Lavere selskabsskatter styrker investeringer, viser ny studie

af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Selskabsskatter er den skatteform, der er mest skadelig for økonomisk vækst. Modsat den almindelige antagelse har der ikke i de seneste 40 år været nogen nedgang i indtægterne fra selskabsskat i forhold til BNP. Lande, som i de seneste år har reduceret deres faktiske selskabsskattesatser, har oplevet stigende investeringer i de efterfølgende år. Dette er nogle af konklusionerne i en ny studie, der var bestilt af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg på anmodning fra Arbejdsgivergruppen.

Høje selskabsskattesatser kan hæmme virksomhedernes aktiviteter ved at gøre visse investeringsprojekter urentable, hvorved skattegrundlaget og dermed skatteindtægterne indskrænkes. I gennemsnit fører en stigning i skattesatsen for direkte udenlandske investeringer (FDI) på 1 procentpoint til, at FDI reduceres med 3,7 %.

Analyser viser endvidere, at selskabsskattesænkninger ikke nødvendigvis fører til et mærkbart minus i de offentlige finanser, men i realiteten kan være så godt som selvfinansierende. I seks lande førte nedsættelser af selskabsskatten til øgede indtægter. Lavere selskabsskatter betyder mere vækst – en reduktion af skattesatsen med 10 procentpoint kan øge den årlige vækst med 1-2 procentpoint.

"Studien skal være et nyttigt og pålideligt redskab i diskussionerne om beskatning. Dette er særlig vigtigt i EU's nuværende situation, hvor offentlighedens opfattelse af beskatningen af virksomheder (navnlig store multinationale selskaber) forvrænges og udnyttes af populister", sagde Krister Andersson, næstformand for Arbejdsgivergruppen. Studien fremlægger data og konkrete eksempler, der kan imødegå dette narrativ.

Mens skattesatserne er faldet betydeligt over de seneste 40 år, er indtægterne fra selskabsskat som andel af BNP fortsat på et niveau, der svarer til niveauet i 1980'erne. Indtægterne fra selskabsskat ligger for det meste på omkring 2-3 % af BNP, mens indtægterne fra indkomstskat, moms og lønskat tilsammen er på over 30 %.

Studien kan downloades på EØSU's websted via følgende link: https://europa.eu/!NB43bP (lj)