Civilsamfundsplatformen EU/Moldova

Associeringsaftalen mellem EU og Moldova blev undertegnet den 27. juni 2014 og trådte fuldt ud i kraft den 1. juli 2016.

De institutionelle, generelle og endelige bestemmelser i associeringsaftalen mellem EU og Moldova (artikel 442) foreskriver, at der skal oprettes en civilsamfundsplatform med henblik på at fremme regelmæssige møder mellem repræsentanter for civilsamfundet fra begge sider "for at holde dem orienterede om gennemførelsen af denne aftale og indhente forslag hertil". Platformen supplerer således de politiske organer, der opererer inden for rammerne af associeringsaftalen mellem EU og Moldova, og giver begge parters civilsamfundsorganisationer mulighed for at følge med i gennemførelsen fra civilsamfundets perspektiv og rette henstillinger til de relevante myndigheder.

Platformens sammensætning er fastsat i artikel 442: "Den skal bestå af repræsentanter for civilsamfundet på EU's side, herunder medlemmer af EØSU, og repræsentanter for civilsamfundet på Republikken Moldovas side."

Civilsamfundsplatformen EU/Moldova blev oprettet den 10. maj 2016 med medlemmer fra begge sider. På EU-siden består den af EØSU-mellemmer og medlemmer fra europæiske civilsamfundsnetværk (BusinessEurope, ITUC, EPSU, Euro Coop, Det Europæiske Handicapforum og Østpartnerskabets civilsamfundsforum).

Platformen kan rette henstillinger til Associeringsrådet (på ministerplan). Derudover har Associeringsudvalget (på højtstående embedsmandsplan) og Det Parlamentariske Associeringsudvalg pligt til at sørge for regelmæssig kontakt med platformens repræsentanter for at indhente deres synspunkter om, hvordan målene i associeringsaftalen kan nås (artikel 443).