Græsrøddernes holdning – særligt afsnit – succes eller fiasko: Europas kamp mod coronavirus

Er EU vokset med covid-19-udfordringen? Kan borgerne forvente, at EU denne gang vil komme dem til undsætning, eller vil de ende med at føle sig svigtet, ligesom det var tilfældet med de to andre store kriser i dette århundrede? Coronaepidemien hærger for tiden i hele Europa og forårsager store menneskelige lidelser og et enormt økonomisk kaos. EØSU's formand, Luca Jahier, ser på EU's indsats indtil nu og fremhæver modige tiltag, der indtil for nylig ville have været utænkelige. Men der er lang vej endnu, mener han og kommer med forslag til, hvordan de europæiske ledere kan finde fælles fodslag. (ll)

Tilgængelige sprog:

Leder

Europa skal ikke kun reddes, der skal også være tale om en relancering!

Kære læsere

Covid-19-udbruddet har hurtigt udviklet sig til en nødsituation. Tallene og foranstaltningerne ændrer sig konstant både i Europa og resten af verden og påvirker alle dele af samfundet.

Verdenssamfundet har ikke oplevet så dramatisk en krise siden slutningen af anden verdenskrig. Ingen regering – hverken i Europa eller andre steder – kan løse en sådan pandemi alene. Alle medlemsstaterne er nødt til at stå sammen, støtte hinanden og samordne deres indsats. Det ender helt sikkert med en katastrofe, hvis medlemsstaterne kun træffer individuelle foranstaltninger. Vi får ikke en ny chance, hvis det ikke lykkes os at tackle situationen rigtigt i første omgang.

Af EØSU's medlemmer

Tegn...*

I april indleder vi artikelserien "Tegn...*", som er tilrettelagt af EØSU's medlemmer.

 

I en tid med covid-19

af Isabel Caño Aguilar

Vi lever i en højst usædvanlig tid.

Vi er isolerede i vores lande og skal blive hjemme. Samtidig ved vi godt, at verden ikke kommer til at gå i stå, men at civilsamfundet hver morgen står op til en ny dag og tager fat på arbejdet. Det er en tung byrde, som denne hidtil ukendte situation lægger på hver enkelt af os.

En udfordring, vi kommer til at overvinde

af Milena Angelova

Covid-19 er dette århundredes største udfordring. Jeg vil ikke fokusere på de negative konsekvenser – for vores liv, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, økonomien og velbefindende. I stedet vil jeg give et par positive og pragmatiske forslag til, hvordan vi kan få mest muligt ud af situationen. Vi kan klare situationen sammen, hvis vi holder fokus, arbejder som et team og opfører os ansvarligt.

Solidaritet i praksis mod coronavirus

Interview med Giuseppe Guerini

Consigliere Guerini, come sta vivendo queste difficili giornate?

Jeg føler et stærkt pres arbejdsmæssigt, men også personligt og følelsesmæssigt. Jeg bor i Bergamo, dvs. i epicentret for epidemien i Italien, og følelsen af at være overvældet og slået omkuld af lidelserne og det store antal mennesker, der er døde, er tyngende og skaber fortsat bekymring og magtesløshed. Vi har alle venner, kolleger eller bekendte blandt de ramte. Enten er de gået bort, eller også kæmper de for deres liv på intensivafdelingerne. 

Coronavirus vil ændre vores samfund til det bedre

af Adam Rogalewski

Udbruddet af coronavirus (covid-19) vil ændre vores liv på grundlæggende vis og ligeledes ændre vores lande, økonomier og samfund. Pandemien har allerede fået os til at indse, hvor sårbare vi er, til trods for de enorme forbedringer, der er sket i vores levevilkår gennem årene, og de teknologiske fremskridt, herunder digitalisering og kunstig intelligens. Ved at være isolerede i vores hjem har vi også opdaget, hvor vigtige andre mennesker og samfundet er for vores dagligdag. Coronaviruskrisen har på tydelig vis fjernet grundlaget for den neoliberale fortælling om, at der ikke findes noget "samfund". I en krisetid, som den vi nu er vidner til, er det samfundet, eller med andre ord menneskers solidaritet, der kan beskytte os mod følgerne af coronavirus.

