Το σύστημα ΦΠΑ στην ΕΕ πρέπει επειγόντως να προσαρμοστεί στις εξελίξεις της αγοράς

Η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει μεν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το Σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ που σκοπό έχουν να ωφεληθεί ο τελικός καταναλωτής, αλλά εισηγείται ορισμένες τροποποιήσεις. Καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων και τη μετάβαση προς ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, το ισχύον σύστημα ΦΠΑ στην ΕΕ πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις της αγοράς, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τις νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, να απλουστευτούν οι κανόνες του ΦΠΑ και να αποτραπούν φαινόμενα φορολογικής απάτης.

Για να γεφυρωθεί το χάσμα του ΦΠΑ, πρέπει τα κράτη μέλη να εγκαθιδρύσουν ένα κατάλληλο βήμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα είσπραξης φόρων και την αναζήτηση τρόπων καλύτερης χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, την απλοποίηση των διοικητικών διατυπώσεων για τις φορολογικές αρχές και τις επιχειρήσεις και την ευκολότερη ενημέρωσή τους στα θέματα αυτά. Επίσης, πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη ενός συστήματος αποτελεσματικής είσπραξης των φόρων πέραν των εθνικών συνόρων.

Η ΕΟΚΕ προτρέπει όλα τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στη μεταρρυθμιστική διαδικασία να αναζητήσουν τρόπους καθιέρωσης ενός κοινού συστήματος ΦΠΑ επί των αγαθών και των υπηρεσιών. Συμφωνεί δε με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και θεωρεί ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως κοινής ωφελείας. Πάντως, μια ενδεχόμενη «μαύρη λίστα» αγαθών και υπηρεσιών που θα υπάγονται στον ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ δεν θα πρέπει να περιορίζει υπερβολικά την ελευθερία των κρατών μελών να ορίζουν φορολογικούς συντελεστές για ορισμένα αγαθά κοινής ωφελείας.

Τέλος, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι τα όρια για την υπαγωγή των μικρών επιχειρήσεων στο νέο σύστημα ΦΠΑ πρέπει να είναι έτσι διαβαθμισμένα ώστε να καλύπτονται όλες οι ΜΜΕ. Οι δε κανόνες αυτοί πρέπει να ισχύουν και για τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην πρώτη και δεύτερη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ επί του θέματος.  (jk)