Tilgængelige sprog:

Leder

Konsolidering af EU's værdier

Kære læser

Her mindre end 7 måneder før valget til Europa-Parlamentet står Europa ved en skillevej.

Det, der for få år siden virkede utænkeligt, ser nu ud til at være blevet en daglig udfordring: Jeg taler om det spørgsmålstegn, der er blevet sat ved EU, og truslen mod EU's værdier. Uanset om det gælder demokrati, frihed, lighed, respekt for menneskelig værdighed og menneskerettigheder eller retsstatsprincippet, bliver vores værdier udfordret i mange dele af EU. Men værdierne er grundstenen i EU, og når de trues, rystes EU i sin grundvold.

Vigtige datoer

22.-23. november 2018, Athen, Grækenland

EØSU's 12. medieseminar for civilsamfundet – Konsolidering af EU's værdier

28. november 2018, Bruxelles

EØSU's forbrugertopmøde

30. november 2018, Bruxelles

Løsning af problemet med produkters for tidlige forældelse i Europa

12.-13. december 2018, Bruxelles

EØSU's plenarforsamling

Kort fortalt

Gianluca Brunetti – ny generalsekretær for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har udnævnt Gianluca Brunetti, tidligere direktør for personale og finans i EØSU, som ny generalsekretær med virkning fra den 14. november 2018.

EØSU elsker europæisk film

Den 23. oktober var der premiere på filmen "Cold War" af Paweł Pawlikowski (Oscar for filmen "Ida" i 2015, og pris for bedste instruktør i Cannes 2018) i BOZAR i Bruxelles. EØSU var medarrangør af dette arrangement, som blev afholdt i partnerskab med Kommissionen (Et Kreativt Europa), Europa-Parlamentet (Lux-filmprisen) og BOZAR. Fem hundrede mennesker kom til BOZAR for at se filmen. Isabel Caño, udvalgets næstformand med ansvar for kommunikation, åbnede arrangementet på vegne af EØSU. Hun understregede, at kultur er en nødvendig del af civilsamfundet, især dialogen mellem forskellige kulturer. Visningen af filmen blev efterfulgt af en debat med Ewa Puszczyńska, kreativ filmproducent ved OPUS FILM, med Robert Sołtyk, tidligere korrespondent for Gazeta Wyborcza, som ordstyrer, om ytringsfrihed og kreativitet under et totalitært regime. Den vigtigste konklusion var, at "kultur krydser grænser hurtigere end mennesker". (ehp)

I fotoet: Juliette Duret, Bozar, Isabel Caño, næstformand for EØSU, Lucía Recalde, Creative Europe MEDIA, Ewa Puszczyńska, kreativ filmproducent ved OPUS FILM

Luca Jahier: "Europa er nødt til at være bæredygtigt. Ellers vil der ikke længere være noget Europa"

Ved højniveaukonferencen om målene for bæredygtig udvikling og initiativer til bæredygtige globale værdikæder, som blev arrangeret i fællesskab af EØSU, Kommissionen og det hollandske økonomiske og sociale råd, erklærede Luca Jahier, at der ikke er noget alternativ til en bæredygtig økonomi: "Europa er nødt til at være bæredygtigt. Ellers vil der ikke længere være noget Europa".

Civilsamfundsorganisationer opfordrer Serbien til at styrke retsstaten

Det syvende møde i det blandede rådgivende udvalg EU/Serbien, der blev afholdt i Beograd den 23. oktober, gav civilsamfundsorganisationer fra begge sider mulighed for at tage bestik af Serbiens tiltrædelsesproces.

EØSU bifalder det første lån til socialøkonomien under Junckerplanen

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har ydet den spanske socialøkonomiske virksomhed ILUNION et lån på 35 mio. EUR. Lånet er en anerkendelse af det potentiale, som socialøkonomien rummer, og som EØSU for længst har set. Lånet forventes at skabe 725 nye jobs.

EØSU-nyt

EU-kommissær Christos Stylianides: rescEU er blot en første opgradering af EU's civilbeskyttelsesmekanisme

Som følge af de dramatiske konsekvenser af klimaforandringerne har EØSU indtrængende opfordret EU's institutioner til at vedtage yderligere fælles foranstaltninger og politikker som en del af forslaget om rescEU, der har til formål at sikre en mere effektiv respons på katastrofer.

 

EØSU ønsker, at civilsamfundet kommer til at spille en større rolle i EU's optræden udadtil

Federica Mogherini, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, deltog i EØSU's plenarforsamling den 17. oktober 2018 for at drøfte de største eksterne trusler og udfordringer, som EU står over for. EØSU's formand Luca Jahier fremhævede EU's vigtige rolle som en væsentlig donor af humanitær bistand og påpegede, at "civilsamfundsorganisationerne er villige til at være en del af denne indsats".

40 % af EU's budget bør øremærkes til klimaændringer

Med udtalelsen om Den europæiske klimafinansieringspagt ønsker EØSU at sikre finansieringen af de nødvendige omstillinger, der skal gøre den europæiske økonomi grønnere. Udvalget gør gældende, at 40 % af EU's budget bør afsættes til bekæmpelse af klimaændringer og konsekvenserne heraf.

EØSU mener, at der er behov for en solid, fuldt ud finansieret fælles landbrugspolitik

EØSU mener, at der er behov for en solid, fuldt ud finansieret landbrugspolitik, og afviser enhver form for nedskæringer i budgettet for den fælles landbrugspolitik. Udvalget bifalder lovforslaget om den fælles landbrugspolitik med det nye fokus på et højere ambitionsniveau på miljø- og klimaområdet, nærhed og forenkling, men er meget opsat på at sikre, at den fælles landbrugspolitik forbliver en fælles politik med et stærkt indre marked.

