Græsrøddernes holdning - afsnit 6: Støtte til virksomheder under covid-19-krisen

I dette afsnit skildrer den belgiske hotelejer og brancherepræsentant Marc Van Muylders covid-19's katastrofale følger for turisme- og hotelsektoren, mens Milena Angelova, EØSU's næstformand med ansvar for budgettet og generalsekretær for den bulgarske industrikapitalsammenslutning (BICA), forklarer, hvordan EØSU stiller sin ekspertise til rådighed for virksomheder i hele Europa, der kæmper for at overvinde krisen. Amandine Crespy, professor i statskundskab ved Université Libre de Bruxelles og gæsteprofessor ved Europakollegiet i Brugge, beskriver EU's overordnede planer for at hjælpe de europæiske virksomheder med at ride stormen af.

Tegn...

Der er mange bidrag til vores rubrik "Tegn..." fra medlemmer, der har reageret på vores opfordring til at formidle de tanker og overvejelser, som de gør sig i denne særlige tid. Vi takker Christa Schweng, Anne Demelenne, Baiba Miltovica, Gonçalo Lobo Xavier, Georgios Dassis og Cillian Lohan for, at de giver vores læsere denne enestående mulighed for at få indblik i deres historier.

Alle disse artikler kan findes ved at klikke på følgende link: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/eesc-info/062020#a79969

Tilgængelige sprog:

Leder

Siden nedlukningen begyndte, har vi gennemgået en vanskelig tid. Tiden står stille, vi er lukket inde, langt fra hinanden. Vi beder vores nærmeste og vores kolleger om at passe godt på dem selv, og vi håber for dem, at de er sunde og raske. Vores liv er skrøbelige. Pandemien kan ramme når som helst. Det er en global udfordring, der kræver global handling.

Vigtige datoer

10. - 11. juni 2020, Bruxelles

EØSU's plenarforsamling

Dessine - moi...

Gonçalo Lobo Xavier: Aldrig mere vil jeg spilde chancen for at give nogen et knus

Det utænkelige er sket. Pludselig er alting forandret, og intet synes som før. Vi går igennem en helt udsædvanlig tid, og vi er nødt til at stå imod, så vi kan reagere hensigtsmæssigt og komme stærkt tilbage.

Anne Demelenne: Pandemien har vist, hvor skrøbeligt vores system er.

Min mand og jeg har under nedlukningen opholdt os i vores hjem med ro i sindet. Min mand tilhører den del af befolkningen, som befinder sig i en risikogruppe, og vi har truffet alle forholdsregler.

Cillian Lohan: Det allervigtigste kan ikke ses med det blotte øje

Jeg sidder i mit sommerhus ved vandet. Jeg har god internetforbindelse, selvom jeg befinder mig langt ude på landet. Hver morgen glæder jeg mig over at kunne gå tur langs kysten og se ud over havet og vide, at det næste stykke land på den anden side af Atlanten er New York, næsten 5.000 kilometer væk. Jeg føler mig enormt privilegeret over denne komfort.

Christa Schweng: Mine egne erfaringer af coronakrisen

Da vores regering den 13. marts – i øvrigt en fredag – besluttede at lukke landet ned fra mandag den 16., forandrede stemningen sig i Wien: det føltes underligt at gå rundt i de vanlige gader de sidste dage, da alle så mistænksomt på hinanden.

Georges Dassis: Hvor stærke vi end måtte være, kan vi ikke gøre ret meget på egen hånd, når det gælder om at håndtere de fremtidige trusler

Da jeg rejste hjem fra Bruxelles den 11. marts 2020, havde jeg ingen forestilling om, hvilken helt usædvanlig situation jeg skulle opleve.

Det startede med en kraftig anbefaling fra den græske offentlige sundhedsmyndighed EODY om, at dem, som rejste tilbage fra udlandet, skulle selvisolere sig i 14 dage.

Baiba Miltovica: Forbrugerne over for covid-19

Coronavirus er en af de største udfordringer, EU nogensinde har stået over for. Spredningen af virusset vil desuden ramme EU-landenes økonomier og udgøre en stor trussel ikke bare for erhvervslivet og beskæftigelsen, men også for forbrugerne. Det har fået landene til at indføre ekstraordinære foranstaltninger for at beskytte borgerne.

Se EØSU's videobudskab om covid-19

Sammen repræsenterer vi civilsamfundet på EU-niveau. Nedlukningen kan ikke forhindre os i at arbejde aktivt for at sikre, at det organiserede civilsamfunds stemme bliver hørt. Sammen er vi stærke, når vi bestræber os på at tage kontrollen over vores liv tilbage. Vi vil gøre alt, hvad der skal til. Udbruddet af coronavirus vil få alvorlige konsekvenser for vores samfund. Ingen regering kan løse en sådan krise alene.

EØSU-nyt

EØSU fejrer for første gang nogensinde Europadagen online

Europadagen blev i år afholdt på afstand i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Ligesom de andre EU-institutioner var også EØSU på grund af covid-19-udbruddet nødt til at give afkald på den traditionelle åbent hus-dag den 9. maj og i stedet tilbyde en række inspirerende aktiviteter online.

