Tilgængelige sprog:

Leder

Som du nok ved, fejrede EØSU sin 60-årsfødselsdag i maj og så med stolthed tilbage på alle sine hidtidige resultater. Denne markering gav os endvidere anledning til at overveje EØSU's rolle og fremtid samt civilsamfundets plads i dagens og morgendagens Europa, det Europa, hvis kerneværdier bør fastholdes og styrkes.

Vigtige datoer

12/07/2018 Bruxelles

16. møde i EU's interne rådgivende gruppe under frihandelsaftalen mellem EU og Korea

 

13/07/2018 Bruxelles

1. møde i EU's interne rådgivende gruppe under CETA-aftalen mellem EU og Canada

 

17/07/2018  Podgorica

11. møde i det blandede rådgivende udvalg EU/Montenegro

 

17/7/2018 Bruxelles

5. møde i netværket af økonomiske og sociale aktører i EU og Afrika

Europa på arbejde

Videoen "Europa på arbejde" er et bidrag til fejringen af 60-året for oprettelsen af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Med konkrete eksempler illustreres de forskellige arbejdsområder, hvor EØSU og dets medlemmer gennem årene har gjort en forskel for de europæiske borgere.

Kort fortalt

Det østrigske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union 2018

Fra den 1. juli til den 31. december 2018 varetager Østrig formandskabet for Rådet for den Europæiske Union. "Et Europa der beskytter", er det motto, som forbundskansler Sebastian Kurz' regering har valgt. Formandskabets program omfatter bl.a. sikkerhed og migration, opretholdelse af konkurrenceevnen gennem digitalisering, stabilitet i naboområdet og tilnærmelse af det vestlige Balkan til EU. Formandskabet vil videreføre forhandlingerne om brexit. Inden Storbritannien kan træde endeligt ud af EU den 29. marts 2019, skal alle de nationale parlamenter i medlemsstaterne ratificere en endelig aftale om brexit. EU's formandskab vil også fortsætte forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2021-2027. Østrigs minister for europæiske anliggender Gernot Blümel vil være EØSU's gæst ved plenarforsamlingen i juli (11.-12. juli 2018), hvor han vil fremlægge formandskabets arbejdsprogram og svare på spørgsmål fra EØSU's medlemmer. (eh)

Alle skal med i den digitale revolution

Det var hovedbudskabet fra konferencen om digitalisering i Østrig den 19. juni, der blev arrangeret af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Finansielle tjenesteydelser til forbrugere: EØSU finder støtte til sine synspunkter ved lokalt arrangement i Spanien

Behovet for at styrke forbrugernes tillid til grænseoverskridende finansielle tjenesteydelser i Europa med henblik på at øge deres andel, som for øjeblikket kun er på 7 %, blev understreget på en konference organiseret af EØSU-medlem Carlos Trias Pintó på Kommissionens repræsentation i Madrid den 24. maj. Medlem af Europa-Parlamentet Othman Karas meddelte, at Europa-Parlamentet vil formidle nogle af EØSU's vigtigste forslag videre i sin reaktion på Kommissionens forslag til handlingsplan for finansielle tjenesteydelser til forbrugerne.

Udfasningen af kul i Europas regioner: EØSU kigger nærmere på Tyskland

Den første rundbordsdiskussion om kulregioner under omstilling blev holdt den 29. maj 2018 i Grevenbroich i Tyskland. Sammen med EØSU's medlemmer og en repræsentant fra Kommissionen deltog en række lokale aktører i debatten.

Håndbogen for den digitale tidsalder er endnu ikke blevet skrevet, men Europa har brug for en plan

EØSU drøftede digitalisering og uligheder på forummet Deutsche Welle Global Media Forum, som blev afholdt i Bonn fra den 11. til den 13. juni

Luis Planas, EØSU's generalsekretær, er blevet udnævnt til minister i Pedro Sanchez' spanske regering.

Den 6. juni blev Luis Planas af ministerpræsident Pedro Sanchez bedt om at træde ind i den spanske regering på posten som minister for landbrug, fiskeri og fødevarer. Med 35 års erfaring inden for EU-anliggender er han en af de fremtrædende personer i institutionernes historie som diplomat, topembedsmand i Kommissionen, medlem af Europa-Parlamentet og forkæmper for et stærkt, forenet og solidarisk EU. For denne fortaler for det europæiske integrationsprojekt er "der ikke noget alternativ til EU".

EØSU's Madi Sharma blandt verdens 100 mest indflydelsesrige personer med hensyn til kønspolitik

EØSU-medlem Madi Sharma er på en liste over de 100 mest indflydelsesrige personer med hensyn til kønspolitik i verden i 2018.

EØSU's finske medlem Pirkko Raunemaa modtager tolkenes 2018-pris som "Årets delegerede"

Pirkko Rauneamaa, finsk medlem af Gruppen Diversitet Europa i EØSU, fik af Kommissionens finske tolke den 23. maj overrakt 2018-prisen som "Årets delegerede".

