο της, να ανταλλάξουν απόψεις και να υποβάλουν προτάσεις για ένα συγκεκριμένο θέμα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπό μας:

1.Δήλωση συμμετοχής

1.1Όροι συμμετοχής

Για να συμμετάσχει, το σχολείο που υποβάλλει την αίτηση πρέπει:

 • να είναι σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μαθητές ηλικίας 16-18 ετών·
 • να βρίσκεται σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε μία από τις υποψήφιες χώρες·
 • να είναι αναγνωρισμένο από τις εκπαιδευτικές αρχές σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή υποψήφιες χώρες·
 • να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή (με δυνατότητα ανάγνωσης και εκτύπωσης αρχείων PDF), πρόσβαση στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο·
 • να επιλέξει έναν καθηγητή και τρεις μαθητές στο προτελευταίο έτος της φοίτησής τους σε οποιαδήποτε μορφή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων σχολείων επαγγελματικής κατάρτισης), ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών, οι οποίοι να είναι σε θέση να εκφραστούν στην αγγλική γλώσσα·
 • να φροντίσει για τη μελέτη και τη συζήτηση των θεμάτων της εκδήλωσης στην τάξη πριν από την άφιξη στις Βρυξέλλες·
 • να προσκαλέσει ένα μέλος της ΕΟΚΕ σε μια ενημερωτική συνάντηση με θέμα την ΕΕ και την ΕΟΚΕ, με προσωρινή ημερομηνία ανάμεσα στον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο (τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής του μέλους της ΕΟΚΕ θα καλυφθούν από την ΕΟΚΕ). Το μέλος της ΕΟΚΕ θα επισκεφθεί το επιλεγμένο σχολείο και θα συναντήσει τους τρεις μαθητές και τον καθηγητή που υποδείχθηκαν για να μεταβούν στις Βρυξέλλες. Κατά την επίσκεψη, το μέλος της ΕΟΚΕ θα κάνει μια παρουσίαση (για την ΕΕ, την ΕΟΚΕ και την εκδήλωση) σε μία ή περισσότερες τάξεις του επιλεγμένου σχολείου.
 • να ενημερώσει τους επιλεγμένους μαθητές, τους συμμαθητές τους και ενδεχομένως όλους τους μαθητές του σχολείου για τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις προετοιμασίες της εκδήλωσης και την ίδια την εκδήλωση μέσω Facebook, Twitter και Instagram, στις τρεις διευθύνσεις που αναφέρονται στο τέλος του παρόντος εγγράφου στο σημείο «Συμπληρωματικές πληροφορίες».

1.2 Διαδικασία εγγραφής

Το σχολείο που επιθυμεί να συμμετάσχει οφείλει να συμπληρώσει το ηλεκτρονικό έντυπο συμμετοχής στον ιστότοπο της ΕΟΚΕ πριν από την ταχθείσα προθεσμία. Η διαδικασία εγγραφής θα παραμείνει ανοικτή έως την εν λόγω ημερομηνία.

Πριν από την εγγραφή, το σχολείο θα ορίσει τον συνοδεύοντα καθηγητή, ο οποίος θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί στην αγγλική γλώσσα, δεδομένου ότι θα είναι ο μόνος υπεύθυνος επικοινωνίας με την ΕΟΚΕ —εάν επιλεχθεί το σχολείο— κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού σταδίου πριν από την εκδήλωση. Ο διευθυντής του σχολείου πρέπει να επιβεβαιώσει την επιλογή αυτή στο σχετικό πεδίο του ηλεκτρονικού εντύπου συμμετοχής.

Στο έντυπο συμμετοχής θα συμπληρωθεί η πλήρης ονομασία και διεύθυνση του σχολείου, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του διευθυντή και του συνοδεύοντα καθηγητή και μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα αποστέλλεται όλη η σχετική αλληλογραφία. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά, καθώς η επικοινωνία με το σχολείο θα γίνεται κυρίως με αυτόν τον τρόπο.

1.3 Τι δεσμεύεται να κάνει το σχολείο με την εγγραφή;

Με την εγγραφή του, κάθε σχολείο πρέπει να αποδεχθεί τους γενικούς όρους της κλήρωσης, της προετοιμασίας και της συμμετοχής του στην εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Με την εμπρόθεσμη εγγραφή εξασφαλίζεται μόνο ότι το σχολείο μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση· δεν αποτελεί εγγύηση συμμετοχής στην εκδήλωση.

