Fremtidens arbejde – det er vigtigt at få bygget bro over kvalifikationskløften

I EØSU's udtalelse om fremtidens arbejde, som blev vedtaget på udvalgets plenarforsamling i marts, opfordrer EØSU medlemsstaterne til at fokusere på uddannelse og tilpasse deres uddannelsessystemer til behovene på arbejdsmarkedet, der i øjeblikket gennemgår hurtige og dramatiske ændringer som følge af den nye digitale og industrielle revolution.

Ifølge en række undersøgelser vil teknologiske forandringer føre til radikale forandringer i beskæftigelses- og forretningsmodellerne i visse sektorer, og 9 % af jobbene er i fare for at forsvinde som følge af automatisering. Yderligere 25 % af jobbene kan ændre karakter, da halvdelen af de dermed forbundne arbejdsopgaver kan forventes at blive automatiseret. Samtidig vil der opstå nye job, og det forventes, at ni ud at ti fremtidige job vil kræve digitale færdigheder.

Efter EØSU's opfattelse består de nødvendige redskaber til at udnytte fremtidens jobmuligheder i grunduddannelse af høj kvalitet, efteruddannelse af en høj standard, livslang læring, opkvalificering og omskoling af alle arbejdstagere.

EØSU påpegede, at udvalget er bekymret for fremtiden, når det gælder sårbare grupper i Europa, herunder de lavtuddannede. Udvalget opfordrede Kommissionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at undgå, at disse grupper bliver marginaliseret som følge af deres manglende evne til at holde trit med de hurtige forandringer.

Udtalelsen om fremtidens arbejde, som er blevet udarbejdet på anmodning af det bulgarske formandskab, blev fremlagt på konferencen Slå bro over kvalifikationskløften til fordel for vækst og jobskabelse – erhvervslivets perspektiv, som blev afholdt i Sofia den 22. marts. (ll)