Tilgængelige sprog:

Leder

Det er blevet sommer og tid til at holde ferie! Det perfekte tidspunkt til at lade op, men også til at udvide sin horisont, dvs. rejse ud i verden, opleve nye kulturer, lære nye sprog og lade sig inspirere, for blot at nævne nogle ting.

Når vi igen vender næsen hjemad, bliver det til et nyt politisk landskab med indsættelsen af det nye Europa-Parlament og den nye Kommission.

Vigtige datoer

Kort fortalt

Civilsamfundsprisen i 2019 tilegnes styrkelse af kvinders indflydelse

EØSU tilegner i 2019 sin vigtige civilsamfundspris til styrkelse af kvinders indflydelse og kampen for ligestilling mellem mænd og kvinder

Der er nu åbent for indgivelse af ansøgninger

 

EØSU er vært for et møde mellem EU og Kina om standardisering inden for elevatorsikkerhed

På initiativ af EØSU-medlem Antonello Pezzini var udvalget den 9. juli 2019 vært for en delegation af repræsentanter fra de kinesiske tilsynsorganer.

 

Nye publikationer

EØSU's resultater 2018 – tilbageblik og udsyn

Brochuren "EESC achievements 2018 – looking back, looking forward" præsenterer nogle af de vigtigste aspekter af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs arbejde i 2018.

EØSU-nyt

Det finske EU-formandskab præsenterer program baseret på bæredygtighed og trivsel

Finlands social- og sundhedsminister, Aino-Kaisa Pekonen gæstede Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs (EØSU) plenarforsamling den 18. juli, hvor hun præsenterede programmet for det finske EU-formandskab. Programmet har især fokus på bæredygtighed og borgertrivsel. Aino-Kaisa Pekonen fremhævede desuden, at det også er blandt formandskabets prioriteter at styrke retsstatsprincippet og EU's værdier. 

Conny Reuter: "Vi er her for at fremme dialogen med civilsamfundet i et progressivt og inklusivt Europa"

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs (EØSU) plenarforsamling den 18. juli dannede ramme om en debat med Conny Reuter, der er medformand for EØSU's kontaktgruppe med europæiske civilsamfundsorganisationer og -netværk.

Conny Reuter fremlagde konklusionerne og anbefalingerne fra civilsamfundsdagene 2019, der fandt sted i midten af juni i Bruxelles, og hvor der blev set nærmere på emnet bæredygtigt demokrati. Han kom desuden ind på kontaktgruppens rolle som et særligt EU-organ, der blev nedsat i 2004 med henblik på at sikre en permanent dialog mellem EU-institutionerne og de europæiske netværk af civilsamfundsorganisationer på EU-plan.

Uden en stærk europæisk batteriindustri vil bilfabrikanterne måske forlade EU

EØSU støtter den EU-handlingsplan om batterier, som Kommissionen har udarbejdet, men påpeger, at planen skal styrkes og gennemføres hurtigt.

Der er en reel risiko for, at store dele af den europæiske bilindustri udflytter sin produktion til først og fremmest asiatiske regioner tæt på produktionsenhederne for battericeller. I udtalelsen udarbejdet af Colin Lustenhouwer og vedtaget på plenarforsamlingen i juli bakker EØSU op om Kommissionens strategiske handlingsplan om batterier, men advarer om, at planen skal styrkes og gennemføres hurtigt for at forhindre en eventuel udflytning af de europæiske bilfabrikker til lande uden for EU.

Den cirkulære økonomi: Det er på tide at gøre brug af forbrugernes indflydelse

Indtil nu har tiltagene til fremme af udviklingen af en cirkulær økonomi i Europa haft fokus på produktion i form af cirkulære forretningsmodeller i industrien, der skulle resultere i cirkulære valgmuligheder på markedet. En EØSU-udtalelse, der blev vedtaget i juli, fastslår nu, at tiden er moden til at inddrage forbrugerne og give dem mulighed for at købe bæredygtigt ind i dagligdagen.

Landbruget i EU bør bevæge sig i en mere økologisk retning

EU er nødt til at lægge større vægt på korte forsyningskæder og landbrugsøkologi for at kunne bevare landbruget og gøre det mere modstandsdygtigt over for nye udfordringer såsom klimaændringer. Landbrugsøkologi er desuden en måde at sikre fødevareforsyningen og gøre maden sundere på og dermed øge fødevareværdien. Korte forsyningskæder vil hjælpe mindre bedrifter til at øge indtægterne og skabe liv i landområderne.

Rammen for en fornyelse af fremstillingsindustrien i EU skal tage udgangspunkt i SMV'ernes faktiske behov

EØSU mener ikke, at fremstillingsindustrien i EU bliver i stand til at omstille sig til en avanceret digital og miljøvenlig økonomi på effektiv og konkurrencedygtig vis, før den er parat til at foretage betydelige investeringer i innovation. De skridt, som Kommissionen har planer om for at fremme en bedre udvikling af fremstillingsindustrien, bør derfor tage udgangspunkt i reel viden om virksomhedernes og især SMV'ernes behov.

