Tematisk studiegruppe om forsyningspligtydelser

Den tematiske studiegruppe om forsyningspligtydelser har til opgave at tilskynde de relevante europæiske og nationale myndigheder til at sikre retten til adgang til ydelser af god kvalitet inden for rammerne af bæredygtig udvikling og social samhørighed og at sikre at denne ret understøttes af love og administrative bestemmelser, som definerer den og fastslår, hvordan den vil blive anvendt på hvert område.. Forsyningspligtydelser er et centralt element i de europæiske økonomiske, sociale og juridiske systemer og en bærende søjle i den europæiske sociale model og i en social markedsøkonomi.

Den offentlige sektor har et klart politisk og finansielt ansvar for at koordinere leveringen af forsyningspligtydelser. Det er ikke hensigtsmæssigt at overlade dette til markedskræfterne alene. Navnlig nonprofitorganisationer og sociale virksomheder har vist deres evne til at levere forsyningspligtydelser af meget høj kvalitet.

Det har været en langvarig og kompliceret proces at sikre et positivt samspil mellem det store europæiske marked og kravene om fri bevægelighed, fri konkurrence, effektivitet, konkurrenceevne og økonomisk dynamik på den ene side og målene af almen interesse på den anden side. Der har været mange succeser på området, men der er fortsat problemer, der skal løses, som det fremgår af den europæiske søjle for sociale rettigheder.

Dette værdifællesskab byder på en række tilgange til tilrettelæggelsen af forsyningspligtydelser efter land, region og sektor. Sådanne forskellige situationer er en udfordring for den europæiske integration. Det er dog langt fra en uovervindelig hindring, men en mulighed for at skabe en ramme for levering af forsyningspligtydelser i en økonomisk og social kontekst i konstant forandring ved at fastlægge en række principper, der skal gælde for alle forsyningspligtydelser.