EØSU støtter EU-forslag, der skal sikre lufttrafikken og vejgodstransporten i tilfælde af et brexit uden aftale

I tre udtalelser, som blev vedtaget i februar, bakker EØSU op om Kommissionens forslag om midlertidigt at forlænge anvendelsen af EU's lovgivning for at tage hånd om specifikke problemer, der kan påvirke luftfarten og vejgodstransporten i tilfælde af et brexit uden aftale.

  • Luftfartssikkerhed

EØSU bakker op om den handlingsplan, Kommissionen har udarbejdet med henblik på et scenario uden en aftale, og som indeholder særlige foranstaltninger, der skal sikre en forlængelse af gyldighedsperioden af certifikater for luftmateriel, dele, apparatur og virksomheder. "EU's forordning bør kun sigte mod at løse sikkerhedsproblemer i luftfarten, som ikke vil kunne løses på anden vis. Formålet er ikke at forlænge status quo, men at tilbyde en midlertidig løsning for at sætte sektoren i stand til fortsat at leve op til de højeste sikkerhedsstandarder, indtil UK har oprettet nationale agenturer og indført national lovgivning, så der kan etableres et nationalt sikkerhedsagentur", udtalte ordføreren Thomas McDonogh.

  • Luftfartstjenester

EØSU støtter også hovedindholdet i Kommissionens forslag til en nødforordning, som skal sikre basale luftfartstjenester, og påpeger, at denne ikke må ses som en forlængelse af de nuværende regler, navnlig hvad angår forordning (EF) nr. 1008/2008, og heller ikke som en ensidig udtrædelsesaftale, da rettighederne er begrænsede med hensyn til tid og formål. Udtalelsens ordfører Jacek Krawczyk sagde: "Den foreslåede forordning er en midlertidig løsning og udgør en nødplan, som skal mindske virkningerne af et hårdt brexit. Den er den eneste realistiske metode til at afbøde eventuelle alvorlige negative konsekvenser, der kan forventes for luftfartssektoren, hvis udtrædelsesaftalen ikke ratificeres inden den 29. marts 2019."

  • Vejgodstransport

Endvidere bakker EØSU op om Kommissionens forslag, som giver transportvirksomheder fra UK ret til indtil den 31. december 2019 at bevæge sig frit inden for EU under forudsætning af, at EU's transportvirksomheder også får lov at operere i UK på rimelige og lige konkurrencevilkår og uden forskelsbehandling. "Vi håber virkelig, at de britiske myndigheder inden den dag, hvor UK træder ud af EU, har vedtaget en række tilsvarende midlertidige foranstaltninger, der sikrer, at EU-transportvirksomheder, der opererer i UK, har samme rettigheder som dem, Kommissionen i en overgangsperiode tilbyder transportvirksomheder, der har licens fra UK, således at de kan transportere gods mellem UK's område og de resterende 27 medlemsstater", sagde udtalelsens ordfører Raymond Hencks. (mp)