Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

For at begrænse de økonomiske og sociale skader af covid-19-krisen har vi brug for en række foranstaltninger – i første omgang for at håndtere nødssituationen og derefter for at bevæge os videre mod genopretning og genopbygning. Det, der haster mest nu, er at redde virksomheder og job.

Det afgørende er at sikre virksomhederne (navnlig SMV'erne) likviditet. Arbejdsgivergruppen glæder sig over alle de støtteforanstaltninger, der indtil videre er indført på både nationalt og europæisk plan. Vi må nu sørge for, at pengene hurtigst muligt når ud til virksomhederne.

Ud over økonomiske ressourcer er en jævn strøm af varer, tjenesteydelser og arbejdstagere afgørende for en økonomi og et samfund i krise. Det er altafgørende, at de kritiske forbindelser opretholdes – både på det indre marked og internationalt set.

Vi har brug for en veludtænkt, kontrolleret og ensartet tilgang med hensyn til ophævelse af restriktionerne og et skift fra generelle til målrettede foranstaltninger. Medlemsstaternes exit-strategier bør omfatte en tydelig og forudsigelig genåbning af EU's indre grænser. Dette bør koordineres på EU-niveau for at sikre ens spilleregler for alle.

Testning, sporing og beskyttelse af menneskers sundhed er afgørende for at mindske risikoen ved ophævelsen af foranstaltningerne. Erhvervslivet har i den forbindelse masser at tilbyde med hensyn til praktiske løsninger.

Virksomhederne må konstant inddrages i planlægningen og gennemførelsen af foranstaltningerne, da de har praktisk viden om og erfaring med problemerne, behovene og de mulige løsninger. Europæiske virksomheder inden for alle sektorer og af alle størrelser gør deres yderste for at komme gennem krisen. Sammen kan vi klare det!

Du kan læse mere om Arbejdsgivergruppens forslag til, hvordan vi kommer gennem krisen, i vores holdningsdokument: https://europa.eu/!Dp99Um (lj) [link]