Τα σχολεία που επιλέγονται κατόπιν κλήρωσης δεσμεύονται:

 1. να επιλέξουν και να εγγράψουν τρεις μαθητές που μιλούν και καταλαβαίνουν αγγλικά, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση στις Βρυξέλλες, συνοδευόμενοι από έναν καθηγητή·
 2. να προσκαλέσουν ένα μέλος της ΕΟΚΕ στο σχολείο για μια ενημερωτική παρουσίαση·
 3. να μελετήσουν και να συζητήσουν ένα έγγραφο που θα προτείνει η ΕΟΚΕ·
 4. να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους στις Βρυξέλλες, συμμετέχοντας ενεργά στη συζήτηση·
 5. να στείλουν μία φωτογραφία των εγκαταστάσεων του σχολείου (για παράδειγμα της κύριας εισόδου) και μια ομαδική φωτογραφία με τους 3 επιλεγμένους μαθητές και τον συνοδεύοντα καθηγητή, καθώς και την άδεια χρήσης των εν λόγω φωτογραφιών σε δημοσιεύσεις της ΕΟΚΕ και σε αναρτήσεις στον ιστότοπο και στο ενδοδίκτυο (intranet) της ΕΟΚΕ, καθώς και σε σχετικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης·
 6. να συμφωνήσουν ότι τα ονόματα του καθηγητή και των μαθητών και οι φωτογραφίες τους κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του μέλους της ΕΟΚΕ στο σχολείο τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δημοσιεύσεις της ΕΟΚΕ, καθώς και σε αναρτήσεις στον ιστότοπο και στο ενδοδίκτυο (intranet) της ΕΟΚΕ και σε σχετικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σημειωτέον ότι, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το σχολείο, η εξουσιοδότηση αυτή καλύπτει το σύνολο των προσώπων, των κτιρίων και των αντικειμένων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες·
 7. να συμφωνήσουν ότι τα ονόματα του καθηγητή και των μαθητών και οι φωτογραφίες τους κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους, στις Βρυξέλλες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δημοσιεύσεις της ΕΟΚΕ και σε αναρτήσεις στον ιστότοπο και στο ενδοδίκτυο (intranet) της ΕΟΚΕ, καθώς και σε σχετικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης·
 8. να παράσχουν όλα τα αποκόμματα τύπου που αφορούν την επίσκεψη μέλους της ΕΟΚΕ στο σχολείο ή που αφορούν την συμμετοχή του σχολείου στην εκδήλωση·
 9. να ενημερώσουν έγκαιρα τους διοργανωτές στην ΕΟΚΕ για οποιαδήποτε αλλαγή (π.χ. για τον συνοδεύοντα καθηγητή, τους μαθητές που θα συμμετάσχουν, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)·
 10. να φροντίσουν, σε τοπικό επίπεδο, για την παρακολούθηση της εκδήλωσης εντός και εκτός του σχολείου (για παράδειγμα να ενημερώνουν για τις συστάσεις που εγκρίθηκαν και να παρέχουν γενικότερα πληροφορίες για την εκδήλωση).

1.4 Τι συμβαίνει σε περίπτωση που ένα σχολείο δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του;

Τυχόν μη τήρηση των όρων αυτών θα οδηγήσει στον άμεσο αποκλεισμό του σχολείου και των μαθητών του από την εκδήλωση.

2. Επιλογή των σχολείων

Η επιλογή των σχολείων θα γίνει με κλήρωση έως το τέλος του έτους ανάμεσα σε όλα τα σχολεία που έχουν υποβάλει αίτηση εμπρόθεσμα. Ένα επιλεγμένο σχολείο δεν μπορεί να κάνει ξανά αίτηση το αμέσως επόμενο έτος μετά τη συμμετοχή του στις Βρυξέλλες (θα μπορεί όμως να υποβάλει ξανά αίτηση δύο χρόνια μετά). Τα ονόματα των σχολείων θα κληρωθούν παρουσία του αντιπροέδρου της ΕΟΚΕ, ο οποίος θα διασφαλίσει ότι η κλήρωση θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες. Θα επιλεχθεί ένα σχολείο από κάθε χώρα. Τα επιλεγμένα σχολεία θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα ονόματά τους θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΕΟΚΕ.