Uoprettelige skader på økonomien

af Helena De Felipe Lehtonen

Midt i denne pandemi, der berører os alle og især vores ældre og medborgere med helbredsproblemer, dukker et spørgsmål op: Er virusset laboratorieskabt, og er det i så fald blevet spredt forsætligt eller ved et uheld? Som almindelige borgere kender vi ikke svaret, og vi har formentlig også en vaccine, når vi når frem til efteråret 2021. Men hvad nu hvis vi næste vinter står over for endnu en virus med konsekvenser i stil med dem, vi oplever i dag? Lad os ikke glemme den spanske syge i 1918.

EU's ledere om covid-19-krisen

Ursula von der Leyen – formand for Kommissionen:

Vi vil bruge alle de værktøjer, der står til vores rådighed, for at dæmme op for spredningen af #coronavirus, hjælpe patienterne og sikre, at den europæiske økonomi rider stormen af.
Jeg er overbevist om, at EU kan modstå det chok, der har ramt vores sundhedssystemer og vores økonomier. Men hver enkelt medlemsstat skal leve fuldt og helt op til sit ansvar. Og Den Europæiske Union som helhed skal udvise beslutsomhed og handle koordineret og i fællesskab.

EØSU-nyt

For en hidtil uset solidaritet

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog den 6. april – forud for Eurogruppens møde den 7. april – en erklæring, hvori det opfordrer til en hidtil uset solidaritet mellem medlemsstaterne og til en hurtig og prompte indsats over for covid-19-pandemien. EØSU henviste til medlemsstaterne som et skæbnefællesskab og fremhævede, at en fælles indsats over for de folkesundhedsmæssige udfordringer samt de politiske, økonomiske og sociale konsekvenser af den nuværende krise er altafgørende.

Det er nu eller aldrig – enten er vi en Union, eller vi er ingenting. Erklæring fra EØSU om covid-19-epidemien

EØSU's medlemmer vedtog den 17. marts 2020 erklæringen Det er nu eller aldrig – enten er vi en Union, eller vi er ingenting som reaktion på den situation, der er opstået som følge af coronaviruspandemien. I erklæringen efterlyste de mere solidaritet og en fælles indsats på europæisk plan for effektivt at kunne tackle konsekvenserne af pandemien. Medlemmerne fremhævede betydningen af en fælles indsats, hvor alle medlemsstater står sammen, støtter hinanden og samordner deres indsats.

Indsatsen mod coronavirus: Kommissionens forslag om at anvende EU's Solidaritetsfond er ikke vidtgående nok

Den 25. marts indtog EØSU en generelt positiv holdning til Kommissionens forslag om at ændre Rådets forordning vedrørende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) som reaktion på coronavirusudbruddet. Selv om EØSU i sit holdningsdokument giver sin fulde opbakning til den foreslåede udvidelse af fondens anvendelsesområde, mener udvalget, at der er tildelt alt for få midler til det finansielle instrument, og at de finansielle bestemmelser er utilstrækkelige.

Indsatsen mod coronavirus: EØSU efterlyser en mere omfattende europæisk investeringsplan

EØSU bakker op om Kommissionens investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset, men efterlyser en mere omfattende investeringsplan for at støtte medlemsstaternes kamp mod covid-19-pandemien. Initiativet skal fremme investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier. EU vil mobilisere likviditetsreserver, dvs. uudnyttet forfinansiering af EU-fonde, og yde økonomisk støtte.