EØSU's udvidede formandskab på besøg i Krakow i Polen i erindringens fodspor

Formanden Luca Jahier og det udvidede formandskab for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg aflagde besøg i Polen den 10.-12. juni 2018 for at deltage i et møde, der markerede starten på EØSU's nye formandskab.

Den 1. juli 2018 stopper Peter Lindvald-Nielsen som chef for kommunikationsafdelingen

Gennem ti år har Peter Lindvald-Nielsen arbejdet med pressemedarbejdere og andre eksperter inden for billede, PR, grafisk design og sociale medier. Det har været en tid med fængende overskrifter, artikler (korte såvel som lange), pressemeddelelser, politiske, sociale, kulturelle og gastronomiske arrangementer, hårdt arbejde, diskussioner og – vigtigst – masser af grin i fællesskab. Peters motto er at knytte folk sammen gennem latter, da der ikke er noget mere menneskeligt end at grine sammen. Peter har beriget vores sprog ved at tilskynde os til at sige JA i stedet for NEJ, INVESTERING i stedet for UDGIFT og LØSNING i stedet for PROBLEM.

Nye publikationer

Digital publikation — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) — 60 års engagement

Civilsamfundet i aktion for morgendagens Europa

Udvalget blev oprettet ved Romtraktaten i 1957 og holdt sin første plenarforsamling for 60 år siden – den 19. maj 1958. Siden da har udvalgets historie været knyttet til den europæiske integrationsproces, som det fortsat arbejder for.

EØSU-nyt

60-årsjubilaren EØSU lover en afgørende og visionær indsats for et bedre Europa

EØSU's formand Luca Jahier sagde i sin tale i anledning af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs 60-årsjubilæum den 24. maj, at udvalget er fast besluttet på ikke at hvile på laurbærrene, idet han lagde kursen for EØSU's fremtidige indsats på grundlag af syv prioriteter. EU's topledere siger samstemmende i en debat om Europas fremtid, at civilsamfundsrummet er og fortsat skal være nøglen til europæisk demokrati

Civilsamfundsprisen 2018 om identiteter, europæiske værdier og kulturarv i Europa

Den globale udvikling i de senere år har sat det europæiske projekt på en prøve. Befolkningerne og alle myndighedsniveauer har ikke været forberedte på den interne splittelse, de negative holdninger og en voldsomt forøget migration, hvilket har ført til en nationalistisk retorik og presset den gensidige solidaritet til det yderste.

"Direkte betalinger skal kun gå til aktive landbrugere", siger EØSU i sin efterlysning af særlig støtte til unge landbrugere

EØSU støtter en stærk og velfinansieret fælles landbrugspolitik og en stigning i EU's budget til 1,3 % af BNI på linje med væksten i EU's økonomi. Den fælles landbrugspolitik skal råde over tilstrækkelige midler til at håndtere lave indtægter blandt landbrugere og landbrugsmedarbejdere, inflation og underskud som følge af brexit samt yderligere krav på miljø- og klimaområdet.

27 genanvendte flasker bliver til en t-shirt

Hvis en plaststrategi skal være vellykket, er den nødt til at omfatte hensigtsmæssige uddannelsesforanstaltninger, der skal fremme overholdelsen af biosfærens dynamiske ligevægt. For at gøre plast mere genanvendeligt og fremskynde overgangen til en cirkulær økonomi er det nødvendigt at skabe incitamenter med hensyn til design og adfærd samt fælles tekniske og lovgivningsmæssige standarder.

Nye arbejdsformer kræver mere gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår

Med stigningen i fleksible og atypiske former for beskæftigelse i EU er det afgørende, at arbejdsvilkårene gøres mere gennemsigtige og forudsigelige for alle arbejdstagere, hvilket bedst kan opnås gennem social dialog og overenskomstforhandlinger på nationalt niveau, fremfører EØSU i sin udtalelse om Kommissionens forslag til et direktiv om gennemsigtige arbejdsvilkår.

EU's momssystem må og skal holde trit med markedsudviklingen

EØSU bifalder Kommissionens forslag om en momshandlingsplan, som skal komme den endelige forbruger til gode, men efterlyser visse ændringer. EØSU opfordrer medlemsstaterne til at gøre deres bedste for at gennemføre de foreslåede reformer og gå over til det endelige momssystem inden for en overskuelig fremtid.

Investering i højtydende databehandling vil gavne vores velfærd og konkurrenceevne og fremme beskæftigelsen

EØSU støtter Kommissionens initiativ til oprettelse af et europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling, og fremhæver, at denne nøgleteknologi vil bidrage til at tackle de store udfordringer, samfundet står over for i dag, og i sidste ende gavne vores velfærd og konkurrenceevne og fremme beskæftigelsen.

