Tilgængelige sprog:

Leder

Lad os smøge ærmerne op og udtænke effektive løsninger for Europas fremtid

Kære læsere

Det er mig en fornøjelse at lægge navn til denne første leder i min egenskab af nyvalgt formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. I denne egenskab har jeg den ære at lede EØSU's 60-årsjubilæum, som vi vil fejre på vores plenarforsamling den 24. maj.

Når du læser disse linjer, er vi i færd med at lægge sidste hånd på forberedelserne til denne skelsættende begivenhed. Nok vil fejringen være en anledning til at se tilbage på de vigtige øjeblikke i udvalgets historie, men vi har fra starten besluttet, at dette skulle være en fremadskuende, snarere end en bagudskuende begivenhed.

Vigtige datoer

4/06/2018 Bruxelles
3. udgave af den Europæiske dag for socialøkonomiske virksomheder
18/06/2018 Bruxelles
EØSU-interessenttopmøde om kunstig intelligens
11/07/2018 -12/07/2018 Bruxelles
EØSU's plenarforsamling

Kort fortalt

Åbent hus-dag – en enestående mulighed for at få indblik i, hvordan EØSU fungerer

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg åbnede lørdag den 5. maj 2018 dørene for offentligheden for at markere Europadagen. EØSU præsenterede sit arbejde for de besøgende med særlig fokus på kultur, eftersom 20118 er det europæiske år for kulturarv.

Jordan er vigtig partner for stabilitet i EU's nabolande

En delegation fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg mødtes med lokale repræsentanter for civilsamfundet og statslige embedsmænd i Amman den 26. og 27. marts. Under mødet var der særlig fokus på de udfordringer, som landet står over for på grund af den manglende stabilitet i regionen. Delegationen fra EØSU anerkendte, at der er brug for international støtte og detaljerede foranstaltninger som følge af den omfattende strategi for den massive strøm af krigsflygtninge fra overvejende Syrien, som landet i løbet af de sidste par har udviklet.

EU’s og Georgiens civilsamfund drøfter situationen for SMV'er og fødevaresikkerhed i Georgien

Det seneste møde i civilsamfundsplatformen EU/Georgien fandt sted den 22. marts i Tbilisi. Platformens medlemmer drøftede gennemførelsen af associeringsaftalen mellem EU og Georgien og vedtog en fælles erklæring. Civilsamfundsplatformen glædede sig over annonceringen tidligere i marts af en eventuel ny udformning af det bilaterale sektorsamarbejde på højt niveau mellem EU og Georgien og gav udtryk for støtte til den visumfri ordning for korte ophold, som allerede er kommet mange georgiske borgere til gode.

Civilsamfundsplatformen EU/Ukraine bekymret over lave løntendenser i Ukraine

Civilsamfundsplatformen EU/Ukraine opfordrer Kiev til at gennemføre mere konsekvente reformer inden for forskellige sektorer og give absolut førsteprioritet til problemet med lave lønninger og fattigdom. Disse spørgsmål blev drøftet på civilsamfundsplatformens 6. møde i Bruxelles, hvor medlemmerne drøftede, hvordan gennemførelsen af associeringsaftalen mellem EU og Ukraine skrider frem, lønningernes rolle i forhold til at nedbringe fattigdommen og deres indvirkning på arbejdsmigration og klimaforandringer.

Serbien og EU bør intensivere indsatsen for at sikre, at landets tiltrædelse inden 2025 forbliver en mulighed

Det seneste møde i det blandede rådgivende udvalg EU/Serbien blev afholdt i Bruxelles den 12. april. Medlemmerne af det blandede rådgivende udvalg drøftede den nuværende situation og det fremtidige arbejde i forhandlingerne om Serbiens tiltrædelse af EU og vedtog en sluterklæring. Serbien blev anerkendt som en af de to førende kandidater i den vestlige Balkanregion.

Europas romaer lider fortsat under diskrimination og etnisk profilering

Europas største minoritet, der tæller mere end ti millioner mennesker, er fortsat offer for diskrimination og marginalisering i mange af EU's medlemsstater. Menneskerettighedsorganisationer og EU-politikansvarlige advarede på et møde i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) om, at politiet i mange tilfælde anvender etnisk profilering mod romaerne. EU-institutionerne afholdt i forbindelse med den tredje EU-romauge en offentlig høring i Bruxelles fra 8.-12. april om antiromatilgange ved etnisk profilering ("Addressing anti-gypsyism in ethnic profiling practices"). 