Luftfart: EØSU støtter suspensionen af EU's regler om tildeling af lufthavnsslots

EØSU bakker op om Kommissionens forslag om midlertidigt at suspendere EU's lovgivning om tildeling af lufthavnsslots i lyset af coronavirusudbruddet. Udvalget påpeger, at suspensionen bør gælde indtil udgangen af perioden for sommerflyveplanen 2020, og at denne hasteforanstaltning bør indgå i en langt større pakke, der gør det muligt for EU's luftfartssektor at stabilisere sig efter coronaviruskrisen.

Nyt fra grupperne

Coronakrisen: beskyt borgernes sundhed og red den europæiske økonomi

Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Coronakrisen er den største udfordring, EU har stået over for, siden Unionen blev oprettet. Det er en yderst vanskelig tid for EU's medlemsstater, virksomheder og borgere. Samtidig har EU muligheden for endnu en gang at vise sit værd og leve op til sine forpligtelser ved at hjælpe EU-landene med at komme over den efterfølgende økonomiske krise.

Arbejdstagerrettigheder og demokrati under angreb

Af Arbejdstagergruppen i EØSU

EØSU’s Arbejdstagergruppe er dybt bekymret over forlydender om, at retten til kollektive forhandlinger og arbejdstagerrettighederne i forbindelse med covid-19-krisens fortsatte fremmarch i Europa er under angreb i en række medlemsstater. Vi er særligt foruroligede over situationen i Polen, hvor regeringen foreslår kriselovgivning, der skal tackle covid-19, men som vil tilsidesætte Rådet for social dialogs uafhængighed og arbejdsmarkedsparternes autonomi. Arbejdstagergruppen er også vidende om, at i Italien – hvor regeringen og arbejdsmarkedets parter er nået frem til en aftale om, at arbejdsløshedsunderstøttelse til ansatte, som ikke kan arbejde under covid-19-krisen, vil blive besluttet gennem kollektive forhandlinger – har politikere på den yderste højrefløj opfordret til, at sådanne kollektive forhandlinger suspenderes.

Troværdige medier skal bekæmpe falske nyheder om covid-19

af Gruppen Diversitet Europa i EØSU

"Spis hvidløg, drik varmt vand, undgå flødeis"...Du er sikkert stødt på disse råd på internettet i form af "tips" til at undgå at blive smittet med covid-19. Jeg talte for nylig med en ven - jeg nævner ingen navne - og hun gav udtryk for, hvor frustrerende det er, at hun er ude af stand til at finde reelle informationer om virussen. 

 

Kort fortalt

EØSU støtter Det Europæiske Råds beslutning om at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Albanien og Nordmakedonien

Luca Jahier, formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU), og Dilyana Slavova, formand for Sektionen for Eksterne Forbindelser, offentliggjorde den 26. marts en fælles erklæring, hvori de bifaldt Rådets afgørelse af 24. marts 2020 om at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Albanien og Nordmakedonien.

Aflysning af "Dit Europa, din mening!" 2020: Unge i Europa må vente med at komme til orde

På grund af udbruddet af covid-19 var vi nødt til at aflyse arrangementet "Dit Europa din mening!" 2020, som skulle have fundet sted torsdag den 19. og fredag den 20. marts. Beslutningen blev truffet af hensyn til alles sundhed og sikkerhed, hvilket er EØSU's vigtigste prioritet under denne pandemi. Arrangørerne overvejer i øjeblikket forskellige muligheder for 2021, men der er endnu ikke truffet nogen endelig afgørelse.

EØSU i medierne

Her kan vores læsere finde en række udvalgte overskrifter fra europæiske nyhedsmedier om EØSU's reaktion på covid-19-krisen.

Østrig – Kleine Zeitung – Kleine Zeitung – EWSA-Präsident Jahier "Entweder eine Union – oder nichts"

Belgien – LaLibre.be - "Si le virus arrive ici, il se propagera comme un feu de forêt": les camps de Rohingyas à la merci du coronavirus