EØSU's 9. civilsamfundsdage: Den digitale tidsalder kræver menneskelige færdigheder og en passende retlig ramme

Medborgerskab, demokrati og kultur i et digitaliseret Europa var mottoet for civilsamfundsdagene 2018, der blev afholdt af kontaktgruppen hos Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) i Bruxelles den 24. og 25. maj.

De enormt hurtige forandringer i den digitale tidsalder vil medføre en vis ødelæggelse, men på længere sigt vil folk arbejde mindre og på en anden måde, samtidig med at den subjektive trivsel vil være bedre sagde Andrea Renda, professor i digital innovation ved Europakollegiet, i sin hovedtale. Ray Pinto, politisk direktør i DIGITALEUROPE, advarede om, at der mangler ca. 500.000 eksperter i Europa. Desuden oplever USA og Kina en stor fremgang i registreringen af patenter vedrørende kunstig intelligens (AI), mens Europa sakker agterud. 83 % af de eksterne investeringer i AI foretages i USA og Kina.

På seks workshops drøftede deltagerne samlivet i fremtidens digitale Europa og vedtog til slut syv overordnede anbefalinger:  

  • hvad angår kulturelle udtryksformer og medborgerskab er det vigtigt at skabe synergieffekter mellem uddannelse og kultur i alle undervisningsmiljøer og set i et livslangt læringsperspektiv,
  • civilsamfundsorganisationer bør støttes, så de kan intensivere indsatsen for at fremme og realisere lige muligheder, inklusion og deltagelse i samfundslivet, herunder online,
  • kontrol og tilsyn med overvågningsmekanismer bør styrkes, og civilsamfundet bør inddrages i dette tilsyn,
  • på lokalt niveau bør e-værktøjer til samskabelse/crowdsourcing i højere grad anvendes til at styrke borgernes engagement,
  • spørgsmålet om tilgængelighed bør behandles på samme måde som sikkerhed og databeskyttelse. Det bør være et centralt aspekt ved IKT-produkter og -tjenester,
  • AI kan og bør bistå arbejdstagerne og ikke erstatte dem,
  • der bakkes op om et EU-charter for grundlæggende digitale rettigheder. (sma)