EØSU skærper forretningsorden og adfærdskodeks for medlemmerne

På sin plenarforsamling den 20. februar 2019 vedtog EØSU et forslag om at ændre sin forretningsorden, så en ny udgave af adfærdskodeksen for medlemmer indgår som bilag. Den nye forretningsorden og adfærdskodeks, der trådte i kraft den 15. marts 2019, tager også højde for Europa-Parlamentets egen nyligt vedtagne forretningsorden, især for så vidt angår forebyggelse og bekæmpelse af alle former for chikane.

På initiativ af sin formand Luca Jahier og med fuld opbakning fra grupper og administration bekræftede EØSU princippet om retten til at blive behandlet med værdighed på arbejdspladsen og oprettede en intern overvågningsmekanisme for enhver form for chikane, der involverer medlemmer, som ligeledes fastlægger sanktioner.

Det er et krav, at medlemmerne underskriver adfærdskodeksen, når de udpeges. De nye regler gælder for samarbejdet mellem medlemmerne og alle andre personer, der arbejder i udvalget, samt for samarbejdet mellem medlemmerne selv. Alt efter hvor alvorlig medlemmets adfærd anses for at være omfatter sanktionerne: "Midlertidig suspension af medlemmet fra ordførerskab, formandskab og medlemskab af studiegrupper og fra tjenesterejser og ekstraordinære møder".

Udvalget insisterer ligeledes på, at principperne om ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling overholdes og understreger behovet for at sikre "en mere end forholdsmæssig repræsentation af kvinder i alle dets organer" (art. 1.4).

Hele forretningsordenen og adfærdskodeksen vil snart være tilgængelig på EØSU's websted. (dgf)