Tilgængelige sprog:

Leder

Uden fred er der ingen vækst, ingen velstand og ingen fremtid

Fred er noget, som er værd at kæmpe for hver eneste dag

Man har altid sagt, at det er Den Europæiske Unions eksistensberettigelse, at EU i over 70 år har sikret fred blandt sine medlemslande. Et andet overbevisende argument for EU er, at Unionen har hjulpet tidligere østbloklande med at blive genintegreret med Vesten noget som aldrig ville have kunnet opnås på så kort tid uden EU. Den Europæiske Union giver borgerne en følelse af at høre til og fremmer en europæisk identitet.

Vigtige datoer

22.-23. november 2018, Athen, Grækenland

EØSU's 12. medieseminar for civilsamfundet – Konsolidering af EU's værdier

28. november 2018, Bruxelles

EØSU's forbrugertopmøde

12.-13. december 2018, Bruxelles

EØSU's plenarforsamling

Kort fortalt

En EØSU-delegation diskuterer social dialog og ungdomspolitik med albanske partnere

Medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg mødtes med repræsentanter for det albanske civilsamfund i Tirana den 24.-25. september for at diskutere status for den sociale dialog i Albanien og debattere ungdomspolitik og unges deltagelse i landet.

Fem spørgsmål til Eleonora Di Nicolantonio

Eleonora Di Nicolantonio startede som ny chef for EØSU's kommunikationsafdeling den 1. oktober 2018, hvor hun tog over efter Peter Lindvald-Nielsen.

#JubelFestival - EØSU-medlemmer diskuterer nye idéer om Europas fremtid

Jubel Festival - den første festival om europæisk demokrati i Belgien - løb af stablen lørdag den 22. september 2018 i Parc Léopold i Bruxelles. Det var en mulighed for at udveksle synspunkter og lære af hinandens erfaringer. EØSU-medlemmerne Pierre Jean Coulon, Ronny Lannoo, Thierry Libaert og Daniel Mareels diskuterede Europas fremtid - en særdeles relevant debat i lyset af det kommende valg til Europa-Parlamentet.

 

At forstå EU på sit modersmål

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afholder en udstilling benævnt "EU taler dit sprog" for at markere 60-årsdagen for Den Europæiske Unions første retsakt, forordning nr. 1/58, som fastlagde, hvilke sprog der skulle benyttes af EU-institutionerne. Udstillingen er en hyldest til et flersproget og mangfoldigt Europa.

EØSU-nyt

Projekter fra 27 lande konkurrerer om EØSU's civilsamfundspris 2018

#CivSocPrize @EU_EESC

EØSU har modtaget 148 ansøgninger til sin civilsamfundspris, som i år tildeles innovative initiativer, der fremmer identiteter, europæiske værdier og kulturarv i Europa

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) – det organiserede civilsamfunds stemme på EU-niveau – lancerede i juni civilsamfundsprisen med en præmiesum på 50.000 EUR. Da ansøgningsfristen udløb den 7. september, var der indsendt ansøgninger fra 27 EU-medlemsstater, hvilket viser, at civilsamfundets interesse i civilsamfundsprisen er steget siden 2017, hvor kun 20 lande var repræsenteret.

EØSU vil arbejde for et ambitiøst EU-budget på mindst 1,3 % af BNI

Under en plenardebat i september med Günther Oettinger (kommissær for budget og menneskelige ressourcer) om EU's flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027 efterlyste EØSU – på linje med Europa-Parlamentets holdning — et ambitiøst budget på mindst 1,3 % af BNI. Med et sådant budget vil EU være i stand til at håndtere nuværende og fremtidige udfordringer. En aftale om et robust budget inden europaparlamentsvalget i maj 2019 vil sende et vigtigt politisk budskab og sikre, at centrale udgiftsprogrammer kan starte uden forsinkelse.

EØSU-konference opfordrer til reel forpligtelse til en ambitiøs samhørighedspolitik efter 2020

Kommissionens forslag til samhørighedspolitikken efter 2020 omfatter mange positive aspekter, men er ikke vidtgående nok. Et samhørighedsbudget, der i forhold til det forrige budget er blevet reduceret med 10 %, er langt fra tilstrækkeligt til at opfylde de behov, der følger med den aktuelle politiske dagsorden og det politiske miljø. Set i lyset af de udfordringer, EU står over for, er man nødt til at nå frem til en endelig aftale om budgettet for 2021-2027 inden valget til Europa-Parlamentet i 2019.

