Den midlertidige studiegruppe "Det europæiske energifællesskab"

This page is also available in

Den midlertidige studiegruppe "Det europæiske energifællesskab" forvalter EØSU's dagsorden for energispørgsmål baseret på to hovedområder:

Fremme af civilsamfundets inddragelse i energispørgsmål gennem den europæiske energidialog (EED) 

EØSU slår til lyd for, at civilsamfundet spiller en vigtig rolle i sikringen af en vellykket energiomstilling. Offentlig deltagelse i politikudformningen og -gennemførelsen styrker ansvarsfølelsen, forbedrer processen og bidrager til opfyldelsen af EU's energipolitiske mål. Derfor har EØSU støttet idéen om en europæisk energidialog. Dialogen skal gøre det muligt for alle interessenter at forstå de energimæssige udfordringer og de dertil hørende kompromisser, træffe individuelle foranstaltninger og bidrage til de energipolitiske valg under hensyntagen til den større sammenhæng, der omfatter fælles udfordringer på EU-niveau og mulige løsninger. For at fremme dialogen tilrettelægger den midlertidige studiegruppe høringer og konferencer, herunder arrangementer i tilknytning til de årlige rapporter om status over energiunionen (2015, 2016), bidrager til udarbejdelsen af en årlig udtalelse om status over energiunionen (2015, 2016), og deltager aktivt i arrangementer hos eksterne organisationer, herunder Borgerforummet for Energi, Det Europæiske Kerneenergiforum og EU-forummet for energiinfrastruktur.

Fremme af et tættere samarbejde om energispørgsmål 

EU's medlemsstater bliver stadig mere indbyrdes afhængige hvad angår teknik og politik og kan næppe sikre en vellykket og omkostningseffektiv opfyldelse af deres mål på energiområdet på egen hånd. EØSU støtter derfor en stærkere koordinering, navnlig vedrørende net og markedsudformning. EØSU har med tilfredshed noteret sig Kommissionens ramme for energiunionen og fortsætter sin dialog med Kommissionen ved hjælp af sine sektorspecifikke og tværgående udtalelser og offentlige høringer.