Det europæiske semester: 2020-cyklusen bør fokusere på bæredygtig og inklusiv vækst

EØSU opfordrer indtrængende til, at koordineringen af de økonomiske politikker mellem medlemsstaterne i 2020 fører til, at risikoen for lavkonjunktur afværges, og EU’s økonomi styres i retning af bæredygtig og inklusiv vækst. Dette bør omfatte en optrapning af reformbestræbelserne, investeringer, overholdelse af proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (MIP - Macroeconomic Imbalance Procedure) samt en mere struktureret deltagelse af civilsamfundet i det europæiske semester.

I tre nyligt vedtagne dokumenter bifaldt EØSU videreudviklingen af det europæiske semester i 2019, såsom det nye fokus på investeringer og en større rolle for sociale og miljømæssige mål. Udvalget bad imidlertid også om en række yderligere justeringer, som kunne forbedre semesteret, mindske de nuværende risici og øge modstandsdygtigheden og vækstpotentialet for EU og euroområdets økonomier.

EØSU mener således, at det er vigtigt, at finanspolitikken ledsager Den Europæiske Centralbanks lempelige pengepolitik gennem en positiv samlet finanspolitisk kurs i euroområdet, samtidig med at man overholder principperne om finanspolitisk disciplin.

Dette bør ledsages af andre vigtige foranstaltninger inden for den næste europæiske semestercyklus, som:

  • tilskynder til effektive strukturelle reformer gennem målrettede investeringsstrategier
  • fokuserer ligeligt på sociale, miljømæssige, makroøkonomiske og finanspolitiske mål
  • fremmer yderligere offentlige og private investeringer
  • tager fat på lav MIP-overholdelse i medlemsstaterne.

Endelig opfordrer EØSU til øget inddragelse af civilsamfundet på europæisk og nationalt plan i alle faser af det europæiske semester. Dette kan føre til et stærkere engagement i og ejerskab af reformer på nationalt plan og dermed til en mere effektiv og bæredygtig indsats. Udvalget anbefaler i den henseende, at der i udvalgets regi afholdes en årlig høring af civilsamfundet i de enkelte medlemsstater og på EU-plan.

Udvalget fremlagde sit politiske input til den europæiske semestercyklus i to opfølgende udtalelser om henholdsvis den årlige vækstundersøgelse og henstilling om den økonomiske politik i euroområdet samt en informationsrapport om en række landebesøg vedrørende civilsamfundets inddragelse i semesterprocessen. (jk)