Tilgængelige sprog:

Leder

Kære læsere

Afslutningen af min mandatperiode er nu nært forestående. Jeg vil gerne benytte lejligheden til i denne leder, som er min sidste som formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, at se tilbage på de vigtigste begivenheder i mit virke for EØSU gennem de seneste to et halvt år.

Samtidig med at den offentlige mening er blevet mere og mere kritisk over for EU, har udvalget i denne periode gjort en indsats for at øge og fremme sine høringer af det europæiske civilsamfund for at gøre sit til, at de holdninger, der gives udtryk for, reelt afspejler civilsamfundet i al sin mangfoldighed.

Vigtige datoer

23/04/2018 Bruxelles
Europæisk dialog om den ikkestatslige klimaindsats
05/05/2018 Bruxelles
Europadagen
23/05/2018 - 24/05/2018 Bruxelles
EØSU's plenarforsamling og fejring af EØSU's 60-års jubilæum
24/05/2018 - 25/05/2018 Bruxelles
Civilsamfundsdagene 2018

Kort fortalt

"EØSU's energidage" – civilsamfundet bør i højere grad involveres i EU's debat om energipolitikken

Social retfærdighed og civilsamfundets deltagelse skal stå i centrum for energidrøftelserne på alle niveauer, fra lokalt til europæisk. På EØSU's energidage, som blev afholdt i Bruxelles den 7.-8. marts 2018, drøftede man status for og den fremtidige udvikling i EU's energipolitik.

EØSU går ind for borgernes deltagelse og god offentlig forvaltning ved FN's Ecosoc-møde

Formålet med FN's Økonomiske og Sociale Råds forberedende møde (Ecosoc) i Prag i slutningen af marts var at fremhæve betydningen af borgernes deltagelse, god offentlig forvaltning og inkluderende institutioner for opnåelse af målene for bæredygtig udvikling og 2030-dagsordenen.

Nye publikationer

Shaping Europe – Recent EESC Achievements

EØSU's brochure "Shaping Europe – Recent EESC Achievements" (udgave 2018) er netop udkommet.

Brochuren, der henvender sig til såvel den brede offentlighed som de andre EU-institutioner, giver et overblik over EØSU's arbejde inden for EU's vigtigste politikområder igennem de seneste år, nemlig økonomiske, sociale, miljømæssige og internationale spørgsmål.

EØSU-nyt

Tak til formanden Georges Dassis og næstformændene Gonçalo Lobo Xavier og Michael Smyth!

"For et Europa, der er forenet, demokratisk, solidarisk, fredeligt, fremgangsrigt og tæt på borgerne"

Georges Dassis, formand for EØSU 2015-2018

EØSU støtter kommissær Andrus Ansips oplæg til den kommende strategi for kunstig intelligens

EØSU's ordfører for kunstig intelligens (AI) Catelijne Muller siger, at den strategi, som kommissær Andrus Ansip redegjorde for på EØSU's plenarforsamling den 15. marts, fuldt ud imødekommer udvalgets opfordring til, at EU påtager sig en global førerrolle i fastlæggelsen af rammerne for ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens.

Fremtidens arbejde – det er vigtigt at få bygget bro over kvalifikationskløften

I EØSU's udtalelse om fremtidens arbejde, som blev vedtaget på udvalgets plenarforsamling i marts, opfordrer EØSU medlemsstaterne til at fokusere på uddannelse og tilpasse deres uddannelsessystemer til behovene på arbejdsmarkedet, der i øjeblikket gennemgår hurtige og dramatiske ændringer som følge af den nye digitale og industrielle revolution.

"Det europæiske borgerinitiativ skal blive et effektivt redskab for borgernes deltagelse"

Det europæiske borgerinitiativ (ECI) har til formål at fremme et aktivt medborgerskab og et deltagelsesbaseret demokrati, og det har potentiale til at afhjælpe EU's demokratiske underskud. Det er også et redskab, der kan samle europæerne om en sag og dermed styrke følelsen af en europæisk identitet. For at udnytte sit fulde potentiale skal initiativet imidlertid ledsages af en dialog og have en passende gennemslagskraft.

