Οι νέες μορφές απασχόλησης απαιτούν πιο διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας

Με την αύξηση της ευελιξίας αλλά και της άτυπης απασχόλησης στην ΕΕ, είναι πλέον καθοριστικής σημασίας να υπάρχουν πιο διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας για όλους τους εργαζόμενους· οι όροι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα μέσω του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε εθνικό επίπεδο, υποστηρίζει η ΕΟΚΕ στη γνωμοδότησή της με θέμα την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με τους διαφανείς όρους εργασίας.

Η ΕΟΚΕ περιγράφει την οδηγία ως ένα ουσιαστικό βήμα προς την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και προς την προσαρμογή στον μελλοντικό κόσμο της εργασίας. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι πρέπει να αποτραπεί ο πιθανός διοικητικός φόρτος για τους εργοδότες εάν ορισμένες από τις διατάξεις της οδηγίας εφαρμοστούν ως έχουν· επίσης, σύστησε να διασαφηνιστούν ορισμένες πτυχές καθώς και οι αρμοδιότητες που παραχωρούνται στα κράτη μέλη σχετικά με ορισμένα ζητήματα.

«Η οδηγία για τους διαφανείς όρους εργασίας αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την εκκίνηση μιας κοινωνικής Ευρώπης» ανέφερε ο Christian Bäumler, εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ και πρόσθεσε ότι η κατά παραγγελία εργασία δεν μπορεί να διατηρηθεί ως μορφή απασχόλησης χωρίς τον καθορισμό δέουσας περιόδου αναφοράς και εύλογης περιόδου προειδοποίησης για τον εργαζόμενο.

Η συνεισηγήτρια, Vladimira Drbalová, επισήμανε ότι η εν λόγω πρόταση περιλαμβάνει ορισμένες ασαφείς διατάξεις που μπορούν να οδηγήσουν σε ανασφάλεια δικαίου στην αγορά εργασίας. Κάποιες μικρορυθμίσεις είναι απαραίτητες διότι η πρόταση αυτή δεν έχει ακόμη θεμελιωθεί επαρκώς.(ll)