Græsrøddernes holdning – afsnit 4: den lange og vanskelige vej til opnåelse af tilgængelighed

Med EU's nye handicapdagsorden på trapperne tager vi i afsnit 4, der omhandler den lange og vanskelige vej til opnåelse af tilgængelighed, fat på beskæftigelsessituationen for personer med handicap. Vi taler om, hvordan EU kan gøre de europæiske arbejdspladser mere inklusive – ikke alene på det fysiske plan, men også med hensyn til den kollektive tankegang i et samfund, der næsten konsekvent ser en person gennem vedkommendes handicap.

Tilgængelige sprog:

Leder

Kære læsere

På det seneste EU-topmøde i februar forventedes lederne at gøre store fremskridt i retning af at nå til enighed om det langsigtede budget, dvs. den flerårige finansielle ramme (FFR). Det lykkedes dem imidlertid ikke at nå frem til et kompromis, idet der var dyb splittelse.

Hvis der ikke opnås enighed, risikerer vi endnu en periode med lammelse, hvilket vi ikke har råd til i den nuværende geopolitiske situation.

De presserende prioriteter, som venter på EU, og risiciene i tilknytning til post brexit-forhandlingerne kan ikke fortsætte i det uendelige, idet de fjerner fokus fra andre prioriteter: migrationspakken, den grønne pagt, den digitale omstilling og den miljømæssige omstilling for blot at nævne nogle få.

Kort fortalt

EU bør sætte hårdere ind over for fake news

Regulering af de sociale medier, udvikling af mediekendskab og støtte til uafhængig kvalitetsjournalistik – det er nogle af de vigtigste forudsætninger for at bekæmpe desinformation og beskytte demokratiet i EU, siger EØSU.

EØSU-medlemmer besøger Japan for at drøfte handel og bæredygtig udvikling

Medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs Opfølgningsudvalg EU/Japan besøgte Japan for at drøfte gennemførelsen af den økonomiske partnerskabsaftale (ØPA) og styrke samarbejdet med de japanske kolleger. Besøget omfattede en rundbordsdiskussion om den cirkulære økonomi og den første fælles EU/Japan-dialog med civilsamfundet under ØPA'en.

EØSU-nyt

Det europæiske borgerinitiativs dag 2020: aktivister efterlyser "meningsfuld" inddragelse af borgerne i konferencen om Europas fremtid

Deltagere i det europæiske borgerinitiativs dag 2020 den 25. februar henviste til deres tidligere erfaringer som initiativtagere til europæiske borgerinitiativer og advarede mod at spørge folk om, hvilket Europa de ønsker sig, for derefter at ignorere deres idéer.

Europa-Parlamentet skal insistere på et stærkt EU-budget for perioden 2021-2027

EØSU har kraftigt gentaget sin opfordring til en flerårig finansiel ramme (FFR) på 1,3 % af EU-27's bruttonationalindkomst for perioden 2021-2027. Denne opfordring kommer på et afgørende tidspunkt på vejen mod en aftale om EU's næste langsigtede budget, hvor Det Europæiske Råd stadig forsøger at fastlægge sin holdning.

EØSU står side om side med Kommissionen i bestræbelserne på at styrke Europas grønne fremtid

EØSU støtter Kommissionens bestræbelser på at matche ambitioner med tiltag for på den måde at opnå klimaneutralitet inden 2050 og sætte bæredygtighed i centrum for vores individuelle og kollektive ansvar. På plenarforsamlingen i Bruxelles den 20. februar 2020 gav EØSU's formand Luca Jahier sin opbakning til Kommissionens arbejdsprogram for i år og dets fokus på bæredygtig udvikling til sikring af et grønnere Europa.

Handicapstrategien for det næste årti – EU bør gå forrest og fremme progressive politikker

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afholdt en konference på højt plan, hvor førende aktører inden for handicappolitik mødtes for at drøfte EU's nye strategi på området, en strategi, som er under udarbejdelse og forventes at få en betydelig indvirkning på alle livets områder for millioner af EU-borgere med handicap i løbet af det næste årti.

EØSU og ILO skærper indsatsen for at forme fremtidens arbejdsmarked efter vores værdier

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har afholdt en debat med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) om fremtidens arbejdsmarked og den europæiske søjle for sociale rettigheder med henblik på at undersøge yderligere muligheder for at samarbejde og optrappe indsatsen for at gøre vores arbejdsmarked, som er under hastig forandring, retfærdigt, anstændigt og inklusivt for de kommende generationer.

Aktivister for EU-regler om en gennemsigtig fødevarekæde taler på EØSU's plenarforsamling

På sin seneste plenarforsamling havde Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg besøg af initiativtagerne til det europæiske borgerinitiativ "Eat Original. Unmask Your Food", som opfordrer Kommissionen til at indføre obligatorisk mærkning med oprindelsesland for alle fødevarer for at forebygge svindel og garantere forbrugernes ret til information.