Hvis det er forbudt i den virkelige verden, skal det også være forbudt i den virtuelle verden

EØSU anerkender Kommissionens meddelelse om Bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet som et første skridt, men opfordrer Kommissionen til at udarbejde programmer og effektive foranstaltninger, der kan sikre en stabil og sammenhængende lovgivningsmæssig ramme for effektivt at fjerne ulovligt indhold. 

EØSU opfordrer til, at fremdriften i gennemførelsen af bankunionen fastholdes

Carlos Trias Pinto and Daniel Mareels

EØSU opfordrer til, at Kommissionens forslag til foranstaltninger til fuldførelse af bankunionen og uddybning af ØMU'en gennemføres fuldt ud og hurtigst muligt.

EØSU opfordrer på det kraftigste til at holde fast i den europæiske sociale model

RAPPORTEUR SPEAKING

For at komme de stadigt stigende uligheder i de europæiske samfund til livs bør der i alle EU's politikker tages højde for social bæredygtighed, og den europæiske sociale model bør fastholdes som en garanti for social beskyttelse af alle borgere i en tid med digitalisering og globalisering, udtalte Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) på sin plenarforsamling i marts.

Den europæiske forbrugerdag 2018: Forbrugerne har brug for bedre beskyttelse på nettet

Hvordan sikrer vi bedst forbrugerne beskyttelse på nettet? Det var fokus for den 20. europæiske forbrugerdag, som den 20. marts blev afholdt i fællesskab af EØSU og det bulgarske økonomiske og sociale råd i Sofia.

Det 4. møde i Det Europæiske Migrationsforum fokuserer på integration af migranter på arbejdsmarkedet

Det Europæiske Migrationsforum 2018, som blev arrangeret i fællesskab af EØSU og Kommissionen, havde som hovedtema de udfordringer og muligheder, der opstår, når man hjælper migranter med at integrere sig på EU's arbejdsmarked. Forummet samlede mere end 120 civilsamfundsorganisationer samt repræsentanter fra lokale og nationale myndigheder og EU-institutioner.

Velkommen til den nye chefredaktør

Ewa Haczyk-Plumley er pr. 3. april 2018 den nye chef for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg's pressekontor.

Nyt fra grupperne

Slå bro over kvalifikationskløften – arbejdsgivernes perspektiv

Af Arbejdsgivergruppen i EØSU

At finde en løsning på kvalifikationskløften er en opgave med mange dimensioner, som kræver hårdt arbejde, ikke kun når det gælder uddannelsessystemerne, men også når man skal ændre befolkningens måde at tænke på. På grund af de hurtige forandringer vi ser i dag, er det ikke nemt at kortlægge de fremtidige kvalifikationsbehov nøjagtigt. Vi er allesammen nødt til at acceptere, at arbejdet i fremtiden vil kræve livslang læring for at sikre, at vi hele tiden tilpasser vores kvalifikationer til de skiftende behov. Det var nogle af konklusionerne på konferencen med titlen "Slå bro over kvalifikationskløften til fordel for vækst og jobskabelse – erhvervslivets perspektiv", som fandt sted den 22. marts 2018 i Sofia, Bulgarien.

Finansiering af den europæiske søjle for sociale rettigheder

af Arbejdstagergruppen i EØSU

Der er et akut behov for at relancere solidaritet og sætte en stopper for nationalisme, racisme og kortsigtede politikker i Europa.

Den europæiske søjle for sociale rettigheder har afgørende betydning med hensyn til at forbedre arbejds- og lønvilkår og de sociale beskyttelsessystemer i Europa, sikre balancen mellem arbejdsliv og privatliv og styrke de sociale standarder samt konvergensen mellem EU's medlemsstater  herunder kollektive overenskomstforhandlinger og adgangen til sociale ydelser.

Hvordan fremmes bæredygtig vækst og samhørighed i sårbare regioner?

af Gruppen Andre Interesser i EØSU

Den 6. marts afholdt Gruppen Andre Interesser sit ekstraordinære møde i Sofia i tilknytning til det bulgarske formandskab for Rådet. Det var det sidste arrangement i gruppen med Luca Jahier som formand.

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

Åbent hus-arrangement – den 5. maj 2018

Lørdag den 5. maj 2018 vil EØSU, sammen med de øvrige EU-institutioner, holde åbent hus for borgerne for at fejre Europadagen.