Civilsamfundsforummet efterlyser konkrete foranstaltninger, der kan gøre op med løngabet mellem mænd og kvinder og forbedre arbejdsstandarderne

Civilsamfundsforummet under frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea afholdt den 11. april sit sjette møde, som fandt sted i Seoul under forsæde af Lee Ho-Geun og Georgi Stoev. I deres fælles erklæring understregede de to medformænd, at det usikre geopolitiske klima indebar nye udfordringer for forbindelserne mellem EU og Sydkorea. De opfordrede til, at fælles værdier og interesser fremmes i regionen, og at det sikres, at partnerskabet mellem Sydkorea og EU i højere grad lever op til borgernes forventninger.

Nye publikationer

"Hvad kan EØSU gøre for dig?" Ny udgave

Denne publikation, som henvender sig til offentligheden, giver en kort præsentation af udvalget og den særlige rolle, det spiller som et forum for høringer, dialog og konsensus mellem det organiserede civilsamfunds repræsentanter. Der sættes fokus på udvalgets opgaver, medlemmer, formandskab samt dets arbejdsgang og resultater.
 

Digital publikation — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) — 60 års engagement

Civilsamfundet i aktion for morgendagens Europa

Udvalget blev oprettet ved Romtraktaten i 1957 og holdt sin første plenarforsamling for 60 år siden – den 19. maj 1958. Siden da har udvalgets historie været knyttet til den europæiske integrationsproces, som det fortsat arbejder for.

EØSU-nyt

Borgerne i centrum for debatten om Europas fremtid

Over to dage, den 5. og 6. maj, åbnede Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg i sin egenskab af repræsentant for civilsamfundet sine døre for "EU-borgerpanelet", der havde deltagelse af omkring hundrede borgere, som repræsenterede mangfoldigheden i 27 medlemsstater (minus Storbritannien).

Integration af det vestlige Balkan bør fortsat være en topprioritet for EU

Såvel landene på det vestlige Balkan som EU har interesse i en udvidelse af EU og først og fremmest i en udbredelse af Unionens demokratiske værdier og retsstandarder til den Vestlige Balkanregion, påpegede Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg i sin udtalelse om Økonomisk og social samhørighed og europæisk integration af det vestlige Balkan, som blev vedtaget på plenarforsamlingen den 19. april.

Hvis den europæiske sektor for maritim teknologi skal overleve, er EU nødt til at lægge sig i selen

Udtalelse fra EØSU efterlyser en stærk industri- og produktionspolitik, der er baseret på gensidighed

"Kommissionen er nødt til at vedtage en stærk industri- og produktionspolitik, der er baseret på gensidighed. Ellers vil vores europæiske industri for maritim teknologi ikke overleve konkurrencen fra de asiatiske skibsværfter". Sådan lød advarslen fra Marian Krzaklewski, som er ordfører for EØSU's udtalelse om LeaderSHIP-strategien, der blev vedtaget på udvalgets plenarforsamling den 19. april. 

"Social AAA-rating" for EU forudsætter politisk engagement og passende finansiering

EØSU opfordrer til, at der afsættes tilstrækkelige økonomiske midler til at gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder. For at den sociale søjle kan blive en realitet, er der brug for forbedringer i medlemsstaterne og robuste forpligtelser med hensyn til budget, investeringer og løbende udgiftsafholdelse.

EØSU skitserer yderligere foranstaltninger, der er nødvendige for en stabil, fremgangsrig og modstandsdygtig ØMU

EØSU er fuldstændig overbevist om, at ØMU'en på nuværende tidspunkt stadig ikke er modstandsdygtig og stabil nok til effektivt at kunne modstå fremtidige kriser. EØSU er tilhænger af en fuldførelse af ØMU'en og opfordrer derfor kraftigt beslutningstagerne til hurtigere at nå til bredere politisk enighed om, hvordan det endelige mål om en dyb og ægte ØMU nås.

Udenlandske direkte investeringer skal screenes for at beskytte den nationale sikkerhed og den offentlige orden i EU

Foreign Direct Investment

Udenlandske direkte investeringer er en vigtig kilde til vækst, beskæftigelse og innovation og har altid været en central faktor til støtte for den økonomiske og sociale udvikling i EU. Der er dog også potentielle risici for den nationale sikkerhed forbundet med disse investeringer, og der er brug for nogle passende regler for screening heraf.