EØSU er parat til at samarbejde med Kommissionen om en ny pagt om migration og asyl

Det haster med en ny aftale om migration på europæisk plan, og derfor er EØSU parat til at støtte Kommissionens igangværende bestræbelser i den henseende. EØSU's formand, Luca Jahier, gjorde det klart i sin tale i Bruxelles den 3. marts 2020, at migration er en prioritet for EØSU, hvilket udvalgets mangeårige aktive indsats på området vidner om.

EØSU fastlægger sin holdning til de økonomiske prioriteter for 2020

I februar vedtog EØSU sine udtalelser om Kommissionens årlige strategi for bæredygtig vækst 2020 (ECO/502) og sine anbefalinger til den økonomiske politik i euroområdet (ECO/503). Udtalelserne repræsenterer udvalgets bidrag til debatten om de økonomiske prioriteter for det kommende år og derefter, som formelt vil blive vedtaget af Det Europæiske Råd i marts.

Europas bæredygtige fremtid afhænger af adgangen til råstoffer til batterier

Den Europæiske Union er nødt til at sikre sig permanent adgang til råstoffer så hurtigt som muligt for at udvikle en stærk batteriindustri til elektriske køretøjer. Under en debat afholdt i Bruxelles den 5. februar 2020 af Sektionen for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet (TEN) blev der slået alarm vedrørende dette emne.

En pagt for de ældre i Europa: EU og medlemsstaterne bør sikre langtidspleje af høj kvalitet

Ifølge en rapport fra EØSU er situationen i sektoren for indeboende pleje uholdbar med arbejdsvilkår for plejerne, som grænser til ren udnyttelse, og modtagere af pleje, som kæmper med at finde pleje af god kvalitet, der er til at betale. Denne situation skyldes mangel på statslig støtte til plejesektoren og politisk forsømmelse.

Nyt fra grupperne

Virksomhedernes indsats for et klimaneutralt Europa – optimal udnyttelse af målene for bæredygtig udvikling og den grønne pagt

Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Der er allerede sket en holdningsændring hos et stigende antal europæiske virksomheder, som nu også – ud over de strengt forretningsmæssige aspekter – tager højde for miljømæssige og sociale aspekter i deres daglige drift. For at gøre omstillingen til en grøn økonomi til en succes er EU nødt til at skabe lige vilkår for sine virksomheder og dermed sætte skub i konkurrenceevnen og investeringerne. Dette er nogle af konklusionerne fra konferencen om virksomhedernes indsats for et klimaneutralt Europa – optimal udnyttelse af målene for bæredygtig udvikling og den grønne pagt, som blev afholdt den 9. marts i Split i Kroatien.

Det nye EU-budget: en mindre ambitiøs Union?

Af Arbejdstagergruppen i EØSU

Den aktuelle trussel fra coronavirus og flygtningekrisen, som senest har udrullet sig til et menneskeligt drama ved grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland, har endnu engang vist, hvor vigtigt det er med en fælles europæisk reaktion på problemer, der rækker ud over de enkelte medlemsstaters muligheder. Der er nu mere end nogensinde behov for, at EU-institutionerne ikke blot når til enighed om EU-dækkende foranstaltninger og strategier, men mere grundlæggende yder støtte til disse initiativer.

Civilsamfundet: rygraden i de europæiske værdier

af Gruppen Diversitet Europa i EØSU

EØSU's Gruppe Diversitet Europa afholder en konference i Rijeka i Kroatien for at drøfte den rolle det civile engagement spiller i at tackle nogle af de store udfordringer, som Europa står over for i dag. I de seneste år har EU skullet håndtere udfordringer såsom klimaændringer og tab af biodiversitet, øget migration og indskrænkning af civilsamfundets råderum, hvilket på nye måder risikerer at undergrave Unionens grundlæggende værdier.

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

Nye toner: kvinder i den europæiske musikkultur

Til markering af dette års internationale kvindedag den 8. marts åbner EØSU dørene op for udstillingen "Female Notes", der hylder Europas musikalske kvinder.

På udstillingen ses der nærmere på kvindelige musikeres sociale identitet fra det 16. århundrede og frem til i dag gennem en række livsfortællinger, der hædrer hundredvis af kvindelige komponister og musikere i hele Europa, samtidig med at den tager os med på en rejse gennem musikkulturens udvikling.

Udstillingen afholdes i samarbejde med Toponomastica femminile, en italiensk sammenslutning, der fik tildelt EØSU's civilsamfundspris i 2019 for sin indsats for at bekæmpe kønsuligheder ved at opkalde steder efter indflydelsesrige kvinder. (ck)