EØSU vil arbejde for et ambitiøst EU-budget på mindst 1,3 % af BNI

Under en plenardebat i september med Günther Oettinger (kommissær for budget og menneskelige ressourcer) om EU's flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027 efterlyste EØSU – på linje med Europa-Parlamentets holdning – et ambitiøst budget på mindst 1,3 % af BNI. Med et sådant budget vil EU være i stand til at håndtere nuværende og fremtidige udfordringer. En aftale om et robust budget inden europaparlamentsvalget i maj 2019 vil sende et vigtigt politisk budskab og sikre, at centrale udgiftsprogrammer kan starte uden forsinkelse.

Javier Doz Orrit, ordfører for EØSU's udtalelse om emnet, sagde om Kommissionens budgetforslag: "Vi støtter forslagets struktur og prioriteter samt tiltagene for forenkling, fleksibilitet og synergi, men en yderligere reduktion af ressourcerne er i betragtning af EU's økonomis tilstand ikke acceptabel."

Günther Oettinger forsvarede den planlagte budgetnedskæring fra 1,16 % til 1,11 % af BNI. Baggrunden for denne beslutning var Storbritanniens udtræden af EU, som ville betyde færre indtægter, og visse medlemsstaters manglende vilje til at øge deres bidrag. Kommissionens forslag skulle være ambitiøst, men samtidig realistisk, for i sidste ende at kunne samle enstemmig opbakning.

EØSU's medlemmer sagde, at de under ingen omstændigheder kunne acceptere alvorlige budgetnedskæringer for samhørighedspolitikken og den fælles landbrugspolitik. Begge disse politikområder skulle som minimum bevare deres nuværende budgetbevillinger.

Kommissæren beklagede budgetnedskæringerne for disse programmer, men fandt dem berettigede. Nedskæringerne var en konsekvens af reduktionen af budgettet og tilføjelsen af nye politiske prioriteter.

I denne forbindelse støtter EØSU indførelsen af nye egne indtægter for budgettet for at styrke indtægtssiden. Udvalget beklager, at Kommissionens forslag kun omfatter en del af forslagene fra Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter.

Relevante erklæringer:

Formand Luca Jahier

Ordfører Javier Doz Orrit