EØSU fremsætter forslag om at gøre cybersikkerhed til en realitet

EU bør udvide ENISA's mandat, så det også kommer til at udgøre EU's Agentur for Cybersikkerhed, fastlægge en certificeringsramme på europæisk niveau og fokusere på uddannelse og beskyttelse af internetbrugere.

I en udtalelse, som blev vedtaget på plenarforsamlingen i februar, og som er udarbejdet af Alberto Mazzola og Antonio Longo, støtter EØSU generelt den cybersikkerhedspakke, som Kommissionen har forelagt.

Ifølge et Eurobarometersærnummer om europæernes holdninger til cybersikkerhed er 73 % af internetbrugerne bekymrede for, at deres personoplysninger på nettet ikke beskyttes godt nok på hjemmesider, og 65 % er bekymrede for, at de offentlige myndigheder ikke beskytter deres personoplysninger godt nok. De fleste respondenter frygter at blive offer for forskellige former for cyberkriminalitet, specielt frygter de skadelig software på deres enhed (69 %), identitetstyveri (69 %) og svindel med bankkort og netbank (66 %).

Med henblik på at fremme den europæiske ramme for cybersikkerhed foreslår udvalget en række praktiske tiltag.

  • Styrkelse af ENISA som EU's Agentur for Cybersikkerhed

EØSU er enig med Kommissionen i, at mandatet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) bør gøres permanent. EØSU mener dog også, at ENISA bør tildeles flere finansielle midler og bør fokusere sin indsats på at støtte digital forvaltning og digital identitet for personer og organisationer.

  • En europæisk cybersikkerhedscertificering

Udvalget mener, at der bør indføres en EU-ramme for cybersikkerhedscertificering med forskellige krav i henhold til de forskellige sektorer. Certificeringsordninger vil bidrage til øget sikkerhed i overensstemmelse med de aktuelle behov og den aktuelle trusselsviden og bør være baseret på fælles fastlagte europæiske standarder for cybersikkerhed og IKT, der anerkendes på internationalt niveau.

  • Den menneskelige faktor: uddannelse og beskyttelse

EØSU mener, at Kommissionens forslag bør fokusere på at forbedre cyberkompetencerne hos privatpersoner og virksomheder og anbefaler tre aktionslinjer: programmer for livslang læring og efteruddannelse, oplysningskampagner og udarbejdelse af et EU-certificeret pensum til gymnasier og fagfolk. (mp)

På billedet: Alberto Mazzola, ordfører, og Antonio Longo, medordfører for EØSU's udtalelse om forordningen om cybersikkerhed.