«Άμεσες ενισχύσεις μόνο σε ενεργούς γεωργούς», λέει η ΕΟΚΕ και ζητεί ειδική στήριξη των νέων γεωργών

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει μια ισχυρή και επαρκώς χρηματοδοτούμενη ΚΓΠ καθώς και αύξηση του προϋπολογισμού στο 1,3% του ΑΕΕ, σύμφωνα με την ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ. Πρέπει να παρέχεται επαρκής χρηματοδότηση της ΚΓΠ προς αντιμετώπιση των χαμηλών εισοδημάτων των γεωργών και των εργαζομένων στη γεωργία γεωργικών εκμεταλλεύσεων, του πληθωρισμού και ενδεχόμενων ελλείψεων λόγω Brexit, καθώς και τυχόν πρόσθετων περιβαλλοντικών και κλιματικών απαιτήσεων.

«Οι Ευρωπαίοι αγρότες -οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, ΜΜΕ, συνεταιρισμοί και άλλα παραδοσιακά γεωργικά συστήματα- πρέπει να μπορούν να ζουν από τα γεωργικά εισοδήματά τους. Αυτό πρέπει να διασφαλίζεται με δίκαιες τιμές και ισχυρές άμεσες ενισχύσεις. Οι άμεσες ενισχύσεις, ωστόσο, θα πρέπει να διοχετεύονται αποκλειστικά σε ενεργούς γεωργούς και γεωργικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και περιφερειακές πρακτικές και παρέχουν δημόσια αγαθά. «Δεν αρκεί να είσαι απλώς ιδιοκτήτης αγροτικής γης», ανέφερε η Jarmila Dubravská, εισηγήτρια της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με θέμα Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας. «Για τους γεωργούς στην ΕΕ, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι νομοθετικές προτάσεις να συνεπάγονται την ουσιαστική απλούστευση των πλέον γραφειοκρατικών στοιχείων της ΚΓΠ», πρόσθεσε ο John Bryan.

Η επικουρικότητα δεν πρέπει να υπονομεύει την ΚΓΠ ή την ενιαία αγορά αλλά θα πρέπει να ισχύει μόνο για τα σχέδια των κρατών μελών όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων της ΚΓΠ· με τον τρόπο αυτό, θα διαθέτουν περιθώριο ευελιξίας προκειμένου να επιλέγουν τις ενισχύσεις του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα που ταιριάζουν καλύτερα στα είδη γεωργίας, τις διαρθρώσεις και τις συνθήκες κάθε χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Η ΕΟΚΕ δεν επικροτεί την τακτική των κρατών μελών να μεταφέρουν κονδύλια από τον πυλώνα ΙΙ στον πυλώνα Ι. Αντίθετα, ζητεί να διατίθεται επαρκής συγχρηματοδότηση στον δεύτερο πυλώνα για όλα τα κράτη μέλη.

Η ΕΟΚΕ προτείνει επίσης να βελτιωθεί η στήριξη της ΚΓΠ στους νεαρούς γεωργούς και στην ανανέωση των γενεών. Τέλος, η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει μια πιο συνεκτική στρατηγική μεταξύ της ΚΓΠ και της εμπορικής πολιτικής. (sma)