Europa må gøre mere for at beskytte kvinder med handicap

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har opfordret EU-institutionerne og medlemsstaterne til at styrke indsatsen for at beskytte kvinder og piger med handicap, da de fortsat udsættes for mange forskellige former for forskelsbehandling i EU på grund af deres køn og handicap, hvilket ofte fører til social udstødelse.

På trods af at den udgør 16 % af Europas samlede kvindelige befolkning, er denne gruppe på 40 millioner kvinder en af de mest sårbare og marginaliserede i Europa.

I sin udtalelse, som blev vedtaget i juli, pegede EØSU på, at EU og medlemsstaterne mangler en stærk retlig ramme til at beskytte og sikre menneskerettighederne for alle kvinder og piger med handicap.

"Selv om kvinder med handicap har brug for særlig støtte, sættes der ikke egentlig fokus på dem i nogen af EU-strategierne, hverken i kvindestrategien eller i strategien for personer med handicap. Det er, som om de er forsvundet, som om de er mindre værd end resten af befolkningen," sagde Gunta Anča, ordfører for udtalelsen.

EØSU opfordrede EU og medlemsstaterne til at gennemføre FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, især artikel 6, som omhandler kvinder med handicap.

Udvalget understregede behovet for, at EU-landene tilslutter sig Istanbulkonventionen om bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, og at sandsynligheden for, at kvinder med handicap bliver ofre herfor, er 3-5 gange højere end hos kvinder uden handicap.

Udtalelsen kommer til at indgå i Europa-Parlamentets kommende betænkning om samme emne i efteråret. (ll)