Det europæiske semester og en ny styringsstrategi er afgørende for EU's fremtidige økonomiske politik

EU bør forny sit system for koordinering og styring af den økonomiske politik baseret på en ny EU-strategi for bæredygtig udvikling for perioden efter 2020, der skal øge effektiviteten af tiltagene og resultaternes bæredygtighed, siger EØSU.

EØSU fremsætter anbefalinger om EU's fremtidige økonomiske politik og styring af ØMU'en

EØSU fremlagde i juli en række forslag til den økonomiske dagsorden for den kommende mandatperiode og anbefalede, at disse forslag danner grundlag for EU's nye økonomiske strategi.

Den fremtidige økonomiske politik og styring bør efter EØSU's mening tage højde for geopolitiske og samfundsmæssige udfordringer, såsom den globale økonomiske afmatning, uløste handelstvister, brexit, klimaændringer og demografiske forandringer, voksende uligheder og den fjerde industrielle revolution, samt bidrage til at styrke modstandsdygtigheden over for kriser og den økonomiske models holdbarhed. Disse udfordringer kræver en vidtrækkende økonomisk strategi med klare politiske målsætninger og en mere sammenhængende ramme for økonomisk styring.

EØSU opfordrer Kommissionen til bedre at forene sin industri- og energilovgivning med sin klimapolitik

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) opfordrer Kommissionen til i højere grad at overveje, hvilke politiske løsningsmodeller, der på den ene side bidrager til at reducere drivhusgasemissioner og således bekæmper klimaændringer og på den anden side bevarer konkurrenceevnen. Målet må være at beskytte og fremme EU's ressource- og energiintensive industrier (REII) på bedre vis, ellers risikerer Europa at miste arbejdspladser til mindre miljøvenlige økonomier og ikke at nå målet om at reducere drivhusgasemissionerne.

Energiunionen skal blive en del af europæernes dagligdag

EØSU's årlige udtalelse om Status over energiunionen vurderer de hidtidige fremskridt og opfordrer Kommissionen til at fokusere mere på de sociale aspekter.

"Energiunionen er endnu ikke en realitet. Den kan meget vel være en realitet i form af EU-politiske beslutninger, men den er endnu ikke en realitet i de europæiske borgeres hverdag." Dette var det klare synspunkt, som Christophe Quarez fremførte på plenarforsamlingen i juli, og som afspejlede argumenterne i hans udtalelse – der blev vedtaget på forsamlingen – om, at energiomstillingen endnu ikke er gennemført i praksis. Han sagde endvidere "Nu hvor EU's politiske beslutningstagere har lagt fundamentet for energiunionen, er der stadig meget, der skal gøres i de kommende år."

EØSU efterlyser en europæisk indsats for at sikre en deltagelsesbaseret udvikling af blockchainteknologi

Selvom det oprindeligt blev associeret med kryptovalutaer er blockchain og distributed ledger-teknologi (DLT) i realiteten meget alsidige teknologier og kan med fordel anvendes i den sociale økonomi. Det er imidlertid vigtigt at regulere dem på passende vis og anvende dem til at skabe fordele for alle, så alle får mulighed for at deltage, siger EØSU i en udtalelse, der blev offentliggjort på udvalgets plenarforsamling i juli.

Nyt fra grupperne

Arbejdsgivergruppen mødes to gange i Finland for at drøfte kunstig intelligens og et erhvervsvenligt EU

af EØSU's Arbejdsgivergruppe

EØSU's Arbejdsgivergruppe vil være vært ved to konferencer i det nuværende EU-formandskabsland Finland. Det første arrangement finder sted i slutningen af august og vil fokusere på "Et smart og intelligent Europa".

Erklæring fra Arbejdstagergruppen om kriminaliseringen af solidaritet

af Arbejdstagergruppen i EØSU

I lyset af den kritiske humanitære situation i Middelhavsområdet, der er præget af manglende respekt for EU's principper og værdier, og som er blevet værre de seneste uger, understreger Arbejdstagergruppen, at...

Gruppen Diversitet Europa tager til Helsingfors for at drøfte bæredygtig vækst og metoder til at styrke EU's konkurrenceevne

Af gruppen Diversitet Europa under EØSU

Den 16. og 17. september er gruppen Diversitet Europa vært for et ekstraordinært møde i Helsingfors. I tråd med Finlands prioriteter under rådsformandskabet "Et bæredygtigt Europa, en bæredygtig fremtid" har vores gruppe valgt at fokusere på tre søjler, der fremmer bæredygtig vækst, og som dermed styrker EU's konkurrenceevne: bioøkonomi og et klimaneutralt Europa, digitalisering og infrastruktur.