Kommissionens budgetforslag savner politiske ambitioner

Forslaget om EU's flerårige finansielle ramme (FFR) for perioden 2021-2027, der er fremlagt af Kommissionen, går ikke langt nok og savner politiske ambitioner dette var en af hovedkonklusionerne fra en konference i EØSU om dette spørgsmål. Der er brug for en hurtig aftale om et passende og egentligt reformeret langsigtet budget.

Deltagerne i EØSU-konferencen anerkendte begrænsningerne for den kommende FFR og bifaldt mange positive aspekter i Kommissionens forslag, men de tilkendegav samtidig, at de var foruroliget over den voksende kløft mellem borgernes bekymringer og forventninger og de begrænsede beføjelser og ressourcer, der i dag er tildelt EU. Kommissionens forslag vil ikke kunne håndtere denne kløft på behørig vis, hvorfor det bør revideres.

Stefano Palmieri, formand for EØSU's ECO-sektion, opfordrede på linje med Europa-Parlamentet EU's ledere til at øge det nuværende loft for EU's udgifter til 1,3 % af BNI.

Ikke kun budgettets størrelse, men også dets struktur og fordeling, samt hvilke redskaber det skal ledsages af, var oppe til debat. Der var forskellige synspunkter.

Generelt bifaldt talerne tilføjelsen af nye politiske prioriteter, men samtidig efterlyste de en dybtgående vurdering af nye politikinstrumenter med hensyn til relevans og effektivitet.

Nye prioritetsområder bør ikke gå ud over de økonomiske midler, der afsættes til de gamle områder, især samhørighedspolitikken og den fælles landbrugspolitik, uden at det dog forhindrer, at disse politikker bør reformeres på behørig vis.

Der blev bakket op om en højere grad af konditionalitet, og nye instrumenter for en stabil ØMU blev hilst velkommen. Imidlertid var der deltagere, der satte spørgsmålstegn ved de foreslåede redskabers ambitionsniveau og effektivitet og efterlyste yderligere oplysninger.

Endelig var talerne enige om, at det er yderst vigtigt, at der nås en aftale om FFR inden det uformelle møde i Det Europæiske Råd i Sibiu og valget til Europa-Parlamentet i 2019.

Konklusionerne fra konferencen vil danne input til en EØSU-udtalelse, der skal debatteres på EØSU's plenarforsamling i september 2018. (jk)