Reformerne af ESFS er et vigtigt skridt imod fuldførelsen af kapitalmarkedsunionen

Financial integration

EØSU slår til lyd for en hurtig oprettelse af kapitalmarkedsunionen og bakker op om Kommissionens forslag om at reformere Det Europæiske Finanstilsynssystems (ESFS) organer ved at give dem flere beføjelser og forbedre forvaltningen og finansieringen heraf.

"De foreslåede reformer er et vigtigt skridt imod mere integration og konvergens", udtalte Daniel Mareels (Arbejdsgivergruppen – BE), ordfører for udtalelsen om ESFS – reformer. "De er nye byggesten i fuldførelsen af kapitalmarkedsunionen og sikrer, at de finansielle markeder er velregulerede, stærke og stabile".

Efter udvalgets opfattelse vil en velfungerende kapitalmarkedsunion med integreret tilsyn bidrage til at øge de grænseoverskridende markedstransaktioner, og privat, grænseoverskridende risikodeling vil gøre medlemsstaterne mere modstandsdygtige over for asymmetriske chok og bidrage til økonomisk genopretning i euroområdet.

Reformerne af ESFS bør efter EØSU's mening bidrage til målsætningen om en fælles europæisk kapitalmarkedstilsynsførende. Yderligere skridt imod integration kræver imidlertid dialog og høring af alle relevante interessenter.

Med hensyn til fastlæggelsen af de nationale og europæiske tilsynsmyndigheders beføjelser opfordrer udvalget på det kraftigste til, at man – når dette er muligt – anvender nærheds- og proportionalitetsprincipperne og sikrer klarhed og retssikkerhed. Desuden bør problemer i forbindelse med tilsynet, som hæmmer gennemførelsen af kapitalmarkedsunionen, tackles.

EØSU mener, at nye udviklingstendenser og teknologier som f.eks. FinTech og mere bæredygtig finansiering fremover bør være afspejlet i tilsynet. Endelig efterlyser udvalget åbenhed om eventuelle ændringer i fordelingen af omkostninger og passende kontrol med de samlede ressourcer. (jk)