Makroregionale strategier: EØSU presser på for forbedringer

EØSU opfordrer til, at de makroregionale strategier forbedres, og fremlægger i en sonderende udtalelse en række politiske forslag til, hvordan strategiernes fulde potentiale kan udnyttes.

Forslagene, som blev fremlagt i juni, er baseret på en dybtgående analyse af de eksisterende makroregionale strategier. Analysen viste, at strategierne hidtil har været et nyttigt redskab for samhørighedspolitikken og forbedret integrationen og samarbejdet, men at de ikke har levet op til forventningerne om at bidrage til at reducere de sociale og territoriale forskelle og fremme den miljømæssige bæredygtighed.

Med henblik på at forbedre strategiernes bidrag til at mindske forskellene anbefaler udvalget, at man først og fremmest forbedrer kommunikationen og konnektiviteten mellem samarbejdspartnere og opmuntrer til i større grad at inddrage civilsamfundsorganisationer i gennemførelsen og overvågningen af strategierne.

De politiske beslutningstagere skal derfor styrke de politiske interventioner, fremme et aktivt engagement for så vidt angår makroregionale strategier og reducere den administrative byrde. Indførelse af funktionsdygtige netværk, sammenkoblinger og en velfungerende forvaltning af eksisterende databaser er et andet vigtigt aspekt.

EØSU mener, at kommunikationen om makroregionale strategier skal forbedres, så strategierne bliver mere synlige, netværk fremmes, og deltagelsen øges.

Netværk og klynger for arbejdsmarkedets parter, lokale socioøkonomiske aktører og civilsamfundsorganisationer, både i geografisk forstand og i relation til sektorerne, bør prioriteres. Deres inddragelse i beslutningstagningen, planlægningen og evalueringen af politikkerne vil være særdeles nyttig for gennemførelsen af de makroregionale strategier og kan desuden fremme samhørigheden og den sociale og miljømæssige bæredygtighed.

Endelig foreslår EØSU effektive netværk i relation til uddannelsesaktiviteter. Sådanne netværk kan også bidrage til at forbedre resultaterne med hensyn til miljømæssig bæredygtighed. (jk)