En studie om gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder

af Arbejdstagergruppen i EØSU

En studie udarbejdet af Det Europæiske Sociale Observatorium for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg på anmodning fra Arbejdstagergruppen

Den sociale søjle har potentialet til at sikre nye borgerrettigheder, hvilket der er stærkt brug for efter flere år med krise og sparepolitikker. Men i hvilken tilstand befinder den social søjle sig? Har den allerede haft indflydelse? Hvilken vej bør man gå?

Den Europæiske Union behøver en stærk social dimension som modvægt til det fremhærskende økonomiske perspektiv, og søjlen omfatter disse centrale elementer blandt sine principper. Søjlen opfattes generelt positivt, men der udtrykkes bekymring over dens uforpligtende karakter og navnlig over finansieringen, i forbindelse med hvilken det vil være helt afgørende med øremærkede midler fra den flerårige finansielle ramme.

Ifølge studien har søjlen allerede haft en betydelig indflydelsedet europæiske semester 2018, med den sociale resultattavle som et positivt skridt, selv om der er brug for visse justeringer.

Med hensyn til anbefalinger finder studien det vigtigt, at der sikres anstændige mindstelønninger, og i endnu højere grad at der sikres en ordentlig løn, nemlig en, som arbejdstagere rent faktisk kan overleve på. Forfatterne foreslår, at fattigdomsrisikokvotienten danner rettesnor for fastsættelse af ordentlige lønninger, idet der tages hensyn til specifikke nationale situationer. (pr)

Studien kan findes her