EØSU's formand, Luca Jahier, opfordrer til, at der oprettes en sundhedsunion

En fuldt udbygget sundhedsunion skal være en nøgleprioritet for fremtiden. EØSU's formand, Luca Jahier, sagde på udvalgets allerførste webinar den 24. april 2020, at tiden er inde til at gå et skridt videre i den europæiske integration. I forbindelse med den aktuelle coronaviruskrise var EU nødt til at gøre en fælles indsats i sundhedssektoren med udgangspunkt i, hvad man havde gjort gennem de seneste uger og fortsætte udviklingen med en klar vision.

EØSU's coronaviruswebinarer: EU og Afrika – en fælles kamp mod covid-19-pandemien

Den 29. april afholdt EØSU et webinar for at gøre status over forbindelserne mellem EU og Afrika, der betragtes som en af Kommissionens vigtigste prioriteter for de kommende år, og som nu trues af covid-19-pandemien. Deltagerne var enige om, at en konsolidering af forsyningskæderne og en aftale om at lette de afrikanske landes gældsbyrde over for udlandet er centrale spørgsmål.

EØSU's formand, Luca Jahier, siger, at vi skal gøre Europa sikkert igen

Et sikkert Europa skal have førsteprioritet for EU efter covid-19-pandemien. På et fælles webinar med det italienske nationale råd for økonomi og beskæftigelse (CNEL) den 15. maj 2020 efterlyste EØSU's formand Luca Jahier en fælles sundhedspolitik for EU.

EU skal bekæmpe affolkning med stærke familie- og beskæftigelsespolitikker

Da Europa udgør en rekordlav andel af verdens samlede befolkningstal, og et nyt babyboom er usandsynligt, vil EU være nødt til at anlægge en holistisk tilgang, hvis den demografiske nedgang skal vendes, samt fremme beskæftigelsen og anlægge stærke økonomiske og sociale politikker, der kan genvinde borgernes tro på fremtiden.

EØSU anmoder om, at beskæftigelsesretningslinjerne for 2020 tilpasses i lyset af covid-19-pandemien.

EØSU har hilst Kommissionens forslag om reviderede beskæftigelsesretningslinjer for medlemsstaterne velkommen, men også anmodet om, at retningslinjerne tilpasses for at tage hensyn til den truende beskæftigelsesmæssige og sociale krise forårsaget af covid-19-udbruddet og bidrage til at afbøde krisens negative virkninger på Europas arbejdsmarkeder.

Livslang læring forudsætter betragtelige offentlige midler

EU's medlemsstater bør øge de offentlige investeringer i livslang læring med særlig fokus på uddannelse af voksne og bør afsætte flere midler til læring i ikkeformelle og uformelle sammenhænge, hvor de lærende kan udvikle blødere færdigheder, såsom kritisk tænkning og holdarbejde, eller karaktertræk såsom lederskab og nysgerrighed.

Klimaflygtninge tegner sig for over halvdelen af alle migranter, men er dårligt beskyttet

Op til tre gange så mange mennesker fordrives om året på grund af naturkatastrofer som på grund af væbnede konflikter eller andre former for vold, og en stor del af den internationale migration i dag begyndte som intern fordrivelse forbundet med vejret.

Der er et akut behov for en overgangsforordning for at skabe vished i landbruget

EØSU glæder sig over Kommissionens forslag om en overgangsforordning til støtte for de europæiske landmænd, der skal sikre en gnidningsfri overgang fra den fælles landbrugspolitiks nuværende periode til næste periode. Budgetplanlægningsperioden for den nuværende fælles landbrugspolitik udløber imidlertid den 31. december 2020, og den nuværende forordning angiver ikke Unionens samlede støtte eller de nationale lofter for det kommende år. Det er derfor nødvendigt at træffe hasteforanstaltninger for at skabe vished og kontinuitet i tildelingen af støtte til Europas landmænd.

Held og lykke, Jasmin!

Efter tre år i presseafdelingen er Jasmin Kloetzing skiftet til Gruppen Diversitet Europa. Vi ønsker hende held og lykke i hendes nye funktion, hvor vi håber hun får lejlighed til at fortælle interessante historier.

Hilsen

Kollegerne i presseafdelingen

Nyt fra grupperne

Hjælp virksomhederne med at overleve coronakrisen!

Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

For at begrænse de økonomiske og sociale skader af covid-19-krisen har vi brug for en række foranstaltninger – i første omgang for at håndtere nødssituationen og derefter for at bevæge os videre mod genopretning og genopbygning. Det, der haster mest nu, er at redde virksomheder og job.

EØSU's Arbejdstagergruppes webinar – #RebuildEU

Af Arbejdstagergruppen i EØSU

"Den sociale dagsorden bør stå i centrum for en genopretningsplan i Europa efter covid-19. Vi må fokusere på en omfattende reform af stabilitets- og vækstpagten og på at indføre en gylden regel, der giver landene mulighed for at investere i social infrastruktur", sagde formand for Arbejdstagergruppen, Oliver Röpke.

Endnu en krise er det endelige advarselssignal! Men er det det allersidste?

Af Gruppen Diversitet Europa

Alain Coheur

Den finansielle og økonomiske krise, den sociale krise, fødevarekrisen, migrationskrisen, sikkerhedskrisen, miljøkrisen ... og nu... sundhedskrisen. Ved at slå på frygt føres vi fra den ene krise til den anden, og verden lammes bevidst af en manglende vilje til grundlæggende at sætte spørgsmålstegn ved den økonomiske udviklingsmodel, der i årevis har prioriteret finansielle interesser ved at privatisere offentlige tjenester og svække den sociale beskyttelse.