EØSU bifalder Fintechhandlingsplanen med enkelte forbehold

Kommissionens forslag til foranstaltninger vedrørende den teknologiske udvikling i den finansielle sektor (fintech) i Europa bør justeres, så der skabes en bedre balance mellem stimulering af markedet og det finansielle og økonomiske systems sikkerhed og stabilitet. EØSU mener, at den foreslåede handlingsplan er et godt udgangspunkt, men at der er brug for supplerende foranstaltninger møntet på at udnytte det fulde potentiale i fintech og garantere forudsigelighed, beskyttelse og lige markedsvilkår for alle markedsdeltagere.

EØSU har den holdning, at de finansteknologiske aktører bør være underlagt de samme regler som den finansielle sektor, navnlig for så vidt angår robusthed, cybersikkerhed og tilsyn, og at der er behov for regler, der kan sikre en ensartet udvikling af fintech i EU. Kommissionen bør præcisere ansvaret for de virksomheder, der tilbyder cloudtjenester, hvad angår beskyttelsen af de personoplysninger som de ligger inde med, og se nærmere på eventuelle regler.

EØSU støtter imidlertid Kommissionens handlingsplan. idet den kan bidrage til fuldførelsen af kapitalmarkedsunionen, ØMU'en og det digitale indre marked. EØSU bifalder også Kommissionens forslag til en ramme, der skal styrke crowdfundingtransaktioner, idet denne ramme skaber nye muligheder og sikrer en større grad af forudsigelighed og beskyttelse for alle markedsdeltagere. I det mindste i den første tid bør der dog være et endnu skarpere fokus på risiciene ved crowdfundingtransaktioner og -markeder for at kunne foretage en kortlægning heraf og begrænse risiciene, når det er muligt, således at der garanteres forudsigelighed og beskyttelse for alle berørte parter.

Derudover skal der i højere grad tages fat på problemerne vedrørende hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og beskatning på crowdfundingområdet, og der bør udformes regler, som sikrer en løbende overvågning og vurdering af den foreslåede EU-ordning. (jk)