Βιογραφικό σημείωμα

This page is also available in

rEUnaissance - Αναγέννηση της ΕΕ

Ο κ. Luca Jahier εξελέγη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) στις 18 Απριλίου 2018 για θητεία δυόμισι ετών, μέχρι τον Οκτώβριο 2020. Είναι μέλος της ΕΟΚΕ από το 2002. Εντός της ΕΟΚΕ, ασχολήθηκε διεξοδικά με την κοινωνική πολιτική και την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με διεθνή θέματα.

Τον Σεπτέμβριο 2004, εξελέγη αντιπρόεδρος του ειδικευμένου τμήματος της ΕΟΚΕ «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και δικαιώματα του πολίτη».

Τον Οκτώβριο 2006, εξελέγη αντιπρόεδρος της Ομάδας ΙΙΙ, μέλος του Προεδρείου της ΕΟΚΕ για δύο έτη και μέλος των μικτών συμβουλευτικών επιτροπών ΕΕ-Τουρκίας και ΕΕ-Κροατίας.

Μεταξύ Οκτωβρίου 2008 και 2010, ήταν πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης ΑΚΕ-ΕΕ και πρόεδρος της μόνιμης ομάδας για τη μετανάστευση και την ένταξη.

Τον Οκτώβριο 2011, εξελέγη πρόεδρος της Ομάδας ΙΙΙ της ΕΟΚΕ και επανεξελέγη τον Ιανουάριο 2013 και τον Οκτώβριο 2015. Υπό την ιδιότητά του αυτή, διετέλεσε μέλος του Προεδρείου της ΕΟΚΕ. Κατά τη διάρκεια των τριών θητειών του ως πρόεδρος, η Ομάδα ΙΙΙ πραγματοποίησε εννέα μελέτες και διεξήγαγε 42 διασκέψεις σε 17 χώρες της ΕΕ, με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων, καθώς και πολυάριθμες συνεδριάσεις με ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Προτάθηκε ομόφωνα από την Ομάδα ΙΙΙ για τη θέση του Προέδρου της ΕΟΚΕ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ΕΟΚΕ, ο κ. JAHIER έχει εισηγηθεί πολλές γνωμοδοτήσεις, όπως Οι προοπτικές της κοινωνικής οικονομίας στην Αφρική, Η EE, η Αφρική και η Κίνα: για έναν τριμερή διάλογο και για τη συνεργασία, Άρθρα 11(1) και 11(2) της Συνθήκης της Λισαβόνας, Η κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις και Συνθήκη της Λισαβόνας – Γνωμοδότηση κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άλλες σχετικές θέσεις:

  • Πρόεδρος του εθνικού συμβουλίου του ACLI, της Χριστιανικής Ένωσης Ιταλών Εργατών, η οποία, μέσω ενός δικτύου τοπικών ενώσεων, προωθεί υπηρεσίες, επιχειρήσεις και συγκεκριμένα έργα για την απασχόληση και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική ζωή (2008-2012)
  • Ιδρυτικό μέλος του Ιταλικού Φόρουμ Τριτογενούς Τομέα
  • Πρόεδρος της FOCSIV, ομοσπονδίας ΜΚΟ του τομέα συνεργασίας για την ανάπτυξη (1994 - 2000)
  • Δραστηριότητα στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας, πρώτα με την CISV (Comunità Impegno Servizio Volontariato, μια ιταλική οργάνωση εθελοντικών υπηρεσιών) στο Τορίνο και, στη συνέχεια, με τα δίκτυα και τις ενώσεις εθνικών και ευρωπαϊκών ΜΚΟ (1980-2000)
  • Δημοσιογράφος, διεθνής πολιτικός αναλυτής
  • Εμπειρογνώμονας στον τομέα των ενώσεων για την κοινωνική προαγωγή και τον τριτογενή τομέα, αρμόδιος για την ανάπτυξη προγραμμάτων στην Αφρική και αλλού

Downloads

Luca Jahier - Curriculum vitae

Luca Jahier - Declaration of interests