EØSU giver nyt input til forbedring af den økonomiske styring i EU

EU economic governance

I oktober vedtog Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) en pakke af udtalelser om EU's økonomiske styring, som gav EU's beslutningstagere nye input til de igangværende drøftelser om udbygningen af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) og det næste europæiske semester.

Nedskæringer i budgettet for samhørighedspolitikken sender de forkerte signaler

EØSU er overbevist om, at samhørighedspolitikken er et nøgleelement i Europas fremtid, hvilket berettiger tilstrækkelige ressourcer og passende reformer. En nedskæring i budgettet for programmeringsperioden 2021-2027 vil sende det forkerte signal til offentligheden og kan skade samhørighedspolitikken. Budgettet skal holdes på det nuværende niveau og forhøjes for det territoriale samarbejde.

EØSU opfordrer til en hurtig, men gradvis omstilling til en bæredygtig økonomi

EU har ud over sociale målsætninger forpligtet sig til at arbejde hen imod en kulstoffattig, mere ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi. Finansieringen af disse forpligtelser er en enorm investeringsudfordring med tanke på de miljømæssige, sociale og forvaltningsmæssige betingelser.

EØSU bakker op om testning af SBBS'er på markederne, men efterlyser en stærkere befordrende ramme for det nye finansielle instrument.

SBBS

Værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer, bedre kendt under den engelske betegnelse "Sovereign Bond-Backed Securities" (SBBS'er), kan bidrage til større diversificering af og risikoreduktion for porteføljer af statsobligationer, som banker og andre finansielle operatører ligger inde med. Dette kan få en positiv indflydelse på det finansielle systems stabilitet og modstandsdygtighed og forbedre integrationen af de finansielle markeder.

Nye migrations- og grænseforvaltningsfonde skal fokusere på integration af migranter

EØSU bakker op om den nye asyl- og migrationsfond og fonden for grænseforvaltning og visa. I Giuseppe Iulianos udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i oktober, giver EØSU udtryk for sin støtte til Kommissionens beslutning om at øge budgettet for begge politikområder, men bemærker dog, at ordet "integration" bør bevares i migrationsfondens titel, og at der bør fastsættes bestemmelser for regulær adgang til EU.

EØSU imod nedskæringer i ESF+ – EU's vigtigste fond for investering i mennesker.

EØSU stiller sig yderst kritisk over for den foreslåede nedskæring på 6 procent i bevillingerne til den nye Den Europæiske Socialfond Plus, som i den nye langsigtede finansieringsperiode 2021-2027 sammenlægger en række eksisterende fonde og programmer, der skal styrke EU's sociale dimension.

 

Den tredje mobilitetspakke bør udvides til at omfatte alle transportformer

Det nye forslag fra Kommissionen bør udvides til at omfatte alle tilgængelige transportformer. Det bør fokusere på intermodalitet i forbindelse med gods- og passagertransport. I udtalelsen, som er udarbejdet af Giulia Barbucci og blev vedtaget på plenarforsamlingen i oktober, bakker EØSU op om Kommissionens tredje mobilitetspakke, men efterlyser et mere ambitiøst projekt.

Finanssektoren skal i højere grad sætte forbrugerne i centrum

Digitale grænseoverskridende finansieringstjenester er langt fra populære hos de europæiske forbrugere, der stadig foretrækker reel kontakt med detailbankerne i deres hjemland. Det kræver en større indsats at give de europæiske forbrugere bedre valgmuligheder, forståelige og økonomisk overkommelige produkter, samtidig med at grænseoverskridende transaktioner gøres mere sikre og trygge. Dette var de vigtigste budskaber fra debatten i EØSU den 26. september.

Nyt fra grupperne

Er EU endelig på vej mod et socialt Europa?

fra Arbejdstagergruppen

Arbejdsmøde i St. Pölten den 12. oktober 2018 om den europæiske søjle for sociale rettigheder
 

Liberale erhverv 4.0: en bæredygtig omlægning af deres profil

ved Gruppen Diversitet Europa, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU)

EØSU's Gruppe Diversitet Europa vil være vært for et arrangement om liberale erhverv, der fokuserer på en bæredygtig omlægning af deres profil. Arrangementet sigter mod at tilvejebringe ny viden med henblik på at fastlægge en fremtidssikret definition af liberale erhverv på et digitaliseret arbejdsmarked.

Støtte til virksomheder i den digitale tidsalder — SMV'er digitaliserer sig

Af Arbejdsgivergruppen i EØSU

Manglende oplysning, en underudviklet infrastruktur, høje investeringsomkostninger samt mangel på kvalificeret arbejdskraft og kvalifikationsmismatch – det er nogle af de udfordringer, SMV'er står over for, når de forsøger at drage nytte af den digitale revolution. Deltagerne i konferencen "Støtte til virksomheder i den digitale tidsalder — SMV'er digitaliserer sig" forsøgte at kortlægge potentielle hindringer og foreslå løsninger til at overvinde dem i fremtiden. Arrangementet fandt sted den 24. oktober 2018 i Wien, Østrig.

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

Dit Europa, din mening! 2019: Stem for fremtiden

Dit Europa, din mening!, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs flagskibsinitiativ, som giver de unge en stemme i EU's beslutningsproces, fylder 10 år næste år. 2019 er et valgår, og det nye Europa-Parlament vil få mange vigtige beslutninger at træffe i en tid, hvor alt lige fra økonomi til kommunikation og fra politik til sociale tendenser er ved at blive revolutioneret.