"Græsrøddernes holdning - en podcast fra EØSU"

Afsnit 1 - Hvor blev retsstaten af?

Titel 1

Græsrøddernes holdning er en ny podcastserie lanceret af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU). Den undersøger de aktuelle emner, som alle ser ud til at debattere, men gør det ud fra civilsamfundets perspektiv. Serien giver ordet til interessenter, der arbejder med disse emner i praksis, og der er bidrag fra de EØSU-medlemmer, der repræsenterer deres interesser i Bruxelles.

Tilgængelige sprog:

Leder

"Et lige samfund er et samfund, hvor ordet "køn" ikke findes, og hvor vi hver især kan være os selv", sagde den amerikanske journalist og feminist, Gloria Steinem.

Hvis vi vil opnå et lige samfund, er vi dog nødt til at gøre en betydelig større indsats. Selv om der er gjort fremskridt, er der stadig meget tilbage at ønske, når det gælder ligestilling mellem kønnene. I EØSU har vi i flere år arbejdet for at skabe større offentlig opmærksomhed omkring dette spørgsmål og sætte det på den politiske dagsorden. Vi vil ikke længere spises af med gode hensigtserklæringer, når det handler om ligestilling. Vi vil gerne have, at politikerne træffer de beslutninger, der er nødvendige for at opnå ligestilling.

Vi er nødt til at komme kønsstereotyper til livs og modsætte os de stereotyper, som formidles af visse medier, religiøse grupper og andre grupper. Vi ønsker, at ulighed mellem kønnene bliver aktivt bekæmpet på alle områder; ellers kommer der til at gå endnu et århundrede, før lighed mellem kønnene bliver en realitet.

Vigtige datoer

19. december 2019, Bruxelles

16. møde i den interne rådgivende gruppe om Mellemamerika

22.-23. januar 2020, Bruxelles

EØSU's plenarforsamling

Kort fortalt

EØSU afholder sin første konference om retsstatsprincippet

EØSU’s konference om ”Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet – tendenser i EU set fra civilsamfundets perspektiv”, der løb af stablen i Bruxelles den 5. november, vidner om, at der er et presserende behov for at inddrage civilsamfundet i indsatsen for at fremme en kultur med respekt for retsstatsprincippet i Europa.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg får nyt logo

De tre buer i det nye logo symboliserer det kompromis mellem udvalgets tre grupper, som er kernen i EØSU's arbejde.

Jule- og nytårshilsen

Kære læsere

Vi takker for jeres interesse i 2019. Vi sætter stor pris på alle likes, delinger og retweets og på ethvert opmuntrende ord!

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et lykkebringende 2020.

Holdet bag EØSU info

EØSU-nyt

Grønt lys fra Europa-Parlamentet til den nye Kommission, der begynder sit arbejde den 1. december 2019

Indlæg ved Luca Jahier, EØSU's formand

Team #vonderleyen får grønt lys: Det er på tide at realisere et bæredygtigt Europa i borgernes interesse!

27.11.2019

Dagens afstemning i Europa-Parlamentet baner vejen for en ny æra for Europa. Jeg er overbevist om, at den nye kommissionsformand, Ursula von der Leyen, og hendes team af ledende næstformænd, næstformænd og kommissærer, vil skabe ny fremdrift på vores kontinent efter de opmuntrende resultater af valget til Europa-Parlamentet i maj. Borgerne har givet os fem år til at opbygge morgendagens Europa, og vi bør ikke spilde denne mulighed.

"Brexit er blot en del af rejsen, ikke endestationen"

Michel Barnier, EU's chefforhandler for brexit, deltog i debatten på EØSU's seneste plenarforsamling den 30. oktober. Under debatten efterlyste Michel Barnier et tæt partnerskab mellem EU og UK efter brexit, med tanke på at freden i Irland skal prioriteres, og at "det indre markeds integritet ikke er til forhandling".

Og EØSU-civilsamfundsprisen går til...

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har udvalgt fem finalister blandt de næsten 180 inspirerende projekter, der er blevet indsendt til civilsamfundsprisen, som i 2019 er tilegnet styrkelse af kvinders indflydelse og kampen for ligestilling mellem kønnene.

EU-rettigheder og -borgerskab bør ikke være til salg

I de seneste år har flere EU-medlemsstater i kølvandet på finanskrisen oprettet ordninger for tildeling af statsborgerskab og opholdsret til investorer for at tiltrække investeringer og øge deres indtægter. Ifølge en udtalelse, som EØSU vedtog på plenarforsamlingen i oktober, indebærer denne praksis alvorlige risici og bør forbydes i alle EU-medlemsstater.

Bæredygtig udvikling bør være en topprioritet for Europas fremtid.

Bæredygtig udvikling skal være kernen i Europas fremtid. I resolutionen udarbejdet af Patricia Círez Miqueleiz, Rudy De Leeuw og Lutz Ribbe og vedtaget på plenarforsamlingen i oktober anbefaler EØSU, at Kommissionen strukturerer sin fremtidige arbejdsplan for 2020 og tiden derefter omkring denne prioritet. Udvalget opfordrer til, at der udarbejdes en overordnet EU 2050-strategi for bæredygtighed med henblik på at gennemføre FN's 2030-dagsorden og de 17 mål for bæredygtig udvikling (verdensmålene), som EU har forpligtet sig til at nå inden 2030.

"En geostrategisk og historisk fejl"

EØSU kritiserer Rådets beslutning om ikke at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien

Kultur kan være en drivkraft for styrkelsen af EU

EØSU's plenarforsamling i oktober dannede ramme om en debat om rEUnaissance – En kulturel vision for Europa.

