Deltagerne i en EØSU-høring fremsætter forslag om et mere inklusivt europæisk semester

EU's medlemsstater skal styrke inddragelsen af interessenter i deres bestræbelser på at reformere de nationale økonomier. Sammen med en ny langsigtet EU-strategi for bæredygtig udvikling kan dette bidrage til at skabe et mere effektivt og inklusivt europæisk semester, der er rustet til at tackle de udfordringer, som EU står over for.

Dette er nogle af de vigtigste resultater af den offentlige høring om Mod et mere inklusivt europæisk semester, som blev afholdt af EØSU's gruppe "Det Europæiske Semester" den 28. februar.

EØSU's formand Luca Jahier, som åbnede arrangementet, opfordrede til at konsolidere semestret og sagde, at tiden nu er inde til at fokusere på inklusion for at skabe "anstændige liv for borgerne, anstændige vilkår for virksomhederne" og et "mere robust, innovativt og bæredygtigt perspektiv" for vækst.

Deltagerne anmodede arbejdsmarkedets parter, civilsamfundsorganisationerne og de nationale parlamenter om systematisk at involvere sig i kommende reformer. De gav udtryk for, at høringer på græsrodsniveau var af afgørende betydning for at opnå offentlighedens accept, og at sådanne høringer bør være obligatoriske.

På nuværende tidspunkt varierer kvaliteten af inddragelse i strukturreformer og i udviklingen af nationale reformprogrammer meget fra et land til et andet i Europa og fra et politikområde til et andet. Desuden er resultaterne af de landespecifikke henstillinger ikke tilfredsstillende i alle medlemsstater. En af hovedårsagerne til dette er manglende medansvar for reformerne.

Interessenterne mente, at en vedtagelse af principperne om partnerskab og flerniveaustyring kan bidrage til at forbedre ikke blot medansvaret, men også effektiviteten og inklusiviteten i forbindelse med det europæiske semester. De efterlyste desuden en feedback-mekanisme til høringsprocessen og opfordrede på det kraftigste til en korrekt overvågning og evaluering af reformerne.

Endelig beklagede interessenterne, at semestrets resultattavle ikke tog højde for faktorer som f.eks. klimaforandringer. De opfordrede til, at processen kædes sammen med en langsigtet EU-strategi baseret på FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. (jk)