EØSU efterlyser en europæisk energiunion, der involverer og gavner alle EU-borgerne

EØSU støtter i høj grad målene for energiunionen og opfordrer EU-samfundet til at bakke helhjertet op om dette projekt. Energiunionen er ikke alene relevant for de sektorspecifikke politikområder såsom energi, transport og klima, men giver på flere måder også mulighed for at gøre EU mere demokratisk, sammenhængende og retfærdig. En effektiv energidialog med det organiserede civilsamfund på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt niveau er derfor altafgørende.

Kampen for lige løn vindes måske bedst ved at bekæmpe stereotyper

EØSU støtter Kommissionens indsats for at mindske de kønsbestemte lønforskelle på 16,3 % i EU, men foreslår yderligere foranstaltninger, herunder et særligt fokus på bekæmpelse af indgroede sociale og kulturelle stereotyper, der er bestemmende for kvinders uddannelses- og karrierevalg.

Styrkelse af Europas energinet er af afgørende betydning for energiunionen

Stærkere, sammenkoblede europæiske energinet er en forudsætning for den europæiske energiunion. Kun hvis Europas energinet udvikles hensigtsmæssigt og integreres, kan kontinentets energisystemer opfylde deres formål, nemlig på konkurrencedygtig vis at forsyne den europæiske befolkning med sikker og bæredygtig energi til overkommelige priser.

Lærlingeuddannelser af høj kvalitet i Europa – lad lærlingene få ordet

Lærlingeuddannelser bør udformes med aktiv inddragelse af de personer, som er direkte berørt, nemlig lærlingene selv og deres organisationer. Dette er EØSU's vigtigste forbehold med hensyn til den foreslåede ramme for gode og effektive lærlingeuddannelser, som udvalget imidlertid mener vil bidrage til at hæve standarderne i hele EU.

Vi må ikke glemme EU-borgernes interesser i udviklingen af nye former for mobilitet

 mobility

EØSU opfordrer indtrængende Kommissionen til mere konsekvent at lette forbrugernes adgang til nye, renere og billigere mobilitetsformer og yde mere finansiel støtte til offentlig transport.

Den europæiske borgerinitiativdag kræver reel borgerdeltagelse

Seks år efter lanceringen af det europæiske borgerinitiativ og efter gentagen konstruktiv kritik og opfordringer til forbedringer fra navnlig Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og andre institutioner har Kommissionen endelig foreslået en række ændringer af dette vigtige redskab for deltagelsesdemokratiet.

Nytænkning med hensyn til plastic – adfærdsændringer kræver en stærk lovgivningsmæssig ramme og brugbare alternativer

Plastic er ved at være et af de største miljøproblemer i verden. Billedet af den såkaldte "Pacific Trash Vortex", også kendt som "Great Pacific Garbage Patch" – en ø af plastic, der er større end hele Mexico, og som flyder i havet som et resultat af overforbrug, affald og manglende genanvendelse af plastic – har været en øjenåbner for mange og har givet anledning til en nytænkning af vores anvendelse af plastic. Da situationen nu er ved at være akut, ønsker EU at ændre den måde, hvorpå plasticprodukter udformes, produceres, anvendes og genanvendes, og med henblik herpå vedtog udvalget den 16. januar 2018 en EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi.

Nyt fra grupperne

EØSU's plenarforsamling markerer 75-årsdagen for opstanden i Warszawas ghetto

af Arbejdsgivergruppen i EØSU

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs plenarforsamling markerede med et minuts stilhed 75-årsdagen for opstanden i Warszawas ghetto – den mest omfattende jødiske væbnede opstand under Anden Verdenskrig.

Tid til forandring i Gruppe III

Arno Metzler har siden den 18. april officielt været formand for Gruppe III for mandatperioden 2018-2020.

Siden 1983 har han været advokat med egen praksis i Tyskland, og siden 2002 har han også repræsenteret de tyske liberale erhverv ved EØSU. Inden han blev gruppeformand, bestred han næstformandsposten med ansvar for SMV'er, liberale erhverv og forretningsordenen.

Arbejde, nye former for arbejde og arbejdsvilkår

 af Arbejdstagergruppen

Antallet af beskæftigede figurerer konstant i overskrifterne. Under hvilke vilkår de beskæftigede arbejder, er imidlertid næsten lige så vigtigt, som hvor mange der er i beskæftigelse. Dette er særlig relevant i lyset af den seneste arbejdsretlige udvikling og stigningen i antallet af atypiske kontrakter, hvor det har været nødvendigt med EU-domme for at slå fast, at eksempelvis Uber-chauffører er beskæftigede, ikke freelancere.