3. Επιλογή και εγγραφή των μαθητών που θα μεταβούν στις Βρυξέλλες

Τα σχολεία θα επιλέξουν τρεις μαθητές για να συμμετάσχουν στα εργαστήρια στις Βρυξέλλες. Οι μαθητές αυτοί θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών, να διανύουν το προτελευταίο έτος οποιασδήποτε μορφής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να είναι σε θέση να εκφραστούν στην αγγλική γλώσσα.

3.1 Κριτήρια επιλογής

Τα ίδια τα σχολεία θα επιλέξουν τους μαθητές που θα τους εκπροσωπήσουν. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν δικά τους κριτήρια επιλογής, με την προϋπόθεση αυτά να είναι σαφή, δίκαια και αμερόληπτα. Για λόγους ισότητας, οι επιλεγμένοι μαθητές θα ήταν σκόπιμο να μην είναι όλοι του ιδίου φύλου (εκτός εάν προέρχονται από σχολεία αρρένων ή θηλέων).

3.2 Συμμετοχή μαθητών με αναπηρία

Τα σχολεία πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι μαθητές με αναπηρία θα έχουν κι εκείνοι τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στην εκδήλωση. Οι εγκαταστάσεις της ΕΟΚΕ είναι κατάλληλα εξοπλισμένες ώστε να είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία. Εάν χρειαστούν ειδικές ρυθμίσεις, τα σχολεία πρέπει να ενημερώσουν εγκαίρως τους διοργανωτές στην ΕΟΚΕ.

3.3 Εγγραφή των μαθητών

Τα επιλεγμένα σχολεία προβαίνουν στην εγγραφή των τριών μαθητών που διάλεξαν για την εκδήλωση YEYS. Πριν την εγγραφή των μαθητών, τα σχολεία πρέπει να λάβουν γραπτή έγκριση (άδεια) από τον/τους γονέα/-είς ή νόμιμο/-ους κηδεμόνα/-ες. Η περίοδος εγγραφής θα υποδειχθεί στον ιστότοπο της εκδήλωσης YEYS

3.4 Έντυπο χορήγησης άδειας

Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση θα κληθούν να προσκομίσουν ένα έντυπο χορήγησης άδειας για κάθε μαθητή. Το έντυπο αυτό, το οποίο θα παρέχεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, πρέπει να υπογραφεί από τον/τους γονέα/-είς ή νόμιμο/-ους κηδεμόνα/-ες του μαθητή, καθώς και από τον διευθυντή του σχολείου, και στη συνέχεια να αποσταλεί στην ΕΟΚΕ μαζί με ένα αντίγραφο έγκυρου εγγράφου ταυτότητας για κάθε μαθητή, ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η προθεσμία για τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων εγγράφων θα καθοριστεί στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβετε από την ομάδα YEYS. Παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι το αντίγραφο είναι ευανάγνωστο.

Ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
VMA 05/00
Rue Belliard 99
1040 Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu

Με το παρόν έντυπο, ο/οι γονέας/-είς ή νόμιμος/-οι κηδεμόνας/-ες του μαθητή και ο διευθυντής του σχολείου βεβαιώνουν ότι:

 • ο μαθητής έχει την άδεια να μεταβεί στις Βρυξέλλες για την εκδήλωση·
 • το όνομα του μαθητή μπορεί να δημοσιευτεί σε εκδόσεις της ΕΟΚΕ, στον ιστότοπο και στο ενδοδίκτυο (intranet) της ΕΟΚΕ, καθώς και σε σχετικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες του μαθητή και/ή βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα της εκδήλωσης·
 • τον μαθητή θα εποπτεύει ο συνοδεύων καθηγητής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και της παραμονής τους στις Βρυξέλλες.

Ο μαθητής δεν μπορεί να συμμετάσχει στην εκδήλωση εάν το έντυπο έγκρισης και ένα αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητάς του δεν παραληφθούν εμπρόθεσμα.

