EØSU opfordrer på det kraftigste til at holde fast i den europæiske sociale model

RAPPORTEUR SPEAKING

For at komme de stadigt stigende uligheder i de europæiske samfund til livs bør der i alle EU's politikker tages højde for social bæredygtighed, og den europæiske sociale model bør fastholdes som en garanti for social beskyttelse af alle borgere i en tid med digitalisering og globalisering, udtalte Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) på sin plenarforsamling i marts.

Under fremlæggelsen af sin udtalelse om "En socialt bæredygtig model for den digitale tidsalder" erklærede ordfører Giulia Barbucci, at "det er afgørende at opnå social bæredygtighed i lighed med miljømæssig og økonomisk bæredygtighed."

EØSU anførte, at det fuldt ud støtter Europa-Parlamentets henstilling om, at Kommissionen og arbejdsmarkedets parter skal arbejde sammen om et forslag til et direktiv om anstændige arbejdsvilkår i alle former for beskæftigelse, herunder nye former.

Udvalget anbefalede desuden, at der gøres en større indsats for at sikre passende aflønning og gnidningsløse overgange mellem forskellige job, og at der tilstræbes lige muligheder for livslang læring med henblik på at reducere digital analfabetisme.

Udvalget opfordrede til at skabe et mere inklusivt arbejdsmarked for migranter samt bedre adgang til digitale job for kvinder og anbefalede, at der tages særligt hensyn til personer med handicap.

Udvalget gav desuden udtryk for, at de forskellige tiltag bør være genstand for en konsekvensanalyse for at undersøge, hvordan politikkerne påvirker mange menneskers liv. (ll)