EØSU's formand, Luca Jahier, åbnende debatten og udtrykte glæde over, at Emmanuel Macron havde taget godt imod hans idé om en ny renæssance for Europa. "Vi må ikke glemme, at vores kontinent var et kulturområde, før det blev en politisk idé, og sådan et område er ikke lig med ensartethed, men trives i kraft af variation og bevægelse."

EØSU opfordrer til initiativer til at udnytte de store vækstmuligheder i den blå bioøkonomi

Den blå bioøkonomis potentiale udnyttes stadig ikke i EU. Derfor anbefaler EØSU fælleseuropæiske pilotprojekter, som involverer lokale interessenter og det videnskabelige samfund.

EØSU foreslår, at der indføres en certificering for pålidelige AI-produkter

EØSU foreslår, at EU udvikler en certificering for pålidelige AI-produkter, der tildeles af et uafhængigt organ, efter en afprøvning af produktet i forhold til centrale krav, som f.eks. modstandsdygtighed, sikkerhed og fravær af forudindtagethed, forskelsbehandling og bias. Forslaget er blevet fremsat i to nylige EØSU-udtalelser om Kommissionens etiske retningslinjer om AI. EØSU foreslår, at EU udvikler en certificering for pålidelige AI-produkter, der tildeles af et uafhængigt organ, efter en afprøvning af produktet i forhold til centrale krav, som f.eks. modstandsdygtighed, sikkerhed og fravær af forudindtagethed, forskelsbehandling og bias. Forslaget er blevet fremsat i to nylige EØSU-udtalelser om Kommissionens etiske retningslinjer om AI.

Blockchain: EU bør være verdensførende, mener EØSU

Blockchainteknologi har potentiale til at forandre samfundet, men der er behov for juridisk klarhed og sikkerhed og følgeligt for en fælles EU-tilgang. Dette er hovedbudskabet i en initiativudtalelse, der blev vedtaget af EØSU den 30. oktober, og hvori Kommissionen opfordres til at lancere et omfattende initiativ med henblik på at gøre EU til en global autoritet på dette område.

EØSU efterlyser en fælles landbrugspolitik, som hjælper med at sikre generationsskiftet

Samarbejde og partnerskab mellem EU, medlemsstaterne og civilsamfundet er afgørende for at fremme generationsskiftet inden for landbruget.

Det europæiske semester: 2020-cyklusen bør fokusere på bæredygtig og inklusiv vækst

EØSU opfordrer indtrængende til, at koordineringen af de økonomiske politikker mellem medlemsstaterne i 2020 fører til, at risikoen for lavkonjunktur afværges, og EU’s økonomi styres i retning af bæredygtig og inklusiv vækst. Dette bør omfatte en optrapning af reformbestræbelserne, investeringer, overholdelse af proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (Macroeconomic Imbalance Procedure - MIP) samt en mere struktureret deltagelse af civilsamfundet i det europæiske semester.

Jernbanetransporten bør tjene som model for en gnidningsløs og inklusiv overgang til den digitale tidsalder

Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI) under Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg slog i en initiativudtalelse vedtaget i oktober til lyd for en inklusiv sektoromstilling til en digitaliseret jernbaneindustri. Den foreslog samtidig at rejse de 100 mio. EUR, som er nødvendige til investeringer, gennem et initiativ fra Kommissionen.

Nyt fra grupperne

Erhvervslivet kan støtte bæredygtighed!

Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Bæredygtighed har afgørende betydning for virksomheder og arbejdsgivere, som er vigtige drivkræfter for udvikling. Det er nødvendigt med en sund og solid økonomi for at sikre bæredygtig udvikling. Vi skal finde løsninger, som er økonomisk, socialt og miljømæssigt gavnlige. De forskellige aktører har ofte den samme opfattelse af bæredygtighed, men de har forskellige måder at nå derhen på.

Bæredygtighed i Kommissionens arbejdsprogram for 2020

af Arbejdstagergruppen i EØSU

Digitalisering, klimaforandringer, demografi og globalisering er de fire spørgsmål, der dominerer de politiske prioriteter i Europa-Parlamentets og Kommissionens nye mandatperiode. For at kunne finde en løsning på disse spørgsmål er det nødvendigt at udvikle en ny, bæredygtig industrimodel, som sikrer en retfærdig omstilling til en cirkulær og grøn økonomi. Tidligere erfaringer (f.eks. med de ”gule veste”) har lært os, at sådanne tvingende nødvendige foranstaltninger ikke vil få folkelig opbakning, hvis de tilsidesætter arbejdstagere, og disse alene bærer byrden.

Nye rollemodeller for de europæiske samfund

af Gruppen Diversitet Europa i EØSU

Da ligestilling mellem kønnene er en prioritet for den tiltrædende formand for Kommissionen, og EU-direktivet om Balance mellem arbejds- og familieliv for forældre og omsorgspersoner træder ind i gennemførelsesfasen, er det altafgørende på ny at se på sammenhængen mellem ligestilling mellem kønnene, balance mellem arbejds- og familieliv, forældrerollen, moderne familiesammensætninger, omsorgspersoner, støtte til familiemedlemmer med handicap, aldring og demografiske forhold.

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

Fotoudstilling og film afslutter EØSU's kulturelle aktiviteter i 2019

En fotoudstilling, der skildrer et af Kroatiens vigtigste industrielle kulturarvsområder, og en tankevækkende film, hvor det anderledes er det nye normale, udgør afslutningen på EØSU's kulturprogram i 2019.