3.5 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ΕΟΚΕ εγγυάται την προστασία όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725. Η εκδήλωση YEYS 2019 θα μαγνητοσκοπηθεί και θα φωτογραφηθεί για σκοπούς διαφημιστικής προβολής.

4. Προετοιμασία της εκδήλωσης στα σχολεία

Ένα μέλος της ΕΟΚΕ θα επισκεφθεί τα επιλεγμένα σχολεία όπου θα μιλήσει στους μαθητές για την ΕΟΚΕ και τις μεθόδους εργασίας της και θα παρουσιάσει προς συζήτηση το έγγραφο εργασίας της εκδήλωσης. Η ΕΟΚΕ θα καλύψει τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής του μέλους της. Η ΕΟΚΕ θα αναλάβει επίσης πρωτοβουλίες για την προβολή στον Τύπο. Η Μονάδα Τύπου της ΕΟΚΕ θα συνεργαστεί με τα σχολεία και τα μέλη της ΕΟΚΕ για να παροτρύνει τα μέσα ενημέρωσης να παρακολουθήσουν και ενδεχομένως να συμμετάσχουν στην εκδήλωση. Θα εκτιμούσαμε τη στήριξή σας για αυτήν την εκδήλωση.

Όλες οι βασικές πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ΕΟΚΕ. Οι συνεργαζόμενοι καθηγητές παρακαλούνται να ελέγχουν τακτικά τον ιστότοπό μας.

Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα λάβουν ένα έγγραφο εργασίας με ανοιχτές ερωτήσεις που θα βοηθήσει τους μαθητές και τους καθηγητές τους να διαμορφώσουν τις απόψεις τους και να προετοιμαστούν για την ανταλλαγή απόψεων στις Βρυξέλλες. Οι μαθητές και οι καθηγητές πρέπει να συζητήσουν στην τάξη και να προσπαθήσουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις αυτές, για να είναι προετοιμασμένοι για τη ζωντανή συζήτηση στις Βρυξέλλες.

5.Εκδήλωση στις Βρυξέλλες

5.1Υπευθυνότητα

Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν, εκπροσωπούμενα από τον συνοδεύοντα καθηγητή, θα φέρουν την πλήρη ευθύνη για τους μαθητές και τον καθηγητή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στις Βρυξέλλες και κατά τη μετάβαση από και προς την εκδήλωση.

Οι μαθητές και ο συνοδεύων καθηγητής πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα (π.χ. έγκυρο διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας.)

Επίσης, πρέπει να έχουν μαζί τους την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (διατίθεται δωρεάν από τους τοπικούς οργανισμούς ασφάλισης ή/και τα ταμεία υγείας) ή, έστω, ένα προσωρινό πιστοποιητικό, εάν η κάρτα δεν είναι δυνατό να εκδοθεί εγκαίρως (περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=el)

Οι μαθητές και οι καθηγητές από υποψήφιες χώρες πρέπει να απευθυνθούν στο εθνικό τους σύστημα υγείας ή στην εταιρεία ιδιωτικής τους ασφάλισης για να μάθουν πώς μπορούν να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη στο εξωτερικό.

Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν ή/και οι γονείς των μαθητών πρέπει να διαθέτουν ταξιδιωτική ασφάλιση, η οποία αποτελεί ευθύνη των ίδιων των συμμετεχόντων (ορισμένα σχολεία μπορεί να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό ή/και οι μαθητές ίσως καλύπτονται ήδη από οικογενειακή ασφάλιση). Οι συμμετέχοντες καθηγητές πρέπει επίσης να έχουν ταξιδιωτική ασφάλιση.

Όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές είναι ασφαλισμένοι από την ΕΟΚΕ για ατυχήματα που μπορούν να συμβούν στο Βέλγιο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η ΕΟΚΕ θα αναλάβει την οργάνωση και καταβολή τον εξόδων ταξιδιού και διαμονής των μαθητών και του καθηγητή που θα τους συνοδεύσει από κάθε κράτος μέλος και υποψήφια χώρα, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω.

5.2Πληροφορίες για τη διοργάνωση της εκδήλωσης

Οι μαθητές θα φτάσουν στις Βρυξέλλες την ημέρα έναρξης της εκδήλωσης και θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους την επόμενη ημέρα μετά το πέρας της εκδήλωσης YEYS.

Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα ενημερωθούν εγκαίρως για τις ακριβείς λεπτομέρειες της διοργάνωσης όσον αφορά τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, τα αεροπορικά εισιτήρια και το όνομα του ξενοδοχείου.

Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν καλούνται να παρουσιάσουν ένα χαρακτηριστικό δείγμα του πολιτισμού της χώρας τους (μέγιστης διάρκειας 2-3 λεπτών, για παράδειγμα παραδοσιακούς χορούς και/ή μουσική, όχι όμως με παρουσίαση σε «PowerPoint») στο αποχαιρετιστήριο δείπνο.

5.3 Γλώσσες εργασίας

Η γλώσσα των ομάδων εργασίας θα είναι τα αγγλικά, ενώ για τις συνόδους ολομέλειας θα παρέχεται διερμηνεία από/προς τα αγγλικά και τα γαλλικά. Όπως τονίστηκε ήδη, για να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων, οι μαθητές καθώς και οι συνοδεύοντες καθηγητές πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζονται στην αγγλική γλώσσα. Για τους καθηγητές προβλέπονται παράλληλες δραστηριότητες.

5.4 Έξοδα

Η ΕΟΚΕ θα καλύψει τα ακόλουθα έξοδα των μαθητών και του καθηγητή τους:

 • έξοδα διαμονής στις Βρυξέλλες (2 διανυκτερεύσεις με πρωινό, με την επιφύλαξη εξαιρέσεων)·
 • τα έξοδα για αεροπορικό ή σιδηροδρομικό ταξίδι από τη χώρα προέλευσής τους προς τις Βρυξέλλες (συμπεριλαμβάνονται πτήσεις με ανταπόκριση ή αμαξοστοιχίες μεγάλων αποστάσεων με ανταπόκριση, εάν χρειαστεί). Το ταξίδι θα είναι αεροπορικό ή σιδηροδρομικό, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης των συμμετεχόντων. Τα σχολεία θα ενημερωθούν για τις ακριβείς λεπτομέρειες·
 • παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η έκδοση εισιτηρίων και η κράτηση ξενοδοχείου, καθώς και η διευθέτηση των αντίστοιχων λογαριασμών, θα γίνει άμεσα και αποκλειστικά από την ΕΟΚΕ μέσω του ταξιδιωτικού γραφείου της. Η ΕΟΚΕ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν επιπλέον διανυκτερεύσεις και/ή ανεξόφλητους λογαριασμούς·
 • μεταφορά μεταξύ αερολιμένα/σιδηροδρομικού σταθμού των Βρυξελλών και ξενοδοχείου·
 • γεύμα και δείπνο για τις δύο ημέρες της εκδήλωσης.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προγραμματίσουν την άφιξή τους στον σταθμό/αερολιμένα πολύ νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης για τις Βρυξέλλες. Εάν χάσουν το τρένο/την πτήση τους για οποιονδήποτε λόγο εκτός από εκείνον της ανωτέρας βίας, η ΕΟΚΕ δεν θα καταβάλει καμία αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων και δεν θα καλύψει τα έξοδα αγοράς νέων εισιτηρίων, αναδρομολόγησης των υφιστάμενων εισιτηρίων ούτε θα καλύψει πρόσθετα έξοδα καταλύματος ή διαμονής.

ΣΗΜ.: Η ΕΟΚΕ δεν θα καλύψει/επιστρέψει τα έξοδα ταξιδιού από/προς τον σιδηροδρομικό σταθμό ή τον αερολιμένα αναχώρησης στη χώρα προέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι τα έξοδα μετάβασης προς/από τον σταθμό ή τον αερολιμένα αναχώρησης στη χώρα προέλευσης θα βαρύνουν τους συμμετέχοντες.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Γενικές πληροφορίες για την ΕΟΚΕ διατίθενται στον ιστότοπο της ΕΟΚΕ: www.eesc.europa.eu
 • Όλες οι πληροφορίες για την εκδήλωση είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της YEYS: www.eesc.europa.eu/yeys2020
 • Μπορείτε επίσης να στείλετε τις ερωτήσεις σας στους διοργανωτές της ΕΟΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu

Downloads

Γενικοί όροι συμμετοχής στην εκδήλωση «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» (YEYS)