Indlæg ved Luca Jahier, EØSU's formand

Team #vonderleyen får grønt lys: Det er på tide at realisere et bæredygtigt Europa i borgernes interesse!

27.11.2019

Dagens afstemning i Europa-Parlamentet baner vejen for en ny æra for Europa. Jeg er overbevist om, at den nye kommissionsformand, Ursula von der Leyen, og hendes team af ledende næstformænd, næstformænd og kommissærer, vil skabe ny fremdrift på vores kontinent efter de opmuntrende resultater af valget til Europa-Parlamentet i maj. Borgerne har givet os fem år til at opbygge morgendagens Europa, og vi bør ikke spilde denne mulighed.

Den nye kommissionsformands dagsorden for Europa, der inkluderer den grønne aftale som vores nye vækststrategi for et bæredygtigt Europa, ligestilling mellem kønnene og grundlæggende rettigheder, afspejler i høj grad Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs prioriteter. Som hjemstedet for det europæiske civilsamfund er vi overbeviste om, at det er på høje tid, at EU tilslutter sig og gennemfører en ambitiøs dagsorden for bæredygtighed. Dette vil kræve en mentalitetsændring.

På sin plenarforsamling i oktober præsenterede EØSU sit bidrag til Kommissionens arbejdsprogram for de kommende fem år og påpegede, at EU bør fokusere på klimaændringer, digitalisering, retsstatsprincippet og globalisering. EU bør desuden indføre nye styreformer, der i højere grad involverer civilsamfundets organisationer.

EØSU tilskynder Kommissionen til at strukturere sit fremtidige arbejdsprogram for 2020 og derefter på grundlag af denne søjle. Udvalget opfordrer også til, at der udarbejdes en overordnet EU 2050-strategi for bæredygtighed med henblik på at gennemføre FN's 2030-dagsorden og de 17 mål for bæredygtig udvikling (verdensmålene), som EU har forpligtet sig til at nå inden 2030.

Vi er nødt til at handle på alle niveauer samtidig og skabe en dynamik til håndtering af de presserende miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer. Det er altafgørende at gennemføre den sociale søjle til sikring af en retfærdig omstilling. Udvalget understreger desuden, at en ny EU-forvaltningsstruktur samt nye regler og instrumenter for udformning og gennemførelse af EU's politikker er afgørende. Navnlig bør Europa-Parlamentets rolle styrkes for at fremme demokratisk ansvarlighed.

Målet om bæredygtighed i alle dets dimensioner kræver en betydelig indsats og et stærkt engagement fra alle de involverede aktørers side. En åben demokratisk debat, der bygger på en struktureret inddragelse af civilsamfundet, spiller en vigtig rolle med hensyn til at gøre omstillingen retfærdig og effektiv.

Vi har ligeledes bemærket Ursula von der Leyens beslutning om at sætte nyt skub i det europæiske demokrati ved hjælp af en konference om Europas fremtid. Denne konference bør tilrettelægges under fuld inddragelse af EØSU, som er den EU-institution, der er tættest på borgerne, og den mest autentiske repræsentant for deltagelsesdemokratiet. Endelig er jeg meget glad for at se, at kultur nu anerkendes som en bro mellem vores fortid og fremtid og inkluderes under en ny overskrift i kommissær Mariya Gabriels portefølje.

Vi er i højere grad end nogensinde før fast besluttede på at støtte en mere ambitiøs Union.

Som den nye formand sagde, lad os gå i gang med arbejdet - SAMMEN!