Den interne rådgivende gruppe EU/Mellemamerika

This page is also available in

Handelsforbindelserne mellem EU og Mellemamerika er reguleret af en associeringsaftale, der blev underskrevet i juni 2012. Aftalen omhandler bl.a. handel, politisk dialog og samarbejde. De mellemamerikanske lande, der er omfattet af aftalen, er Panama, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras og Nicaragua.

Handelsdelen i associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika trådte i kraft i 2013 og indeholder et afsnit om handel og bæredygtig udvikling, eftersom parternes forpligtelser vedrørende arbejdsmarkedsforhold og miljø har betydning for de indbyrdes handelsforbindelser og den overordnede målsætning om at fremme en bæredygtig udvikling. Disse forpligtelser omfatter bl.a. gennemførelse af den Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende konventioner, multilaterale miljøaftaler som konventionen om biologisk mangfoldighed, FN's rammekonvention om klimaændringer og konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter.

Derudover har EU og landene i Mellemamerika forpligtet sig til at sikre et højt niveau af arbejdstager- og miljøbeskyttelse i deres nationale lovgivning, at arbejde for at forbedre lovgivningen og politikkerne på disse områder og til ikke at sænke standarderne for at tiltrække handel og investeringer. De har endvidere udtrykt ønske om at samarbejde på områder knyttet til handel, arbejdskraft, miljø og bæredygtig udvikling. Dette indebærer lettelse af samhandelen og af investeringer i miljøteknologier og -tjenester og fremme af vedvarende energi og energieffektive produkter, virksomhedernes sociale ansvar og handelen med produkter, der er omfattet af etiske ordninger og fairtradeordninger. Samarbejdet kan også omfatte de handelsrelaterede aspekter forbundet med en bæredygtig forvaltning af skovressourcer, fremme af bæredygtigt fiskeri og andre relevante områder.

Parterne har desuden forpligtet sig til at overvåge virkningerne af aftalen.

EU's interne rådgivende gruppe

I henhold til afsnittet om handel og bæredygtig udvikling i associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika skal hver part oprette en ny, eller rådføre sig med en allerede eksisterende, rådgivende gruppe om handel og bæredygtig udvikling (miljø og arbejdskraft), som skal have til opgave at formulere synspunkter og fremsætte anbefalinger om handelsrelaterede aspekter af bæredygtig udvikling og rådgive parterne om, hvordan målene i afsnittet bedst nås. Den rådgivende gruppe skal bestå af uafhængige repræsentative civilsamfundsorganisationer med en ligelig repræsentation af økonomiske, sociale og miljømæssige interesser, herunder bl.a. arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, erhvervssammenslutninger, ikkestatslige organisationer og lokale myndigheder.

Fælles møder

Af associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika fremgår det, at parterne skal organisere og fremme et årligt biregionalt forum for dialog med civilsamfundet med en ligelig repræsentation af økonomiske, sociale og miljømæssige interesser. Hensigten med forummet er at skabe en ramme for en åben dialog om aspekter forbundet med handel og bæredygtig udvikling i forbindelserne mellem parterne og for drøftelser om, hvordan samarbejdet kan bidrage til at nå målsætningerne i afsnittet. Forummet for civilsamfundsdialogen træder sammen en gang om året, medmindre parterne aftaler andet. På alle møder i det mellemstatslige udvalg vedrørende handel og bæredygtig udvikling afsættes der tid til en drøftelse af gennemførelsen af afsnittet med repræsentanter for civilsamfundet.

Derudover er de rådgivende grupper fra EU og Mellemamerika blevet enige om at afholde fælles årlige møder, som organiseres i forlængelse af møderne i forummet for civilsamfundsdialogen. Disse fælles møder skaber en god ramme for strukturerede, indgående drøftelser om en lang række aspekter af gennemførelsen af afsnittet om handel og bæredygtig udvikling. De skaber også mulighed for udveksling af information og bedste praksis inden for beslægtede områder og for at formulere fælles anbefalinger til fremlæggelse for parterne og forummet for civilsamfundsdialogen.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created pursuant to Title VIII (Article 294) of the EU-Central America Association Agreement

Decent work and compliance with ILO standards

Business opportunities and challenges

Corporate social responsibility