Overvindelse af den kønsbestemte digitale kløft ville øge EU's BNP med 16 mia. EUR

Den kønsbestemte digitale kløft er en følge af den diskrimination mod kvinder, som allerede starter i den tidlige barndom. EØSU foreslår en tilgang på flere niveauer og helhedsorienterede politikker, der skal imødegå de forskellige årsager til ulighed.

Tilstrækkelig social beskyttelse bør være en garanti for arbejdstagere i alle former for ansættelsesforhold

Adgangen til social beskyttelse er en vigtig del af et mere retfærdigt samfund. For mange mennesker på Europas arbejdsmarked og særlig de selvstændige og dem, der er i nye former for ansættelsesforhold, bliver denne adgang imidlertid stadig mere begrænset. Det advarede EØSU om i sin udtalelse om Kommissionens forslag til en henstilling om adgang til social beskyttelse.

Borgerinitiativet "Minority SafePack" præsenteret i EØSU

På EØSU's plenarforsamling den 20. september præsenterede initiativtagerne til det europæiske borgerinitiativ (ECI) Minority SafePack deres anmodning, hvis formål er at forbedre beskyttelsen af nationale og sproglige mindretal i Europa

Reglerne om forbrugerbeskyttelse bør både beskytte forbrugerne og hjælpe de erhvervsdrivende med at håndtere omvæltningerne som følge af den kraftigt stigende e-handel i Europa

Repræsentanter for europæiske virksomheder og forbrugere fandt sammen om at give Kommissionens forslag til Nye aftalebetingelser for forbrugerne en blandet modtagelse på Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs plenarforsamling den 20. september. I sin bedømmelse af pakken rejste udvalget spørgsmålet om, hvorvidt de nye aftalebetingelser lever op til løftet om at gøre forbrugerlovgivningen i Europa klar til den digitale tidsalder. EØSU mener, at det burde have været en prioritet at fokusere på den faktiske håndhævelse af den eksisterende forbrugerbeskyttelseslovgivning.

EØSU opfordrer til inklusiv kunstig intelligens (AI), som sikrer, at medarbejderne kommer først, når der indføres intelligent teknologi på arbejdspladsen.

EU er nødt til at sikre, at AI-revolutionen ikke sætter arbejdets kvalitet i Europa over styr. Forholdet mellem arbejdstagerne og maskinerne bør reguleres, så mennesket aldrig bliver én, der blot udfører maskinens ordrer, påpeger EØSU i en udtalelse, der blev vedtaget på udvalgets plenarforsamling i september.

Alle former for urimelig handelspraksis i fødevareforsyningskæden bør forbydes, og ligeså skal alle aktører beskyttes

Urimelig handelspraksis fører til negative økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser. Kommissionen har erkendt, at fødevareforsyningskæden er særlig sårbar over for urimelig handelspraksis. Kommissionens forslag til et direktiv om urimelig handelspraksis i fødevareforsyningskæden går imidlertid ikke vidt nok.

EØSU efterlyser obligatoriske foranstaltninger for onlineplatforme i kampen mod desinformation

Sociale medieplatforme bør optræde mere ansvarligt og overholde strenge regler. Udvalget er enig med Kommissionen i, at det ville være et stort skridt fremad i kampen mod desinformation. Kommissionens forslag mangler dog konkrete forslag til, hvordan disse mål nås. I den udtalelse, der er udarbejdet af Martin Siecker, og som blev vedtaget på EØSU's plenarforsamling den 19. september 2018, opfordrer EØSU Kommissionen til at vedtage obligatoriske foranstaltninger.

Nyt forslag fra Kommissionen om det digitale marked vil beskytte SMV'er

Kommissionens nye forslag til forordning om det digitale indre marked beskytter ikke kun forbrugerne i onlinehandel, men - for første gang nogensinde - også SMV'er. Virksomheder, der er aktive på onlineplatforme og søgemaskiner, vil kunne løse eventuelle konflikter ved udenretslig tvistbilæggelse. Disse fremskridt fremhæves i den udtalelse, som Marco Vezzani var ordfører på, og som blev vedtaget på EØSU's plenarforsamling den 19. september 2018.