Det vestlige Balkans fremtid bør være en europæisk fremtid

Over 100 civilsamfundsrepræsentanter har vedtaget deres bidrag til topmødet for statsledere fra EU og de vestlige Balkanlande i Sofia den 15. maj

Deltagerne på konferencen på højt niveau var ikke i tvivl om, at en udvidelse af EU og navnlig udbredelsen af EU's demokratiske værdier og juridiske standarder til den vestlige Balkanregion er i både de vestlige Balkanlandes og i EU's interesse.

Handel, investeringer, social sikring og solidaritet i fokus for den 16. rundbordsdialog mellem EU og Kina

"Civilsamfundets bidrag beriger det mangesidede partnerskab mellem EU og Kina og fører til bedre internationale forbindelser," lød konklusionen fra EØSU's formand Luca Jahier og næstformanden for det kinesiske økonomiske og sociale råd Yang Chongui på det 16. rundbordsmøde mellem deres respektive institutioner.

En EU/Mercosur-associeringsaftale er kun mulig, hvis den gavner begge parter

 Aftalen må ikke være på bekostning af nogen sektor, region eller noget land, understreger Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Den Europæiske Union er den største økonomi i verden, og Mercosur den sjette største. Begge parter kan få betydelige fordele ved at underskrive associeringsaftalen, siger Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg i sin udtalelse Mod en associeringsaftale mellem EU og Mercosur, der blev vedtaget på plenarforsamlingen den 24. maj.

Den Europæiske Union må ikke glemme sine værdier, når den udvikler kunstig intelligens, siger EU's politiske beslutningstagere

På det første topmøde for interessenter om kunstig intelligens, som blev afholdt af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) og Kommissionen den 18. juni i Bruxelles, blev det fremhævet, at EU skal sikre, at kunstig intelligens er sikker, objektiv og i tråd med de europæiske værdier.

3. udgave af den europæiske dag for socialøkonomiske virksomheder: tiden er inde til anerkendelse og udvidelse

"De socialøkonomiske virksomheder har nu chancen for at vise de europæiske værdier i en tid, hvor EU står over for meget store udfordringer," sagde Ariane Rodert, medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU), da hun tog hul på den tredje udgave af den europæiske dag for socialøkonomiske virksomheder.

EØSU's 9. civilsamfundsdage: Den digitale tidsalder kræver menneskelige færdigheder og en passende retlig ramme

Medborgerskab, demokrati og kultur i et digitaliseret Europa var mottoet for civilsamfundsdagene 2018, der blev afholdt af kontaktgruppen hos Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) i Bruxelles den 24. og 25. maj.

De regionale økonomiske gevinster ved energiomstillingen bliver ofte overset

Den 31. maj holdt Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) en høring om energiomstilling i Europas regioner for at sætte fokus på de regionale økonomiske gevinster ved en overgang til decentraliserede og kulstoffattige energiforsyninger, et spørgsmål, som langt henad vejen har været underbelyst på trods af den omstændighed, at omstillingen har en tydelig regional dimension.

Kommissionens budgetforslag savner politiske ambitioner

Forslaget om EU's flerårige finansielle ramme (FFR) for perioden 2021-2027, der er fremlagt af Kommissionen, går ikke langt nok og savner politiske ambitioner dette var en af hovedkonklusionerne fra en konference i EØSU om dette spørgsmål. Der er brug for en hurtig aftale om et passende og egentligt reformeret langsigtet budget.

Nyt fra grupperne

En studie om gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder

af Arbejdstagergruppen i EØSU

En studie udarbejdet af Det Europæiske Sociale Observatorium for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg på anmodning fra Arbejdstagergruppen

Lad os beskytte diversiteten

af Gruppen Diversitet Europa under EØSU

Jeg har besøgt Auschwitz-Birkenau adskillige gange og er hver gang blevet overvældet af de rædsler og den umenneskelighed, som mennesket er i stand til at byde sine medmennesker. Hvert besøg har imidlertid også vækket nye følelser. Måske kunne det forventes, og man kan håbe, at EØSU's udvidede formandskabs besøg i koncentrationslejrene den 12. juni fik os til at gøre os nogle tanker, ikke blot over fortiden, men også i høj grad over nutiden og fremtiden.

Europas fremtid – arbejdsgivernes synspunkter

af Arbejdsgivergruppen i EØSU

Mere konsekvent, mere forenet og mindre bureaukratisk – det er sådan, arbejdsgiverne ser Europas fremtid. Erhvervslivet er fortsat urokkeligt proeuropæisk og ønsker at spille en aktiv rolle i udformningen af Europas fremtid. Deltagerne i konferencen "The Future of Europe – Employers' perspectives" (Europas fremtid – arbejdsgivernes synspunkter) i Madrid, Spanien, kom med konkrete eksempler på mangler i EU og formulerede løsninger for fremtiden.

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

EØSU's 60-års jubilæum fejret til tonerne fra "Songs of Longing"

Det kulturelle arrangement til fejring af EØSU's 60-års dag bød på en unik og mindeværdig kunstnerisk præstation, der forenede forskellige elementer fra kulturen og den kreative industri.