EØSU stemmer for en EU-støttet anstændig minimumsindkomst

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har vedtaget udtalelsen "For et europæisk rammedirektiv om minimumsindkomst", hvor udvalget opfordrer Kommissionen til at indføre en bindende EU-ramme for en passende minimumsindkomst i hele Europa, der er afpasset efter levestandarden i den enkelte medlemsstat. 

EØSU påpegede, at der er brug for en sådan ramme, i form af et direktiv, for effektivt at kunne løse det alvorlige og vedvarende problem med fattigdom i Europa og genoprette EU's troværdighed, idet EU's tilsagn om at reducere antallet af borgere, der er truet af fattigdom med 20 mio., i det store og hele ikke er blevet til noget.

"Minimumsindkomsten er først og fremmest et yderst politisk spørgsmål. Der er tale om et valg fra EU's side, og Kommissionen kan ikke under dække af et nærhedsprincip, som anvendes forkert på dette område, beslutte, at den ikke kan gøre noget ved et så alvorligt problem, der vedrører menneskelig værdighed og menneskerettigheder", sagde Georges Dassis, ordfører for udtalelsen.

"Det er vigtigt, at EU gør noget konkret for mennesker, der intet har. Hvis de elendige forhold for disse mennesker ignoreres i dag, kan det være for sent i morgen", sagde Georges Dassis.

EØSU's Arbejdsgivergruppe var imod forslaget om at anvende et bindende instrument og fremsatte en modudtalelse, hvor gruppens medlemmer argumenterede for, at spørgsmålet om en minimumsindkomst bør håndteres på nationalt niveau.

Modudtalelsen blev afvist og Georges Dassis's initiativudtalelse blev vedtaget med 158 stemmer for, 81 imod og 12 hverken for eller imod. (ll)