Kommissionens miljøhandlingsplan mangler i alvorlig grad ambitioner og ressourcer

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har advaret om, at Kommissionens miljøhandlingsplan, som sigter mod at forbedre den utilstrækkelige og uensartede gennemførelse af EU's miljøbestemmelser og -forvaltning rundt omkring i EU, viser en alvorlig mangel på ambitioner og ressourcer og lægger op til tiltag, der er for svage til, at de på passende og ensartet vis kan sanktionere medlemsstater, der ikke overholder bestemmelserne.

EØSU støtter Kommissionens forslag om at investere i intelligent, sikker og bæredygtig mobilitet

EØSU's formand Luca Jahier og kommissær med ansvar for transport Violeta Bulc debatterede livligt om mobilitet på EØSU's plenarforsamling den 20. september 2018. En passende lovramme for et velfungerende fælles europæisk transportområde, digitalisering inden for landtransportteknologi, bedre interoperabilitet mellem de forskellige eksisterende elektroniske bompengesystemer og investering i ren elektricitet havde en central plads i debatten med EØSU's medlemmer.

EØSU går ind for en stærkere Connecting Europe-facilitet efter 2020

Et større budget, flere synergieffekter mellem nettene, fortsat teknisk støtte, bekræftede tilsagn om investeringer i elektricitetsprojekter og delt anvendelse af civil og militær infrastruktur. I udtalelsen udarbejdet af Aurel Laurențiu Plosceanu og Graham Watson, som blev vedtaget på EØSU's plenarforsamling den 19. september 2018, støtter EØSU i vidt omfang den nye forordning om Connecting Europe-faciliteten for 2021-2027 og peger på områder, hvor der er plads til forbedringer.

Nyt fra grupperne

Den europæiske sociale model – har vi stadig råd til den i en globaliseret verden?

Af Arbejdsgivergruppen i EØSU

For at forblive succesrige på det social plan har vi brug for økonomisk succes. Hvis vi skal sikre, at den europæiske sociale model fortsat er bæredygtig, må vi gøre den mere effektiv og øge Europas produktivitet. Dette var de vigtigste konklusioner fra debatten "Den europæiske sociale model – har vi stadig råd til den i en globaliseret verden?", der fandt sted i Sopot i Polen den 27. september 2018.

EU-skepsis - hvordan vender vi udviklingen?

af Arbejdstagergruppen i EØSU

Arbejdstagergruppen mødtes i Wien i denne måned for at drøfte det østrigske EU-formandskab, de problemer, som arbejdstagerne og borgerne står over for, og fagforeningernes strategier til håndtering heraf.

Bekæmpelse af populisme angår os alle

af Gruppen Diversitet Europa under EØSU

Økonomiske fremskridt og social stabilitet er to fremragende våben til bekæmpelse af EU-skepsis, men der skal mere til. På en konference, som blev afholdt i samarbejde med den østrigske delstat Vorarlbergs kammer for arbejdsmarkedet, og som fandt sted i Feldkirch den 11. oktober 2018, så man nærmere på, hvordan og hvorfor populismen er gået frem i EU. Ligeledes fremhævede man den vigtige rolle, som civilsamfundet kan spille i bekæmpelsen af populisme.

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

Konsolidering af EU's værdier

Civilsamfundets rolle, når det gælder beskyttelse, fremme og styrkelse af vores værdiarv, med særligt henblik på det kommende valg til Europa-Parlamentet

På sit 12. medieseminar for civilsamfundet i Athen den 22.-23. november vil Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg beskæftige sig med europæiske værdier som en del af den europæiske arv.

Edvard Stepančič og konstruktivisme på tværs af grænser

I forbindelse med plenarforsamlingen i Oktober vil der i Foyer 6 blive præsenteret en maleriudstilling under titlen "Edvard Stepančič og konstruktivisme på tværs af grænser". Udstillingen omfatter en privat samling af 21 originale kunstværker og vil blive åbnet onsdag den 17. oktober kl. 13.00 af EØSU's formand Luca Jahier.

Food for Thought

I november vil EØSU være vært for en udstilling med titlen Food for Thought, som består af 25 oliemalerier på lærred af den anerkendte kunstner Bruce Thurman. Udstillingen præsenteres som en illustreret kogebog, der indbyder til en rejse gennem forskellige opskrifter i Europa og viser forskellige madkulturer.